Zaznacz stronę
Jak Bóg może umrzeć?

Jak Bóg może umrzeć?

Seria odpowiedzi na często zadawane pytania

Sam Shamoun

Pytanie

Jeśli Jezus jest Bogiem, jak Bóg może umrzeć? Kto rządził wszechświatem przez te trzy dni, kiedy Pan Jezus był martwy?

Odpowiedź:

W tym pytaniu zawarte jest założenie że śmierć oznacza koniec istnienia, więc powiedzenie że Pan Jezus umarł oznacza że Bóg przestał istnieć co nie może się zdarzyć. Problem w tym że definicja śmierci jest błędna ponieważ zgodnie z Pismem Świętym śmierć nie oznacza końca istnienia ale raczej odnosi się do oddzielenia które było wynikiem buntu Adama przeciwko Bogu. Pismo Święte mówi nam, że w wyniku grzechu pierwszego człowieka nastąpiły dwa rodzaje oddzielenia. Pierwszą jest duchowa „śmierć”, w której osoba zostaje oddzielona od kochającej, intymnej obecności Boga. Zamiast miłości Boga spoczywającej na człowieku, spoczywa na nim boski gniew:

Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.  Ksiega Rodzaju 2:15-17

Po nieposłuszeństwie przeciwko Bogu, jedząc z zakazanego drzewa, mężczyzna i jego żona zostali następnie wygnani z Edenu:

Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. Ksiega Rodzaju 3:22-24

Pismo Święte nadal rozwija tę duchową separację, która nastąpiła w wyniku grzechu:

Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka. Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. PAN brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. Psalm 5:4-6

Gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. Psalm 66:18

Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy. Izajasz 59:2

Wtedy będą wołać do PANA, a nie wysłucha ich, lecz zakryje swoje oblicze przed nimi w tym czasie, gdyż oni popełniali złe czyny. Księga Micheasza 3:4

Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam? Księga Habakuka 1:13

Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga; Który odda każdemu według jego uczynków: Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne; Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. List do Rzymian 2:5-8

I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; List do Efezjan 2:1-5

W tym ostatnim fragmencie Paweł mówi o wierzących którzy umarli w grzechu przed ich odrodzeniem i zjednoczeniem z Panem Jezusem. Jednak jest oczywiste że wierzący byli nadal świadomi i żyli kiedy umarli w grzechu. Bycie martwym w grzechu nie oznacza zaprzestania istnienia ale odnosi się do oddzielenia się od miłosnego zjednoczenia z Bogiem, tak jak stwierdza sam fragment.

Drugi rodzaj „śmierci” do którego odnosi się Pismo Święte to śmierć fizyczna. To tutaj dusza / duch opuszcza ciało a ciało wraca do ziemi z której powstało. A Pan Jezus jako nosiciel naszego grzechu doświadczył obu rodzajów śmierci tz. Utraty intymnej komunikacji z Bogiem poprzez wstąpienie w stworzenie jak i opuszczenie ciała przez ducha.

Jednak żaden rodzaj śmierci nie skutkuje końcem istnienia ani zaprzestaniem życia. Zwróć uwagę na przykład na następujące cytaty:

Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów; Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi; I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. List do Hebrajczyków 12:22-24

Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakub 2:26

A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni. Objawienie 6:9-11

Co ciekawe nie tylko definicja śmierci pytającego jest niebiblijna ale także sprzeczna z Koranem:

I nie mówcie na tych, którzy zostali zabici na drodze Boga: “Umarli!” Przeciwnie, oni są żyjący! Lecz wy nie jesteście świadomi. Quran 2:154 Józef Bielawski

I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Boga, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, Radując się tym, co dał im Bóg ze Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi nie połączyli i pozostali w tyle, ponieważ oni nie doznają żadnego strachu i nie będą zasmuceni. Quran 3:169-170  Józef Bielawski

To odzwierciedla słowa Pana Jezusa Chrystusa:

A że umarli zmartwychwstaną, to i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla niego wszyscy żyją. Łukasz 20:37-38

Dlatego Chrystus nie przestał żyć gdy umarł na krzyżu ponieważ jak naucza Pismo Święte dusza Pana wciąż żyła świadomie przez trzy dni kiedy Jego ciało spoczywało w grobie:

Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją w trzy dni wzniesiesz? Ale on mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Jan 2:20-22

Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca. Jan 10:17-18

Jedynym sposobem w jaki Chrystus mógł wzbudzić się z martwych jest świadome życie Chrystusa. To dowodzi że Chrystus nie przestał istnieć przez te trzy dni kiedy jego ciało pozostawało w grobie. W tym okresie zarówno boska natura Chrystusa jak i jego ludzka dusza były nadal świadome.

Zatem odpowiadając na to pytanie jedyny prawdziwy Bóg zawsze istnieje jako trzy różne Osoby nawet podczas pogrzebania fizycznego ciała Chrystusa. I nawet gdy jego ciało zostało pogrzebane Chrystus żył i suwerennie podtrzymywał wszechświat wraz z Ojcem i Duchem Świętym.

Link https://answeringislam.net/Shamoun/q_god_dying.htm

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com