Zaznacz stronę
MAHOMET I 10 PRZYKAZAŃ

MAHOMET I 10 PRZYKAZAŃ

Sam Shamoun

W tym artykule udowodnimy że Mahomet naruszył każde z dziesięciu przykazań które prawdziwy Bóg dał Mojżeszowi.

Kiedy Jahwe wyprowadził lud Izraela z Egiptu na pustynię Synaj Bóg zstąpił w obłoku na górę aby słyszeli Jego głos i otrzymali bezpośrednio od Niego dziesięć przykazań:

Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek,
co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią.
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył,
bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny,
nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;
A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie,
gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace;
Ale siódmy dzień jest szabatem PANA, twego Boga.
W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy – ani ty, ani twój syn, ani twoja córka,
ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram.
PAN bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął.
Dlatego PAN błogosławił dzień szabatu i uświęcił go.
Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu.
Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej,
ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

Wtedy cały lud widział gromy i błyskawice i słyszał głos trąby, i dostrzegał dymiącą górę.
Gdy lud to widział, cofnął się i stanął z daleka.
I mówił do Mojżesza: Ty mów do nas, a będziemy słuchać, ale niech Bóg do nas nie mówi, byśmy nie pomarli.
Mojżesz odpowiedział ludowi: Nie bójcie się. Bóg bowiem przyszedł, aby was wystawić na próbę i żeby jego bojaźń
była przed waszym obliczem, byście nie grzeszyli.
Stał więc lud z daleka, a Mojżesz zbliżył się do gęstego mroku, w którym był Bóg.
I PAN powiedział do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: Widzieliście, że mówiłem do was z nieba.
Nie będziecie czynić przy mnie bogów ze srebra ani bogów ze złota nie będziecie sobie czynić.
Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składać na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednawcze, twoje owce i twoje bydło.
Na każdym miejscu, gdzie upamiętnię swoje imię, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił.
A jeśli uczynisz mi ołtarz kamienny, nie buduj go z ciosanego kamienia.
Jeśli bowiem przyłożysz do niego żelazne narzędzie, zbezcześcisz go.
Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, aby twoja nagość nie była przy nim odkryta.
UBG Księga Wyjścia 20:2-26

Bóg kazał Mojżeszowi powtórzyć dziesięć przykazań ludowi przymierza na krótko przed śmiercią sługi Bożego: Księga Powtórzonego Prawa 5:1-29

Mając powyższe w perspektywie przejdzmy teraz do udokumentowania w jaki sposób Mahomet naruszył każde z tych przykazań.

[1 i 2]

Nie ma innego Boga poza Jahwe

Bóg wypowiedział wszystkie te słowa, mówiąc: 

Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.

Ojciec Izraela

Mojżesz ogłosił że Jahwe jest duchowym Ojcem Izraela który ich duchowo spłodził i który się o nich troszczy tak jak ojciec troszczy się o dziecko:

I powiesz do faraona: Tak mówi PAN: Izrael jest moim synem, moim pierworodnym.
Mówię ci: Wypuść mego syna, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał wypuścić go, zabiję twojego syna, twego pierworodnego.
UBG Księga Wyjścia 4:22-23

Tak to odpłacasz PANU, ludu głupi i niemądry? Czy nie jest on twoim ojcem, który cię nabył dla siebie? Czy nie on cię uczynił i utwierdził?
Lecz Jeszurun utył i wierzgał – otyłeś, obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś; opuściłeś Boga, który cię uczynił, i lekceważyłeś Skałę swego zbawienia.
Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami, rozdrażnili go obrzydliwościami.
Składali ofiary demonom, a nie Bogu; nowym bogom, których nie znali, świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie.
O Skale, która cię spłodziła, zapomniałeś, i zapomniałeś Boga, swego Stwórcę.
Gdy PAN to zobaczył, wzgardził nimi z powodu rozdrażnienia swoich synów i córek.
I powiedział: Zakryję przed nimi swoje oblicze, zobaczę, jaki będzie ich koniec. Są bowiem pokoleniem przewrotnym, synami, w których nie ma wiary.
UBG Księga Powtórzonego Prawa 32:6,15-20

Odkupiciel Izraela

Mojżesz i inni prawdziwi prorocy jasno świadczą że Bogiem który zbawił Izrael jest Jahwe boski Anioł / Posłaniec który ucieleśnia oblicze lub istotę Boga oraz Boży Duch Święty:

I PAN powiedział do Mojżesza: Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, aby ruszyli;
Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je. A synowie Izraela niech idą środkiem morza po suchej ziemi.
A oto ja, ja zatwardzę serca Egipcjan, że wejdą za nimi. I będę wysławiony dzięki faraonowi i całemu jego wojsku, jego rydwanom i jeźdźcom.
I Egipcjanie poznają, że ja jestem PAN, gdy będę wysławiony dzięki faraonowi, jego rydwanom i jeźdźcom.
Wówczas Anioł Boga, który szedł przed obozem Izraela, przeszedł na jego tyły. Słup obłoku również odszedł sprzed niego i stanął za nim.
Wszedł więc między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Ten był dla Egipcjan obłokiem ciemności, ale Izraelitom oświetlał noc. W ten sposób jedni do drugich nie zbliżyli się przez całą noc. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a PAN rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i osuszył morze, a wody się rozstąpiły.
I synowie Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Wody były dla nich murem, po ich prawej i lewej stronie.
Egipcjanie zaś ścigali ich i weszli za nimi, wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy, w sam środek morza.
O straży porannej PAN spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan.
I odrywał koła ich rydwanów, tak że z trudem je wlekli. Egipcjanie powiedzieli więc: Uciekajmy przed Izraelem, gdyż PAN walczy za niego przeciw Egipcjanom.
PAN powiedział do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad morze, aby wody wróciły na Egipcjan, na ich rydwany i na ich jeźdźców.
UBG Ksiega Wyjscia 14:19-26

Oto posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem.
Zważaj na niego i słuchaj jego głosu; nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim.
Bo jeśli będziesz pilnie słuchać jego głosu i uczynisz wszystko, co powiem, będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy cię dręczyli.
Mój Anioł bowiem pójdzie przed tobą i wprowadzi cię do Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Kananejczyków, Chiwwitów i Jebusytów, i wytracę ich.
Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom ani nie będziesz im służył, ani nie postępuj według ich czynów, ale do gruntu zburz ich i doszczętnie pokrusz ich posągi.
UBG Ksiega Wyjscia 23:20-24

Potem PAN mówił do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu, do ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu.

Poślę przed tobą Anioła i wyrzucę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę;
Do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Lecz sam nie pójdę z tobą, bo jesteś ludem twardego karku, bym cię w drodze nie wytracił.
I PAN odpowiedział: Moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek.
Mojżesz powiedział do niego: Jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd.
UBG Ksiega Wyjscia 33:1-3 , 14-15

Potem Mojżesz wysłał z Kadesz posłańców do króla Edomu, mówiąc: Tak mówi twój brat Izrael: Ty znasz całą udrękę, która nas spotkała;
Jak nasi ojcowie zstąpili do Egiptu i mieszkaliśmy w Egipcie wiele lat; i Egipcjanie dręczyli nas i naszych ojców;
I wołaliśmy do PANA, a wysłuchał naszego głosu i posłał Anioła, i wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście przy twojej granicy.
UBG Liczby 20:14-16

Będę wspominać miłosierdzie PANA i chwałę PANA za wszystko, co nam PAN wyświadczył, i za wielką dobroć, którą okazał domowi Izraela według swego miłosierdzia i według swojej wielkiej łaskawości.
Powiedział bowiem: Na pewno są moim ludem, synami, którzy mi się nie sprzeniewierzą. I tak stał się ich Zbawicielem.
We wszelkim ich ucisku i on był uciśniony, a Anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości on ich odkupił. Troszczył się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków.
Ale oni się zbuntowali i zasmucili jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim.
Wówczas wspomniał dawne dni, Mojżesza i jego lud, mówiąc: Gdzież jest ten, który ich wyprowadził z morza, z pasterzem swojej trzody? Gdzież jest ten, który włożył w jego wnętrze swego Świętego Ducha?
Który prowadził ich prawicą Mojżesza dzięki swemu chwalebnemu ramieniu i rozdzielił wody przed nimi, aby uczynić sobie wieczne imię?
Który ich przeprowadził przez głębiny, jak konia na pustyni, tak że się nie potknęli?
Jak bydło schodzące w dolinę tak Duch PANA spokojnie ich prowadził. Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie chwalebne imię.
Spójrz z nieba i popatrz z przybytku swojej świętości i chwały. Gdzie twoja gorliwość i twoja wielka siła? Gdzie poruszenie twoich uczuć i litości przede mną? Czy powstrzymałeś je? Przecież ty jesteś naszym ojcem, bo Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, naszym Odkupicielem; twoje imię jest od wieków.
UBG Izajasz 63:7-16

Z drugiej strony bóg Mahometa nie jest niczyim duchowym ojcem ani nie jest trójjedny:

Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: “My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: “Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie.” Quran 5:18 Józef Bielawski

Oni powiedzieli: “Miłosierny wziął Sobie syna!”
Popełniliście rzecz potworną!
Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadną się w proch
– od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna.
A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna!
Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako sługa. Quran 19:88-93  Józef Bielawski

[3]

Mahomet czczciciel czarnego kamienia

Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie,
co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią.
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny,
nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;
A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie czyńcie sobie bożków ani rzeźbionego posągu ani nie stawiajcie stel, ani kamiennych rzeźb w waszej ziemi,
by im oddawać pokłon, bo ja jestem PAN, wasz Bóg.

Mahomet całował i ściskał czarny kamień i nakazał swoim wyznawcom aby go również go ubóstwiali:

Zgodnie z Sunnah należy wykonywać następujące czynności:

Stojąc twarzą do Czarnego Kamienia na początku tawaf podczas wymawiania takbiru (Allahu-Akbar) i tahlil (La ilaha illahlah) i podnosząc ręce gdy są wzniesieni w modlitwie i jeśli to możliwe dotykając ich obiema rękami i całując cicho, lub kładąc na nim policzek. W przeciwnym razie można go dotknąć ręką i pocałować albo czymś dotknąć a potem pocałować,a jeśli nawet to nie jest możliwe można po prostu wskazać kijem jak pokazują hadisy poniżej:

Ibn ’Umar powiedział:„ Wysłannik Allaha stanął twarzą do Czarnego Kamienia, dotknął go, a następnie położył na nim usta i długo płakał ”. „Umar też długo płakał. Prorok powiedział: „O ‘Umar, to jest miejsce, w którym należy płakać”. (Zgłoszone przez Al-Hakima, który uważa to za mocny hadis z solidnym łańcuchem świadków)

Ibn Abbas donosi, że „Umar pochylił się w stronę Czarnego Kamienia i powiedział:„ Na Allaha! Wiem, że jesteś tylko kamieniem i gdybym nie widział mojego ukochanego Proroka całującego cię i dotykającego ciebie, nigdy bym tego nie zrobił. ” Koran mówi: „Zaprawdę, masz w Wysłanniku Allaha piękny wzór (postępowania)”. (Koran 33.32) Zostało to przekazane przez Ahmada i innych w nieco innych słowach.

Nafi ‘powiedział: „Widziałem Ibn’ Umara dotykającego Czarnego Kamienia dłonią, a następnie całującego go w rękę i mówiącego: ‘Odkąd widziałem, jak Prorok to robił, nigdy nie zawiodłem się w tym.’(Raportują to Bukhari i Muslim)

Sowayd bin Ghaflah powiedział: „Widziałem, jak Umar całował Czarny Kamień i go dotykał”. Powiedział dalej: „Wiem, że Prorok był szczególnie drobiazgowy”. (Muslim)

Ibn ’Umar doniósł, że Wysłannik Allaha przychodził do Ka’bah, dotykał Czarnego Kamienia, a następnie mówił: Bismillahi wallahu akbar (W imię Allaha, Allah jest Największy.)” (Ahmad)

(Muslim) przekazał na podstawie autorytetu Abu Tufaila, że powiedział: „Widziałem Proroka robiącego tawaf wokół Ka’by i dotykającego go kijem, a następnie całującego patyk”.

Bukhari, Muslim i Abu Daw’ud raportują że „Umar zbliżył się do Czarnego Kamienia i pocałował go. Następnie powiedział: Wiem, że jesteś kamieniem mere, który nie może ani zaszkodzić, ani zrobić nic dobrego. Gdybym nie widział, jak Prorok cię całuje, nigdy bym cię nie pocałował ”.

Al-Khatabi powiedział: „To pokazuje, że przestrzeganie Sunny Proroka jest wiążące, niezależnie od tego, czy rozumiemy jej powód lub mądrość stojącą za tym”.

Taka praktyka obowiązuje wszystkich do których dociera nawet jeśli nie rozumieją w pełni jej znaczenia. Wiadomo jednak że całowanie Czarnego Kamienia oznacza szacunek dla niego uznanie naszych zobowiązań wobec niego i używanie go jako sposobu na błogosławieństwo Allaha. Zaprawdę Bóg przedkładał niektóre kamienie nad inne, tak jak On przedkładał niektóre kraje i miasta, dni i noce i miesiące ponad inne. Podstawowym duchem tego wszystkiego jest niekwestionowane poddanie się Allahowi.

Niektóre hadisy nawet mówią że „Czarny Kamień jest prawą ręką Allaha na ziemi”, znajdujemy jednak wiarygodne uzasadnienie tego stwierdzenia. Innymi słowy, ktokolwiek dotknie Czarnego Kamienia, przysięga niejako wierność Allahowi podając mu rękę tak jak niektórzy wyznawcy przyrzekają wierność swoim królom i panom całując i ściskając z nimi dłonie.

Al-Muhallib powiedział: „Hadis Umara obala twierdzenia tych, którzy twierdzą, że„ Czarny Kamień jest prawą ręką Allaha na ziemi, za którą podaje ręce Swoim niewolnikom ”. Nie daj Boże abyśmy przypisywali jakiekolwiek organy fizyczne do Allaha. Przykazanie by pocałować Czarny Kamień ma na celu przetestowanie i namacalne pokazanie kto jest posłuszny i poddany. Można to porównać do rozkazu dla Iblisa aby pokłonił się Adamowi.

Nie mamy jednak jednoznacznych dowodów na to by sądzić że którykolwiek z kamieni użytych pierwotnie do budowy Ka’by (przez Ibrahima i Isma’ila) nadal istnieje z wyjątkiem Czarnego Kamienia.

[4]

Przestrzeganie szabatu i Mahomet

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace;
Ale siódmy dzień jest szabatem PANA, twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy
– ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło,
ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram.

Mahomet potwierdził że oddaje cześć Bogu Abrahama i Mojżesza i poświadczył że Pisma Żydów i Chrześcijan są niezniszczalnymi słowami Boga

O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was obdarzyłem, i wypełniajcie wiernie Moje przymierze,
wtedy i Ja będę wypełniał wasze przymierze. I bójcie się Mnie!
Wierzcie w to, co Ja zesłałem, potwierdzaj prawdziwość tego, co wy posiadacie; i nie bądźcie pierwszymi wśród tych,
którzy w to nie wierzą! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! I bójcie się Mnie!
I nie ubierajcie prawdy w fałsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro przecież wiecie!
Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę; skłaniajcie się z tymi, którzy się skłaniają!
Czy będziecie nakazywać ludziom dobroć, a zapominać o sobie samych? wy przecież recytujecie Księgę. Czy nie rozumiecie? Quran 2:40-44Józef Bielawski

Daliśmy już Mojżeszowi Księgę i w ślad za nim wysłaliśmy posłańców. I daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocniliśmy go Duchem Świętym. Czyż za każdym razem, kiedy przychodził do was posłaniec z tym, czego nie pragną wasze dusze, nie wzbijaliście się w pychę i nie uważaliście jednych za kłamców, a innych czyż nie zabijaliście?
Kiedy przyszła do nich Księga od Boga, potwierdzająca prawdziwość tego, co oni posiadają – a oni przedtem prosili o zwycięstwo nad tymi, którzy nie uwierzyli – i kiedy przyszło do nich to, co oni już znali, oni w to nie uwierzyli. Przekleństwo Boga nad niewierzącymi! Quran 2:87 , 89  Józef Bielawski

A kiedy im mówią: “Wierzcie w to, co zesłał Bóg!” – oni mówią: “My wierzymy w to, co nam zostało zesłane.” Lecz oni nie wierzą w to, co przyszło potem; a przecież to jest prawda potwierdzająca to, co oni posiadają. Powiedz: “A dlaczego przedtem zabijaliście proroków Boga, jeśli jesteście wierzącymi?” Quran 2:91  Józef Bielawski

Powiedz: “Otóż kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!” Przecież to on zesłał go na twoje serce, za zezwoleniem Boga; dla potwierdzenia prawdziwości tego, co było zesłane przed nim, jako drogę prostą i radosną wieść dla wierzących. Quran 2:97 Józef Bielawski

A kiedy przyszedł do nich Posłaniec Boga potwierdzając prawdziwość tego, co oni posiadają, to część tych, którym już została dana Księga, odrzuciła Księgę Boga za swoje plecy – jak gdyby wcale nie wiedzieli. Quran 2:101 Józef Bielawski

Ci, którym daliśmy Księgę, recytują ją należną jej recytacją; oto ci, którzy w nią wierzą. A ci, którzy w nią nie wierzą, poniosą stratę. Quran 2:121  Józef Bielawski

O wy, którym została dana Księga! Wierzcie temu, co zesłaliśmy, potwierdzając prawdziwość tego, co już posiadacie, zanim My nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych; albo nie przeklniemy ich, jak przeklęliśmy zwolenników soboty. I rozkaz Boga został spełniony. Quran 4:47  Józef Bielawski

We have sent thee inspiration, as We sent it to Noah and the Messengers after him: we sent inspiration to Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob and the Tribes, to Jesus, Job, Jonah, Aaron, and solomon, and to David We gave the Psalms. I posłańcom – o których opowiadaliśmy tobie poprzednio, i posłańcom – o których ci nie opowiadaliśmy – a Bóg przemawiał jasno do Mojżesza – Quran 4:163-164  Józef Bielawski

I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Boga gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał i nie uczynił żadnej trudności w waszej religii, religii waszego ojca Abrahama. On nazwał was muzułmanami, niegdyś i obecnie, aby Posłaniec był świadkiem dla was i abyście wy byli świadkami dla ludzi. Odprawiajcie więc modlitwę! Dawajcie jałmużnę! I trzymajcie się mocno Boga! On jest waszym Panem! Jakże to wspaniały Pan! Jakże to wspaniały Pomocnik! Quran 22:78 Józef Bielawski

I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie: “Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.” Quran 29:46  Józef Bielawski

Mahomet potwierdził także relację z Księgi Rodzaju o sześciodniowym stworzeniu:

Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan światów! Quran 7:54  Józef Bielawski

Zaprawdę, Pan wasz – to Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie umocnił się na tronie, sprawując rząd wszelkich spraw. Nie ma orędownika bez Jego zezwolenia. To jest dla was Bóg, wasz Pan, przeto czcijcie Go! Czyż wy się nie opamiętacie?  Quran 10:3 Józef Bielawski

My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu dni, i nie dotknęło Nas żadne zmęczenie. Quran 50:38  Józef Bielawski

Mahomet pomimo tego wszystkiego wciąż nie potrafił rozpoznać i uświęcić szabatu.

[5]

Islam i zniesławienie rodziców

Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie.

Może się to wydać niesamowite ale Mahomet nauczył swoich wyznawców nienawidzić swoich niewierzących rodziców:

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół waszych ojców i waszych braci, jeśli oni przedkładają niewiarę ponad wiarę. A ci z was, którzy biorą ich sobie za przyjaciół, ci są niesprawiedliwi. Powiedz: “Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze – to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem.” Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie. Quran 9:23-24  Józef Bielawski

Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, żeby odnosili się przyjaźnie do tych, którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie, albo ich bracia, albo ich ród. On wypisał w ich sercach wiarę i umocnił ich Duchem pochodzącym od Niego. On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą tam przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. Oni stanowią partię Boga. O, tak! Zaprawdę, partię Boga – oni są szczęśliwi! Quran 58:22  Józef Bielawski

[6 i 7]

Chciwość Mahometa, cudzołóstwo i niemoralność seksualna

Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

Mahomet pożądał żony swojego adoptowanego syna sprawiając że jego syn się z nią rozwiódł aby mógł popełnić z nią cudzołóstwo:

A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: “Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!” – ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! Quran 33:37 Józef Bielawski

Dopiero po pewnym czasie Zaid poskarżył się Prorokowi w związku z tym co wycierpiał z Zainab. Prorok przyszedł do nich i upomniał ją, a kiedy rozmawiał z nią, zapragnoł jej z powodu jej piękna i urody . i stało się jak zarządził Allah. Następnie Prorok powrócił i miałw swojej myśli, co chciał Allah. Następnie Prorok zapytał, jak się z nią czuł? Znowu narzekał na nią. Prorok powiedział: „Bój się Allaha i na Allaha trzymaj swoją żonę przy sobie”, gdy miał w swoim sercu coś innego… Potem Prorok przyszedł do Zaida i zobaczył stojącą Zainab – była piękna, miała jasną karnację i była jedną z najlepszych kobiet Kurajszczyznydlatego też Prorok czuł pożądanie do niej i (wychodząc) powiedział: „Chwała niech będzie Allahowi, który nawraca serca”. Zaid zauważył i powiedział: „Wysłanniku Allaha! Pozwólcie, że się z nią rozwiodę, bo jest wyniosła i arogancka wobec mnie, a jej język również mnie rani ”. Prorok powiedział: „Trzymaj się swojej żony i bój się Allaha”.
Jednak Zaid ostatecznie się z nią rozwiódł.
(Muqatil b. Sulaiman, al-Tafsir [Dar „Ihya” al-Turath, Beirut, 1423 AH], tom 3, strony 492–494)

Według Yunusa b. Abd al-A’la – Ibn Wahb – Ibn Zayd, który powiedział: Wysłannik Boga poślubił Zayda ur. Harithah do Zaynab bt. Jahsh, córka jego ciotki ze strony ojca. Pewnego dnia Wysłannik Boży wyszedł na poszukiwanie Zajda. Teraz drzwi były zasłonięte włosiem, ale wiatr podniósł je, tak że drzwi były odsłonięte. Zayna była w swojej komnacie, rozebrana, i uczucie dla niej wkroczyło do serca proroka. Po tym wydarzeniu stała się nieatrakcyjna dla drugiego mężczyzny. Zayd przyszedł więc i powiedział: „Wysłanniku Boży, chcę oddalić się od mojego towarzysza”. Muhammad zapytał: „Co jest nie tak? Czy coś z jej strony cię zaniepokoiło? „Nie, na Boga”, odparł Zayd, „nic, co zrobiła, nie zaniepokoiło mnie, Wysłanniku Boga, ani też nie widziałem niczego poza dobrem”. Wysłannik Boży rzekł do niego: „Zachowaj żonę dla siebie i bój się Boga”. Takie jest [znaczenie] Słowa Bożego: „A kiedy powiedzieliście temu, któremu Bóg obdarzył łaskę i wy okazaliście łaskę:‚ Zachowaj żonę dla siebie i bój się Boga ‘. I ukryłeś się w swoim umyśle to, co Bóg miał wydobyć na światło dzienne ”. Ukryłeś w swoim umyśle [myśl], że „jeśli on oddzieli się od niej, poślubię ją”.

(Al-Tabari, Jami „al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an [al-Resalah Publishers, Beirut, 2000], tom 20, strona 274)

A teraz o gwałceniu kobiet które są jeńcami

A także kobiety chronione muhsana, oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać żon poza tymi, które zostały wymienione, i używajcie swojego majątku, biorąc je pod “ochronę”, a nie oddając się rozpuście. A żonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliście od nich przyjemności; to jest przepis prawny. Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry! Quran 4:24 Józef Bielawski

Bu Sirma powiedział do Abu Sa’id al Khadri: O Abu Sa’id, czy słyszałeś, jak Wysłannik Allaha wspominał o al-’azl? Powiedział: Tak i dodał: Wyszliśmy z Wysłannikiem Allaha na wyprawę do Bi’l-Mustaliq i wzięliśmy do niewoli kilka znakomitych arabskich kobiet; i pragnęliśmy ich, ponieważ cierpieliśmy z powodu nieobecności naszych żon (ale jednocześnie) pragnęliśmy też okupu za nie. Postanowiliśmy więc odbyć z nimi stosunek płciowy, ale obserwując „azl” (wycofanie męskiego organu płciowego przed emisją nasienia, aby uniknąć poczęcia). My powiedzieliśmy: “Robimy coś, podczas gdy Wysłannik Boga jest pośród nas”; dlaczego go nie zapytasz? Zapytaliśmy więc Wysłannika Allaha, a on powiedział: Nie ma znaczenia, jeśli tego nie zrobisz, bo narodzi się każda dusza, która ma się narodzić aż do Dnia Zmartwychwstania.Sahih Muslim, Book 008, Number 3371

Abu Said al-Khudri powiedział: Apostoł Allaha wysłał ekspedycję wojskową do Awtas z okazji bitwy pod Hunain. Spotkali swojego wroga i walczyli z nim. Pokonali ich i wzięli do niewoli. Niektórzy z Towarzyszy Apostoła Allaha niechętnie utrzymywali stosunki płciowe z więźniami w obecności ich mężów, którzy byli niewierzącymi. I Bóg, Najwyższy, zesłał werset Koranu: „I wszystkie zamężne kobiety są wam zabronione, z wyjątkiem tych (jeńców), których posiadają wasze prawe ręce”. Oznacza to, że są one dla nich zgodne z prawem po zakończeniu okresu oczekiwania. Sunan Abu Dawud, Volume 2, Number 2150

Abu Sa’id Khudri doniósł, że Wysłannik Allaha powiedział: Nie odbieraj mi niczego, a ten, kto zabrał mi cokolwiek oprócz Koranu, powinien to zatrzeć i opowiedzieć mi o tym, ponieważ nie ma w tym nic złego i ten, który przypisywał mi jakiekolwiek kłamstwo – a Hammam powiedział: Myślę, że powiedział też: „celowo” – powinien w rzeczywistości znaleźć swoją siedzibę w ogniu piekielnym. Sahih Muslim, Book 042, Number 7147

Mahomet nauczał że Allah wyznaczył ilość cudzołóstwa jakie osoba musi koniecznie popełnić:

Narrated Ibn ‘Abbas: Nie widziałem niczego tak przypominającego drobne grzechy, jak to, co powiedział Abu Huraira od Proroka, który powiedział: „Allah napisał dla syna Adama swój nieoddzielny udział w cudzołóstwie, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie: cudzołóstwo oka jest patrzenie (na coś, na co patrzeć jest grzeszne) i cudzołóstwo języka to wypowiadanie (co jest niezgodne z prawem), a wewnętrzne pragnienia i tęsknoty (cudzołóstwo), a intymne części zamieniają to w rzeczywistość lub powstrzymaj się od ulegania pokusie ”. Sahih al-Bukhari, Volume 8, Book 77, Number 609

Zaprawdę, Bóg ustalił tę część cudzołóstwa, w którą człowiek będzie się angażował i którą z potrzeby musi zapisać (w przeciwnym razie nie będzie ucieczki przed nim). Sahih Muslim, Book 033, Number 6421; zobacz również Number 6422

Co gorsza hadisy Mahometa twierdzą, że Q. 4:24 i 5:87 zostały zesłane aby sankcjonować tymczasowe małżeństwa co jest niczym innym jak prostytucją:

Opowiadane Abdullah: Braliśmy udział w świętych wojnach prowadzonych przez Proroka i nie mieliśmy przy sobie kobiet (żon). Tak powiedzieliśmy (do Proroka). „Czy mamy się wykastrować?” Ale Prorok zabronił nam tego robić i odtąd pozwolił nam poślubić kobietę (tymczasowo), dając jej nawet szatę, a następnie wyrecytował: „O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie niezgodnymi z prawem tych dobrych, które Bóg uczynił wam dozwolonymi. ” Sahih al-Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 139

Małżeństwo„ Mut’ah ”polega na tym, że mężczyzna zatrudnia kobietę za określoną kwotę na określony czas, aby uprawiać z nią seks. Uczeni zgadzają się, że to małżeństwo Mut’ah było autoryzowane na początku islamu. Mówi się, że kiedy Prorok przybył do Mekki, aby wykonać „umrah”, kobiety w Mekce ubrały się i przyozdobiły. Towarzysze skarżyli się Prorokowi, że nie uprawiali seksu przez długi czas, więc powiedział im: „Cieszcie się tymi kobietami”. (Ar-Razi, At-tafsir al-kabir, Q. 4:24)

„Żaden muzułmanin nie zaprzecza, że małżeństwo Mut’ah było dozwolone we wczesnym islamie, różnica polega na tym, czy zostało ono zniesione, czy nie”. (Ibid)

Zbiory hadisów potwierdzają że toczyła się debata dotycząca tego czy ta praktyka została zniesiona ponieważ była praktykowana aż do czasów kalifatu Umara:

Opowiadane Abu Jamra: Słyszałem Ibn Abbasa (wydającego werdykt), kiedy zapytano go o Mut’a z kobietami, a on na to pozwolił (Nikah-al-Mut’a). Na to jego uwolniony niewolnik powiedział do niego: „Tylko wtedy, gdy jest to bardzo potrzebne, a kobiet jest mało”. Na to Ibn ’Abbas powiedział:„ Tak ”. Sahih al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 51

Ibn Uraij poinformował: „Ati” poinformował, że Jabir b. Abdullah przyszedł, aby wykonać ‘Umra, i przyszliśmy do jego siedziby, a ludzie pytali go o różne rzeczy, a potem wspominali o tymczasowym małżeństwie, po czym powiedział: Tak, korzystaliśmy z tego tymczasowego małżeństwa podczas za życia Świętego Proroka i za czasów Abu Bakra i Umara. Sahih Muslim, Book 008, Number 3248

Abu Nadra relacjonował: Kiedy byłem w towarzystwie Jabira b. Abdullah, pewien człowiek przyszedł do niego i powiedział, że Ibn ‘Abbas i Ibn Zubair różnią się co do dwóch typów Mut’a (Tamattu’ z Hajj 1846 i Tamattu ‘z kobietami), po czym Jabir powiedział: żywotność Wysłannika Allaha. Umar zabronił nam ich wykonywania, więc nie wróciliśmy do nich. Sahih Muslim, Book 008, Number 3250

„Urwa b. Zubair poinformował, że „Abdullah b. Zubair wstał (i wygłosił przemówienie) w Mekce, mówiąc: Allah zaślepił serca niektórych ludzi, ponieważ pozbawił ich wzroku, aby wydali religijny werdykt na korzyść tymczasowego małżeństwa, podczas gdy on nawiązywał do osoby (Ibn ‘ Abbas). Ibn Abbas zadzwonił do niego i powiedział: Jesteś osobą nieokrzesaną, pozbawioną sensu. Za moje życie praktykował Mut’a za życia przywódcy pobożnych (miał na myśli Wysłannika Allaha, niech pokój będzie z nim), a Ibn Zubair powiedział do niego: Po prostu zróbcie to sami i na Allaha, jeśli to zrobisz że ukamienuję cię twoimi kamieniami. Powiedział Ibn Shihab. Khalid b. Muhajir b. Saifullah poinformował mnie: Kiedy siedziałem w towarzystwie jakiejś osoby, ktoś przyszedł do niego i poprosił o religijny werdykt na temat Muty, a on pozwolił mu to zrobić. Ibn Abu ‘Amrah al-Ansari (Allah być z niego zadowolony) powiedział do niego: Bądź łagodny. Było to dozwolone we wczesnych dniach islamu, (na przykład), który został do niego doprowadzony pod wpływem stresu konieczności, tak jak (jedzenie) padliny oraz krwi i mięsa świń, a następnie Allah zintensyfikował (przykazania) swojej religii i zabronił tego (całkowicie). Ibn Shihab doniósł: Rabi ’b. Sabra powiedział mi, że jego ojciec (Sabra) powiedział: zawarłem tymczasowe małżeństwo z kobietą z Banu Amir na dwa płaszcze za życia Wysłannika Allaha (niech pokój będzie z nim); potem zabronił nam robić Mut’a. Ibn Shihab powiedział: Słyszałem, że Rabi ‘b. Sabra opowiada o tym Umar b. Siedzieliśmy tam z Abd al -‘Azizem. Sahih Muslim, Book 008, Number 3261

Jedna narracja mówi nawet, że podczas kalifatu Umara kobieta zaszła w ciążę w wyniku małżeństwa Mutty:

Yahya opowiedział mi od Malika z Ibn Shihab z Urwa ibn az-Zubayr, że Khawla ibn Hakim przybył do Umar ibn al-Khattab i powiedział: „Rabia ibn Umayya zawarł tymczasowe małżeństwo z kobietą i jest z nim w ciąży”. Umar ibn al-Khattab wyszedł z przerażeniem, ciągnąc swój płaszcz, mówiąc: „To tymczasowe małżeństwo, gdybym go spotkał, kazałbym ukamienować i skończyć z nim!” Malik’s Muwatta, Book 28, Number 28.18.42

[8,9 i 10]

Mahomet :morderca , kłamca , zdrajca:

Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu.

Islamskie raporty dostarczają wielu dowodów na to, że Mahomet był kłamliwym, nieuczciwym mordercą, który nie był latarnią cnoty i uczciwości, za jaką uważają go muzułmanie.

Na przykład Muhammad nie tylko kłamał, ale także pozwalał swoim wyznawcom kłamać, w szczególności zabijając jednego ze swoich przeciwników:

Opowiadane Jabir bin ‘Abdullah:

Apostoł Allaha powiedział: „Kto jest gotów zabić Ka’ba bin Al-Ashrafa, który skrzywdził Allaha i Jego Apostoła?” Wówczas Muhammad bin Maslama wstał i powiedział: „Apostoł Allaha! Czy chciałbyś, żebym go zabił? ” Prorok powiedział: „Tak”, powiedział Muhammad bin Maslama, „Więc pozwólcie mi powiedzieć (fałszywą) rzecz (tj. Oszukać Kab)”. Prorok powiedział: „Możesz to powiedzieć”. … Więc Muhammad bin Maslama wszedł razem z dwoma mężczyznami i powiedział do nich: „Kiedy przyjdzie Ka’b, dotknę jego włosów i powącham je, a kiedy zobaczysz, że złapałem go za głowę, rozebrać go. Pozwolę ci powąchać jego głowę. ” Kab bin Al-Ashraf podszedł do nich owinięty w swoje ubrania i rozpylając perfumy. Muhammad bin Maslama powiedział: „Nigdy nie czułem lepszego zapachu niż ten”. – odpowiedział Ka’b. „Mam najlepsze„ Arabki, które wiedzą, jak używać wysokiej klasy perfum ”. Muhammad bin Maslama poprosił Ka’ba: „Czy pozwolisz mi powąchać swoją głowę?” Ka’b powiedział: „Tak”. Muhammad powąchał go i sprawił, że jego towarzysze również go wąchali. Potem ponownie poprosił Ka’ba: „Czy pozwolisz mi (powąchać swoją głowę)?” Ka’b powiedział: „Tak”. Kiedy Mahomet mocno go złapał, powiedział (do swoich towarzyszy): „Bierzcie na niego!” Zabili go, poszli do Proroka i poinformowali go. (Abu Rafi) został zabity po Ka’b bin Al-Ashraf. ” Sahih al-Bukhari, Volume 5, Book 59, Number 369

Kiedy Kaybar został zdobyty al-Hajjaj b. „Ilat al-Sulami z klanu al-Bahz powiedział do apostoła:„ Mam pieniądze z moją żoną Umm Shayba d. Abu Talha – kiedy mieszkali razem, miał syna zwanego przez nią Mur’id – i pieniądze rozproszone wśród kupców mekkańskich, więc daj mi pozwolenie, abym jechał i je zdobył. ”Otrzymawszy pozwolenie, powiedział:„ Muszę kłamać. `` Apostoł powiedział: ‘powiedz im’ ‘. Al-Hadżaj: “ Kiedy przybyłem do Mekki, znalazłem na przełęczy al-Bayda kilku mężczyzn z Kurajszy, którzy próbowali uzyskać wiadomości i pytali, jak radził sobie apostoł, ponieważ słyszeli, że on udał się do Khaybar. Wiedzieli, że jest to główne miasto Hijaz pod względem urodzaju, fortyfikacji i ludności, i szukali wiadomości i przesłuchiwali przejeżdżających jeźdźców. Nie wiedzieli, że jestem muzułmaninem, a kiedy mnie zobaczyli, powiedzieli: „To jest al-Hajjaj b. „Ilat. Na pewno będzie miał wiadomości. Powiedz nam, Abu Muhammadzie, bo słyszeliśmy, że rozbójnik udał się do Chajbaru, miasta Żydów i ogrodu Hidżazu. Powiedziałem: „Słyszałem to i mam kilka wiadomości, które cię zadowolą”. Podeszli z niecierpliwością po obu stronach mojego wielbłąda, mówiąc: „Precz z Hajjaj!” Powiedziałem: „On poniósł klęskę, o jakiej nigdy nie słyszałeś, a jego towarzysze zostali wymordowani; nigdy czegoś podobnego nie słyszałeś, a Mahomet został schwytany ”. Ludzie z Chajbaru powiedzieli: „Nie zabijemy go, dopóki nie wyślemy go do Mekki i pozwolimy im zabić go między sobą w zemście za ich ludzi, których zabił”. Wstali i krzyczeli w Mekce: „Oto wiadomości dla Ciebie! Musisz tylko czekać, aż ten Muhammad zostanie wysłany do ciebie, aby zginął pośród ciebie. ” Powiedziałem: „Pomóż mi zebrać pieniądze w Mekce i zdobyć pieniądze, które są mi winne, ponieważ chcę udać się do Chajbaru, aby złapać zbiegów z Mahometa i jego towarzyszy, zanim kupcy tam dotrą”. Wstali i zebrali dla mnie pieniądze szybciej, niż mogłem przypuszczać. Poszedłem do żony i poprosiłem ją o pieniądze, które ma przy sobie, mówiąc jej, że prawdopodobnie powinienem pojechać do Khaybar i skorzystać z okazji, aby kupić, zanim kupcy dotrą tam pierwszy. Kiedy „Abbas usłyszał wieści i usłyszał o mnie, przyszedł i stanął u mojego boku, gdy byłem w jednym z namiotów kupieckich, pytając o wieści, które przyniosłem. Zapytałem go, czy mógłby dochować tajemnicy, gdybym mu to powierzył. Powiedział, że może, a ja powiedziałem: „W takim razie poczekaj, aż spotkam się z tobą prywatnie, bo odbieram pieniądze tak, jak mnie widzisz, więc odejdź (T. i zostawił mnie), aż skończę”; tak więc, kiedy zebrałem wszystko, co miałem w Mekce i zdecydowałem się wyjechać, spotkałem Abbasa i powiedziałem: „Trzymaj moją historię w tajemnicy przez trzy noce, a potem mów, co chcesz, bo boję się, że mnie ścigają”. Kiedy powiedział, że tak, powiedziałem: „Zostawiłem syna twojego brata poślubionego córce ich króla, czyli Safiya, a Chajbar został podbity, a wszystko, co w nim jest, zostało usunięte i stało się własnością Mahometa i jego towarzyszy”. Powiedział: „Co ty mówisz, Hajjaj?” Odpowiedziałem: „Tak, na Allaha, ale zachowaj mój sekret. Stałem się muzułmaninem i przyjechałem tylko po to, by zdobyć pieniądze w obawie, że mogę ich pozbawić. Kiedy miną trzy noce, opublikuj wiadomości tak, jak chcesz ”. Gdy nadszedł trzeci dzień, Abbas włożył swoją szatę, powąchał się, wziął swój kij, poszedł do Ka’by i obszedł go. Kiedy ludzie go zobaczyli, powiedzieli: „O Abu’l-Fadl, to jest rzeczywiście wytrwałość w wielkim nieszczęściu!” Odpowiedział: „W żadnym wypadku, na Allaha, na którego przysięgasz, Mahomet podbił Chajbar i pozostawiono go w związku małżeńskim z córką ich króla. Zabrał wszystko, co posiadają, i teraz jest to jego własność oraz własność jego towarzyszy ”. Zapytali: „Kto przyniósł ci tę wiadomość?” Powiedział: „człowiek, który przyniósł ci wiadomości. Przyszedł do ciebie jako muzułmanin, wziął swoje pieniądze i odszedł, aby dołączyć do Mahometa i jego towarzyszy i być z nim ”. Oni powiedzieli: „O mężowie Allaha, wróg Allaha uciekł. Gdybyśmy wiedzieli, poradzilibyśmy sobie z nim ”. Niemal natychmiast dotarły do ​​nich prawdziwe wiadomości. ”

(The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, ze wstępem i uwagami Alfreda Guillaume’a [Oxford University Press, Karachi, Tenth impressions 1995], strony 519-520)

Mahomet również nie miał problemów ze łamaniem własnych przysięg:

Opowiadane Zahdam: Byliśmy w towarzystwie Abu Musa Al-Ash’ariego i między nami a tym plemieniem Jarmów były przyjazne stosunki. Abu Musa otrzymał danie zawierające kurczaka. Wśród ludzi siedział mężczyzna o czerwonej twarzy, który nie podszedł do jedzenia. Abu Musa powiedział (do niego): „Chodź (i jedz), bo widziałem, jak Apostoł Allaha zjadał to (tj. Kurczaka)”. Powiedział: „Widziałem, jak je coś (brudnego) i od tego czasu nie lubię tego i złożyłem przysięgę, że tego nie zjem”. Abu Musa powiedział: „Chodź, powiem ci (lub opowiem ci). Kiedyś poszedłem do Apostoła Allaha z grupą Al-Ash’ariyin i spotkałem go, gdy był zły, rozdając kilka wielbłądów Rakata. Poprosiliśmy o wierzchowce, ale on złożył przysięgę, że nie da nam żadnych wierzchowców i dodał: „Nie mam na was nic, na czym mógłbym wsiąść”. są Al-Ash’ariyin? ” Dał nam więc pięć białych wielbłądów z dużymi garbami. Zatrzymaliśmy się na chwilę (po pokonaniu niewielkiej odległości), a potem powiedziałem do moich towarzyszy: „Apostoł Allaha zapomniał o swojej przysiędze. Na Allaha, jeśli nie przypomnimy Apostołowi Allaha o jego przysiędze, nigdy nie odniesiemy sukcesu. ”Wróciliśmy więc do Proroka i powiedzieliśmy:„ O, Apostole Allaha! Prosiliśmy Cię o wierzchowce, ale przysiągłeś, że nie dasz nam żadnych wierzchowców; myślimy, że zapomnieliście o swojej przysiędze. ”On powiedział:„ To Bóg dał wam wierzchowce. Na Allaha i z wolą Allaha, jeśli złożę przysięgę, a później znajdę coś lepszego niż to, wtedy zrobię to, co jest lepsze, i odpokutuję swoją przysięgę. ” Sahih al-Bukhari, Volume 7, Book 67, Number 427

Mahomet pozwalał swoim wyznawcom łamać ich własne słowa jeśli jest to dla nich korzystne

Opowiadane „Abdur-Rahman bin Samura: Prorok powiedział: „O ‘Abdur-Rahmanie! Nie staraj się być władcą, bo jeśli otrzymasz władzę na swoje żądanie, będziesz za nią odpowiedzialny, ale jeśli otrzymasz ją bez pytania  (o to), wtedy otrzymasz w tym pomoc (przez Allaha). . Jeśli kiedykolwiek złożysz przysięgę, że coś zrobisz, a później okaże się, że coś innego jest lepsze, powinieneś odpokutować swoją przysięgę i zrobić to, co jest lepsze ”. Sahih al-Bukhari, Volume 9, Book 89, Number 260

Osoba, która dopuszcza się oszustwa i łamie przysięgi według własnego uznania, nie jest godna zaufania. Takiej osobie nigdy nie można było ufać, ponieważ nigdy nie można było być pewnym, czy rzeczywiście mówi prawdę, czy też dotrzyma obietnic.

Na domiar złego Mahomet wysyłał swoich wyznawców, by rabowali niczego nie podejrzewające karawany Mekkańskie zmieniając ich w ten sposób w złodziei i bandytów:

Według „Ali b. Nasr b. „Ali i„ Abd al-Warith b. „Abd al-Samad b. „Abd al-Warith-„ Abd al-Samad b. „Abd al-Warith- his father- Aban al-‘Attar- Hisham ur. „Urwah:” Urwah napisał do „Abd al-Malik b. Marwan w następujący sposób:

Napisałeś do mnie z pytaniem o Abu Sufyana i okoliczności jego wyprawy. Abu Sufyan ur. Harb przybył z Syrii na czele prawie siedemdziesięciu jeźdźców ze wszystkich klanów Kurajszyszów. Handlowali w Syrii i wszyscy zebrali się ze swoimi pieniędzmi i towarami. Poinformowano o nich Wysłannika Boga i jego towarzyszy. Stało się to po tym, jak wybuchły walki między nimi, a ludzie zostali zabici, w tym Ibn al-Hadrami w Nakhlah, a niektórzy z Kurajszów zostali wzięci do niewoli, w tym jeden z synów al-Mughirah i ich mawla, Ibn Kaysan. Odpowiedzialnymi [za walkę] byli „Abd Allah b. Jash i Waqid, konfederat Banu „Adi b. Ka’b, wraz z innymi towarzyszami Wysłannika Bożego, którego wysłał wraz z „Abd Allah b. Jash. Ten incydent wywołał (stan) wojny między Wysłannikiem Boga a Kurejszem i był początkiem walki, w której zadali sobie nawzajem straty; miało to miejsce, zanim Abu Sufyan i jego towarzysze wyruszyli do Syrii.

Kiedy Abu Sufyan usłyszał, że towarzysze posłańca Boga są w drodze, aby go przechwycić, wysłał do Kurejszy (mówiąc): „Mahomet i jego towarzysze przechwycą twoją karawanę, więc chroń swój towar…”

The History of Al-Tabari: The Foundation of the Community, przetłumaczone przez M. V. McDonalda, z komentarzem W. Montgomery Watta [State University of New York Press, Albany 1987], tom VII, strony 28-29

Można powiedzieć że 10 Przykazań stanowi fundament Religi Abrahamowej jest to fundamentalny zestaw zasad postępowania o których Islam nie ma pojęcia.

Islam identyfikuje się jak Religia Abrahamowa więc wydawałoby się że fundament tak ważny jak 10 Przykazań dane Mojżeszowi 2400 lat temu będzie tam jakoś przechowany i przestrzegany. Muzułmanie twierdzą że mają tego samego boga co Chrześcijanie, mają tych samych proroków i te same księgi. Rzeczywiście Muzułmanie mówią o 10 przykazaniach gdy przytaczają opowieści o Mojżeszu, problem w tym że Islam nie daje nam żadnych informacji na temat zawartości tych przykazań. Chętnie zapytałbym Muzułmanie żeby mi powiedzieli jakie są to przykazania, żeby mi je wyliczyli. Czy powiedzą mi że nie będziesz miał innych Bogów poza mną, że nie będziesz kradł, że nie będziesz zabijał, czy uslysze cos w tym stylu?

Zobaczmy co Mahomet ma nam do powiedzenia na temat „10 Przykazań”.

Opowiadane Abu Huraira: Ludzie Księgi zwykli czytać Torę po hebrajsku, a następnie wyjaśniać ją po arabsku muzułmanom. Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział (do muzułmanów). Nie wierzcie ludziom Księgi i nie wierzcie im, ale mówcie: “Wierzymy w Boga i to, co nam zostało zesłane, i to, co tobie zostało zesłane.” “ Volume 9, Book 92, Hadith 460

Czy to oznacza że 10 przykazań jakie mamy w Biblii jest skorumpowane, co znaczą słowa Mahometa? Muzułmanie oskarżają nas o to że kiedyś w przeszłości sfałszowalismy Biblie choć nie mówią jak ani kiedy. Co tak naprawdę mowią nam islamskie źródła o tym wszystkim. Historia opisana w Księdze Wyjścia jest ledwo wspomnia w islamskich źródłach:

I napisaliśmy dla niego na Tablicach napomnienie w każdym przedmiocie i wyjaśnienie każdej rzeczy. Weź je z całą mocą i nakaż twojemu ludowi, aby przyjęli to, co najpiękniejsze z nich. Ja wam pokażę niebawem siedzibę bezbożnych! Quran 7:145 Józef Bielawski

Oto typowy Allah co u licha ma znaczyć “Każda rzecz” ? co to znaczy “Każdy przedmiot” ? takie pytania zada nawet 5 letnie dziecko. “Każda rzecz” może oznaczać wiele rzeczy z Biblii dowiadujemy się że były to dwie kamienne tablice na których Bóg własnym palcem zapisał 10 Przykazań a nie “Każdą rzecz” czy “Każdy przedmiot”. Wygląda na to że autor lub autorzy Koranu pominęli świadomie lub z ignorancji zawartość zapisana na tych tabletach. Kilka wersów dalej Allah znowu mówi o tabletach:

A kiedy Mojżesz uspokoił swój gniew, wziął Tablice, na których zapisana była droga prosta i miłosierdzie dla tych, którzy się obawiają swego Pana. Quran 7:154 Józef Bielawski

Co to wszystko ma znowu znaczyć ? Tablice z zapisaną drogą prostą ? Może była tam mapa jak poruszać się po pustkowiu ? 😅 Islamscy klerycy wiedząc że Allah nie popisał się w tym miejscu próbują go bronić twierdząc że 10 przykazań jest losowy rozsiane po całym Koranie ale to jest kiepska wymówka. 

Jeśli czytałeś wszystko od początku to jasne jest dlaczego twórcy Koranu pominęli 10 przykazań, jak wtedy mogli by rabować, gwałcić i kraść wszystko co popadnie ? 

Tłamaczenie Marek_P