Zaznacz stronę
UBÓSTWIENIE MAHOMETA

UBÓSTWIENIE MAHOMETA

UBÓSTWIENIE MAHOMETA

Sam Shamoun

Przez ubóstwienie rozumiem iż Mahomet został wyniesiony do statusu boga, który stał się partnerem Allaha praktycznie we wszystkim. Nie mam na myśli tego że Mahomet został przemieniony w samego Allaha lub że jest równy swojemu bóstwu pod każdym względem. W pewnym sensie Mahomet stał się jednak widzialnym obrazem i manifestacją (że tak powiem) Allaha.

Znaczenie Arabskiego spójnika ”WA” czyli “ i “

Według muzułmańskich uczonych i lingwistów, wa jest spójnikiem używanym do oznaczenia partnerstwa, dlatego muzułmanom wyraźnie zabrania się używania tego słowa w tym samym zdaniu, w którym Allah jest wymieniony obok kogoś innego.

O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga iJego Posłańca! Nie odwracajcie się od niego, wtedy kiedy słyszycie!
8:20 Józef Bielawski

Arabskie słowo anhu jest zaimkiem w trzeciej osobie rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, chociaż fragment wyraźnie wymienia dwa podmioty a mianowicie Allaha i jego posłańca. W związku z tym nie jest jasne, czy zaimek odsyła do najbliższego poprzednika, np. Mahometa, czy rzeczywiście wskazuje na samego Allaha. Byłoby zatem bardziej poprawne użycie zaimka podwójnego, tj. „i nie odwracaj się od nich”, aby uniknąć takiej niejednoznaczności.

Być Może jednak Mahomet celowo użył zaimka w liczbie pojedynczej, aby podkreślić fakt iż posłuszeństwo mu jest tym samym co posłuszeństwo Allahowi, ponieważ jego polecenia są rozkazami Allaha i vice versa. To z kolei oznacza że Mahomet jest ludzkim głosem swojego bóstwa co potwierdza kolejny werset:

O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi, kiedy on was wzywa do tego, co wam daje życie. I wiedzcie, że Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i że ku Niemu zostaniecie zebrani.
8:24 Józef Bielawski

Arabski termin da’akum to czasownik doskonały w trzeciej osobie w liczbie męskości w liczbie pojedynczej, mimo że fragment ten jest wezwaniem do odpowiedzi na wezwanie Allaha i Mahometa. Z gramatyki bardziej poprawne byłoby użycie podwójnego czasownika „Oni was wzywają”.

W obecnej sytuacji liczba pojedyncza musi być postrzegana jako kolejna próba Mahometa, by postawić się na poziomie bóstwa. Czyniąc samego siebie na równi z samym Allahem kiedy wzywa ich do słuchania i posłuszeństwa. To nie tylko kojarzy Mahometa z jego panem, ale także czyni go identycznym z Allahem, m.in. Wezwanie Allaha jest wezwaniem Mahometa, a wezwanie Mahometa jest wezwaniem Allaha ponieważ są w zasadzie jednym i tym samym.

Wyjaśnia to również dlaczego wezwanie Mahometa ma pierwszeństwo przed samą modlitwą, tak jak pokazuje następująca tradycja:

Rozdział: Wyższość Fatiha-til-Kitaba
باب ‏‏فَضْلِ‏‏ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
Opowiedział Abu Sa’id Al-Mu’alla:
Kiedy się modliłem, Prorok (ﷺ) wezwał po mnie, ale nie odpowiedziałem na jego wezwanie. Później powiedziałem: „Posłańcu Allaha! Modliłem się”. Powiedział: „Czyż Allah nie powiedział: ‘O wy, którzy wierzycie! Dajcie odpowiedź Allahowi (poprzez posłuszeństwo Jemu) i Jego Posłańcowi, kiedy was wzywa”? (8.24) Następnie powiedział: „Czy nie mam nauczyć cię najwyższej sury w Koranie?” On powiedział: ‘Chwała niech będzie Bogu, Panu światów! „(tj. Surat Al-Fatiha), która składa się z siedmiu wielokrotnie recytowanych wersetów i Wspaniałego Koranu, który został mi dany.”
Sahih al-Bukhari 5006

Zamiast pochwalić człowieka za oddawanie czci Allahowi Mahomet w rzeczywistości beszta swojego towarzysza za to, że nie odłożył na bok jego modlitw, aby przyjść na wezwanie proroka. Mahomet posuwa się nawet do zacytowania Koranu 8:24, aby udowodnić że sam Koran naucza że natychmiastowa odpowiedź na jego wezwanie jest ważniejsza niż modlitwa do Allaha. Stanowi to niezbity dowód na to że związek muzułmanina z Mahometem ma pierwszeństwo przed jego związkiem z Allahem.

Który muzułmanin ośmieliłby się powiedzieć, że Mahomet nie zrozumiał znaczenia wersetu 8:24? Który muzułmanin chciałby twierdzić że Mahomet nadużył tego wersetu i zgrzeszył przeciwko swemu panu zachowując się w sposób arogancki i bluźnierczy, przypisując sobie stanowisko którego nie daje mu Koran?

Zatem wzywanie Mahometa jest takim samym posłuszeństwem posłuszeństwo wobec Allaha, ponieważ głos Mahometa jest jak głos samego Allaha, tak jak pokazuje poniższy werset:

Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem.
4:80 Józef Bielawski

To wyjaśnia dlaczego Koran łączy je razem za pomocą zaimków w liczbie pojedynczej. Zasadniczo sprowadza się to do Mahometa, który udaje że jest ludzkim obrazem i reprezentacją swojego bóstwa!

PRAWDZIWA DEFINICJA ISLAMU

Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie.
4:65 Józef Bielawski

Tutaj powiedziano nam jasno i wyraźnie, że muzułmanin musi całkowicie poddać się Mahometowi i być absolutnie posłuszny wobec niego!

Aby muzułmanie nie oskarżyli nas o wypaczanie znaczenia tego konkretnego cytatu, tak niektórzy znani komentatorzy islamu zinterpretowali to odniesienie:

Ale nie, (fa-la, la jest dodatkowe) przez twojego Pana! Nie uwierzą, dopóki nie sprawią, że osądzisz, co się stało, pomieszało się między nimi i nie znajdą w sobie żadnych zahamowań, [ża] ograniczeń ani wątpliwości co do tego, co decydujesz, ale poddaj się, [lecz] zastosuj się do swoich orzekając w całości, bez sprzeciwu. 
Tafsir al-Jalalayn 4:65

A teraz jeden przykład kiedy ktoś miał swoje zdanie i nie był posłuszny poleceniom Mahometa, jak łatwo się domyślić nie kończyło się to dobrze dla takiego osobnika:

Umar bin Al-Khattab zapytał drugiego mężczyznę, a on się zgodził. – Umar poszedł do swojego domu i wyszedł z niego trzymając w górze miecz. Uderzył mieczem głowę człowieka, który odrzucił decyzję Proroka i zabił go. W konsekwencji, Bóg objawił…
Tafsir Ibn Kathir 4:65

Towarzysz Mahometa zostaje z zimną krwią ścięty za to że po prostu odmówił całkowitego poddania się decyzji proroka! W powyższym linku jest więcej przykładów.

ŻADNEGO ZBAWIENIA POZA MAHOMETEM

Powiedz: “Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!”
Powiedz: “Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!”
3:31-32 Józef Bielawski

Wszystkie zaimki wskazują Allaha, którym ma być Mahomet, ponieważ jest on najbliższym obiektem w kontekście. Jako taki werset nie odnosi się do Allaha, ale do Mahometa jako tego który jest w stanie zbawić i przebaczyć grzesznikom!

Jest całkowicie jasne że ten o którym mówi się że wybacza grzechy i ratuje ludzi od bolesnej udręki i który jest jedynym opiekunem jakiego ktokolwiek mają jest Mahomet. Mahomet i Allah są jedną i tą samą osobą.

Hadisy wzmacniają to wskazując na fakt iż Mahomet faktycznie wyzwoli ludzi z samego piekła oto jeden z wielu przykładów:

Rozdział: Opis Raju i Ogniaباب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
Opowiadał `Imran bin Husain:
Prorok (ﷺ) powiedział: „Niektórzy ludzie zostaną zabrani z Ognia za wstawiennictwem Mahometa, wejdą do Raju i będą nazywani Al-Jahannamiyin (ludzie Ognia Piekielnego).
Sahih al-Bukhari 6566

W rzeczywistości Koran wyraźnie naucza że wstawiennictwo Mahometa jest istotnym i koniecznym aspektem otrzymania przebaczenia:

I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich; zasięgaj ich rady w każdej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję, to zaufaj Bogu! Zaprawdę, Bóg kocha tych, którzy ufają!
3:159 Józef Bielawski

Jeśli wysłaliśmy jakiegoś posłańca, to tylko po to, aby był słuchany – za pozwoleniem Boga. A gdyby oni, kiedy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość, przyszli do ciebie, poprosili Boga o przebaczenie i poprosiłby o przebaczenie dla nich Posłaniec, to znaleźliby Boga jako przyjmującego nawrócenie, litościwego.
4:64 Józef Bielawski

Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić, i módl się za nimi! Zaprawdę, twoja modlitwa to uspokojenie dla nich! A Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!
9:103 Józef Bielawski

Wierzącymi są tylko ci, którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. A kiedy oni są razem z nim w sprawie, która ich łączy, to oni nie odchodzą, dopóki nie poproszą go o pozwolenie. Zaprawdę, ci, którzy proszą cię o pozwolenie, to są ci, którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. A kiedy oni proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie, to daj pozwolenie, komu chcesz spośród nich, i proś Boga o przebaczenie dla nich. Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
24:62 Józef Bielawski

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących – mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia.
47:19 Józef Bielawski

PARTNER ALLAHA W MIŁOŚCI I ODDANIU

Mahomet zobowiązał swoich wyznawców, aby kochali go bardziej niż cokolwiek, nawet bardziej niż własne życie. Mahomet żąda żeby go kochać jak samego Allaha:

Powiedz: “Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeliBóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze – to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem.” Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.
9:24 Józef Bielawski

Rozdział: Kto wolał zostać pobity i upokorzony, niż wrócić do Kufr
باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ
Opowiadane Anas:
Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „Kto posiada (następujące) trzy cechy, będzie miał słodycz wiary (1): Ten, dla którego Allah i Jego Apostoł stają się drożsi niż cokolwiek innego; (2) Kto kocha osobę i kocha go tylko na litość Allaha; (3) kto nienawidzi powrotu do ateizmu (niewiary), tak jak nienawidzi być wrzuconym do ognia.”
Sahih al-Bukhari 6941

Mahomet ma być nawet bliższy wierzącym niż ich własna rodzina:

Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony – to ich matki. Ludzie związani pokrewieństwem są bliżsi sobie nawzajem, przez Księgę Boga, aniżeli wierni i muhadżirowie, jednak powinniście czynić dobro waszym bliskim przyjaciołom. To jest zapisane w Księdze.
33:6 Józef Bielawski

PARTNER BOGA W OTRZYMYWANIU PRZYJEMNOŚCI

Oni przysięgają na Boga przed wami, by się wam przypodobać, lecz Bóg i Jego Posłaniec zasługują bardziej na to, by się im przypodobać – jeśli oni są wierzącymi.
9:62 Józef Bielawski

Słowo yurduhu jest w liczbie pojedynczej, a jednak jak wynika z kontekstu jest używane w odniesieniu do podwójnego podmiotu, a mianowicie Allaha i Mahometa jego apostoła. Innymi słowy jeśli nie jest to po prostu kolejny błąd gramatyczny to przypuszczalnie używa się liczby pojedynczej w celu zgrupowania Mahometa i jego bóstwa dla ich przyjemności w tym co im się podoba.

Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie w jaki niektóre angielskie wersje Koranu tłumaczą ten konkretny tekst.

W rzeczywistości z innych fragmentów jasno wynika że Allah wydaje się robić wszystko, aby upewnić się że jego posłaniec jest zadowolony i szczęśliwy. Na przykład aby go zadowolić, Allah zadbał o to by Muhammad był bogaty:

I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony!
Czyż nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia?
Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą?
I czy nie znalazł cię biednym, i nie wzbogacił cię?
93:5-8 Józef Bielawski

Allah zmienił również kierunek modlitwy, aby Mahomet był szczęśliwy:

Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu, My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku, który ciebie zadowoli. Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. I gdziekolwiek się znajdziecie, zwracajcie się twarzami w jego kierunku. Zaprawdę, ci, którym została dana Księga, wiedzą, że to jest prawda pochodząca od ich Pana. A Bóg nie lekceważy tego, co czynicie!
2:144 Józef Bielawski

Allah pozwolił nawet Mahometowi mieć więcej żon niż jego wyznawcy i pozwolił mu mieć każdą kobietę, która zaofiarowała się dobrowolnie bez konieczności płacenia posagu. Mahomet otrzymał również swobodę odwiedzania dowolnej żony, której pragnął a nawet odroczenia spotkania z którąkolwiek z nich jeśli sobie tego życzył:

O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
Możesz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem możesz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz żadnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co możesz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz – im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny!
33:50-51 Józef Bielawski

Gotowość Allaha do zaspokojenia i zadowolenia Mahometa nie pozostała niezauważona przez jego dziecięcą małoletnią żonę Aishe:

Wypowiedź Boga Najwyższego: „Możesz odroczyć, kogo chcesz z nich (twoje żony), i możesz przyjąć, kogo chcecie. na bok (jej chwilowa kolej), nie jest grzechem dla ciebie (przyjąć ją ponownie)…”
 باب قَوْلِهِ ‏{‏تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ‏}‏

Opowiadana Aisha:
Kiedyś patrzyłem z góry na te panie, które oddały się Wysłannikowi Allaha (ﷺ) i mówiłem: „Czy kobieta może dać siebie (mężczyźnie)?” Lecz kiedy Bóg objawił: “Możecie odroczyć, kogo chcecie z nich (twoje żony), i możecie przyjąć, kogo chcecie, i nie ma dla was żadnej winy, jeśli zaprosicie jedną z nich. czyją kolejkę odłożyłeś (tymczasowo).’ (33.51) Powiedziałem (do Proroka): „Czuję, że twój Pan spieszy w spełnieniu twoich życzeń i pragnień”.
Sahih al-Bukhari 4788

PARTNER ALLAHA W DOSTARCZANIU ŁASKI

A gdyby oni byli zadowoleni z tego, co dał im Bóg i Jego Posłaniec, to powiedzieliby: “Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoją łaską i Jego Posłaniec. My przecież kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!”
9:59 Józef Bielawski

Oni przysięgają na Boga, że nic nie powiedzieli, tymczasem powiedzieli słowo niewiary; i stali się niewiernymi, chociaż już byli całkowicie poddani. Oni starali się usilnie o to, czego nie mogli osiągnąć; i zemścili się tylko za to, że wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec, z Jego łaski. I jeśli się nawrócą, to będzie lepiej dla nich; a jeśli się odwrócą, to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w życiu ostatecznym. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela, ani pomocnika.
9:74 Józef Bielawski

PARTNER BOGA W JEGO IMIONACH I ATRYBUTACH

Przyszedł do was Posłaniec spośród was. Ciąży mu to, co wy czynicie złego. On jest o was zatroskany, dla wiernych jest dobrotliwy, litościwy.
9:128 Józef Bielawski

Zaprawdę, przyszedł do was Posłaniec (Muhammad صلى الله عليه وسلم) spośród was (tzn. którego dobrze znacie). Zasmuca go, że doznajesz jakiejkolwiek kontuzji lub trudności. On (Muhammad صلى الله عليه وسلم) troszczy się o ciebie (aby być właściwie prowadzonym, aby pokutował przed Bogiem i błagał Go o przebaczenie i przebaczenie twoich grzechów, abyś mógł wejść do Raju i zostać uratowany od kary ognia piekielnego ); bo wierzący (on صلى الله عليه وسلم jest) pełen litości, łaski i miłosierdzia.
9:128 Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali i Muhammad Muhsin Khan

Słowa raoof raheemun pojawiają się tylko pięć razy i zawsze w odniesieniu do islamskiego bóstwa:

Bóg zwrócił się do Proroka, do muhadżirów i do ansarów, którzy poszli za nim w trudnej godzinie, zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. Wtedy On zwrócił się do nich – przecież On jest dobrotliwy, litościwy! –
9:117 Józef Bielawski

Co ciekawe istnieją pewne źródła muzułmańskie które szczerze przyznają że tekst K.9:128 wyraźnie zaświadcza, że Allah dał Mahometowi niektóre ze swoich boskich cech.

PODSUMOWANIE

Kto tak naprawde jest Bogiem w Islamie? Co znaczy słowa Allah? Allah znaczy po prostu Bóg. Jednak jak nazywa się ten Bóg, jakie jest jego Imię? Z powyższego wynika jasno iż Bogiem w Islamie jest chyba jednak Mahomet zamiast Allaha.

Jeśli jeszcze tego nie wiecie Koran to rzekome słowa Allaha, jednak kto wyjawia Koran? Sam Mahomet! Mając to wszystko na uwadze postarajmy się wyobrazić jak Mahomet wyjawiał wersety Koranu swoim naśladowcom i jaka była reakcja na te rewelacje. Weźmy np. wers 4:65 i postarajmy się wyobrazić jak wyglądało wyjawienie tego wersetu. Mahomet wychodzi przed swoich naśladowców i mówi im że jeśli nie będą go bezkrytycznie słuchać nie będą prawdziwymi islamistami. Czy to nie wyglada troche podejrzane, ale idźmy dalej. W Surze 33:50 Mahomet mówi że Allah daje mu tyle żon ile on zechce mieć, czyli dżihadyści mogą mieć tylko 4 ale Mahomet ile chce. Czy to nie jest dziwne że założyciel religi ma najwięcej seks partnerów? Czy to wszystko ma jakikolwiek sens i czy w ogóle mogło się to wszystko wydarzyć? Czy mogą istnieć ludzie tak głupi że bezkrytycznie słuchają poleceń posłańca Allaha, nawet kiedy są to kompletne idiotyzmy jak np. picie moczu wielbłąda lub ssanie sutków jako rozładowanie napięcia seksualnego. 

Jest oczywistym że Mahomet używa Allaha do własnych potrzeb, wszystko czego chce Mahomet, Allah mu od razu daje. W Islamskich krajach można niekiedy skrytykować Allaha i jakoś z tego wyjść cało, jednak krytyka Mahomet przeważnie kończy się fatalnie. Już sam ten fakt pokazuje nam że nawet teraz to nie Allah a sam Mahomet jest nadal Bogiem Islamu.

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com