Zaznacz stronę
Allah tworzy Chrześcijaństwo przez przypadek

Allah tworzy Chrześcijaństwo przez przypadek

Allah tworzy Chrześcijaństwo przez przypadek !

David Wood

Jeśli przyjrzymy się naukom islamu stwierdzimy że Allah nie tylko zapoczątkował chrześcijaństwo, ale także uczynił je dominującą religią świata. Fakt ten powinien wydawać się każdemu dziwny ponieważ muzułmanie wierzą że chrześcijaństwo jest religią fałszywą. Oczywiście muzułmanie odpowiedzą argumentami że chrześcijaństwo jest religią fałszywą ponieważ zostało zepsute przez człowieka ale w swoim pierwotnym stanie było to przesłanie Allaha dane Jezusowi synowi Marii.

Chociaż nie ma żadnego dowodu na to że wyznawcy Pana Jezusa kiedykolwiek wierzyli w coś podobnego do islamu to nie ma znaczenia. Według islamu chrześcijaństwo zostało skażone przez samego Allaha. Aby zrozumieć dlaczego islam domaga się takiego poglądu przyjrzyjmy się kilku faktom.

FAKT NR 1: Koran stwierdza że Jezus był posłańcem Allaha i prorokiem islamu. Rzeczywiście Sura 19 mówi nam że Jezus zaczął głosić teologię islamską w chwili gdy się urodził:

Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim.” I przyszła z nim do swego ludu niosąc go. Oni powiedzieli: “O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna.” Wtedy ona wskazała na nie. Oni powiedzieli: “Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?” On powiedział: “Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył – Quran 19:26-30 Józef Bielawski

Jezus nadal głosił przesłanie Boże przez całe swoje życie aż został zabrany do nieba. Zgodnie z Koranem, Ewangelia którą przyniósł Jezus nie różniła się od przesłania proroków, które przed nim były Jezus, sługa i prorok Boży, głosił islam:

On ustanowił dla was, jeśli chodzi o religię, to, co już polecił Noemu, i to, co objawiliśmy tobie, i to, co poleciliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie należycie religii i nie rozdzielajcie się w niej! Wielkie jest dla politeistów to, do czego ty ich wzywasz. Bóg wybiera dla Siebie, kogo chce, i prowadzi drogą prostą ku Sobie tego, kto się nawraca. Qur’an 42:13. Józef Bielawski

On jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela. Qur’an 43:59 Józef Bielawski

A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: “Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!” Qur’an 43:63-64 Józef Bielawski

Tak więc Pan Jezus spędził około 33 lata od narodzin do wniebowstąpienia głosząc islam dzieciom Izraela. Przed pozornym ukrzyżowaniem jego głoszenie było umiarkowanie skuteczne jak wskazuje na to nawrócenie niektórych jego słuchaczy.

FAKT NR 2: Koran stwierdza że Pan Jezus zdobył wielu wyznawców. Ponieważ Jezus spędził całe swoje życie na nauczaniu wczesnej formy islamu jego przesłanie do uczniów musiało koncentrować się wokół podstawowych założeń islamskiej teologii. Ci uczniowie staliby się czymś podobnym do muzułmanów czego dokładnie naucza islam o wyznawcach Jezusa:

A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę, powiedział: “Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?” Powiedzieli apostołowie: “My jesteśmy pomocnikami Boga. My w Niego uwierzyliśmy. Daj świadectwo, iż jesteśmy całkowicie poddani! Quran 3:52Józef Bielawski

I oto Ja objawiłem apostołom: Uwierzcie we Mnie i w Mojego Posłańca!” Oni powiedzieli: “Uwierzyliśmy! Daj świadectwo, że jesteśmy całkowicie poddani!” Quran 5:111Józef Bielawski

Wysłaliśmy Noego i Abrahama i ustanowiliśmy w potomstwie ich proroctwo i Księgę. Wśród nich było wielu, którzy postępowali drogą prostą; lecz wielu spośród nich – to bezbożni. Quran 57:26Józef Bielawski

Jeśli Koran jest poprawny Pan Jezus nawrócił przynajmniej część dzieci Izraela na islam. Chociaż nie ma absolutnie żadnych historycznych dowodów na jakiekolwiek takie nawrócenia załóżmy na potrzeby argumentacji że w pierwszym wieku byli Żydzi, którzy uwierzyli przesłaniu Jezusa i stali się muzułmanami. Jak zobaczymy założenie to stwarza problemy tylko dla apologetów muzułmańskich.

FAKT NR 3: Jeśli w I wieku byli Żydzi którzy przeszli na islam podczas głoszenia Jezusa nie przetrwali oni zbyt długo. Pomysł że najwcześniejsi naśladowcy Jezusa byli muzułmanami rodzi oczywiste pytanie: dlaczego nigdy nie słyszeliśmy o jakimkolwiek muzułmanie istniejącym w pierwszym wieku? Mamy wiele informacji historycznych o naśladowcach Jezusa w I wieku ale nie mamy żadnych dowodów na istnienie jakichkolwiek muzułmanów. Obrońcy islamu najprawdopodobniej będą tutaj twierdzić że chrześcijaństwo wymazało wszystkie zapisy niechrześcijańskich wyznawców Jezusa ale taki pogląd jest absurdalny. Mamy źródła zarówno chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie, które podają wczesne wierzenia chrześcijańskie ale żadne z tych źródeł nie wspomina o istnieniu jakichkolwiek muzułmańskich chrześcijan. Przynajmniej możemy powiedzieć z absolutną pewnością że śmierć Jezusa była dobrze znana starożytnym autorytetom i że pierwsi naśladowcy Jezusa – w tym Piotr, Jakub i Jan – uwierzyli że Jezus umarł na krzyżu za ich grzechy i że zmartwychwstał. (Wiemy również że uczniowie uważali Jezusa za boskiego Syna Bożego ale nie jest to konieczne dla mojej argumentacji). Wszystkie cztery Ewangelie Nowego Testamentu potwierdzają wczesną chrześcijańską wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa podobnie jak księga Dzieje Apostolskie. Listy Pawła również wielokrotnie głoszą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Co więcej starożytne kredo wiary zapisane w 1 Koryntian 15 zostało datowane na kilka lat tuż po śmierci Jezusa i dlatego dostarcza bardzo wczesnego świadectwa o wierzeniach chrześcijańskich z czasów apostołów. Brzmi:

Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; I że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. UBG I List do Koryntian 15:3-5

Mamy również wczesne pisma chrześcijańskie spoza Nowego Testamentu, które opisują wierzenia wyznawców Jezusa. Na przykład Klemens Rzymski wyświęcony na biskupa Rzymu przez apostoła Piotra pisze o wierze apostołów w zmartwychwstanie Jezusa. Polikarp który został wyświęcony przez apostoła Jana, wielokrotnie wspomina o zmartwychwstaniu Jezusa. Istnieje nawet kilka starożytnych źródeł niechrześcijańskich, które podają kluczowe informacje o Jezusie i apostołach. Według zarówno żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, jak i rzymskiego historyka Tacyta Jezus został ukrzyżowany za panowania Poncjusza Piłata. Lucjan z Samosaty, grecki satyryk stwierdza: „Wiecie, chrześcijanie do dziś czczą człowieka – wybitną osobę, która wprowadziła ich nowe obrzędy i została z tego powodu ukrzyżowana”. Nawet żydowski Talmud donosi o ukrzyżowanie Jezusa.

Dlatego najbardziej rozsądną interpretacją danych jest to że Koran jest błędny gdy mówi (1) że Jezus nigdy nie umarł oraz (2) że pierwsi naśladowcy Jezusa byli muzułmanami. Niemniej jednak bądźmy hojni i przyznajmy pomimo faktów że było wielu muzułmanów w I wieku ale wszystkie dowody ich istnienia zostały później zniszczone przez chrześcijan. Nawet jeśli przyjmiemy tak dziwaczne założenie nadal stawia to muzułmanów przed ogromnym problemem: co stało się z tymi muzułmanami z pierwszego wieku? Dlaczego islam został zastąpiony wiarą w ofiarną śmierć Jezusa i zmartwychwstanie? Dlaczego 33 lata głoszenia Jezusa nie dały niczego co trwało?

Muzułmanie najprawdopodobniej odpowiedzą na te pytania argumentując po raz kolejny że chrześcijaństwo wypaczyło przesłanie Jezusa i że kościół chrześcijański wymazał wszelką pamięć o islamskich naukach Jezusa. Jednak żaden prawdziwy muzułmanin nie powinien akceptować tego stanowiska ponieważ ukrywa ono prawdziwy Koraniczny opis tego co się wydarzyło.

FAKT NR 4: Koran stwierdza że Allah oszukał ludzi aby uwierzyli że Jezus umarł na krzyżu. Według Koranu Jezus był w stanie nawrócić przynajmniej niektórych Żydów na islam. Ale wiemy z historii że pierwsi naśladowcy Jezusa przekonali się o jego śmierci i zmartwychwstaniu. Stąd oczywistym powodem dla którego po wstąpieniu Jezusa do nieba nie było muzułmanów jest to, że wszyscy naśladowcy Jezusa uwierzyli że umarł na krzyżu i zmartwychwstał. A skąd wziął się ten pomysł? Według islamu idea że Jezus umarł na krzyżu została zapoczątkowana przez Allaha:

I za to, że powiedzieli: “zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry! Quran 4:157-158Józef Bielawski

Nawet jeśli pozwolimy, że jedynym celem Allaha było oszukanie ludzi, którzy chcieli zabić Jezusa, jasne jest, że uczniowie również dali się zwieść Allahowi. Kto zatem jest odpowiedzialny za chrześcijańskie przekonanie że Jezus umarł na krzyżu? Jeśli islam ma rację, Bóg zapoczątkował ten pomysł, gdy postanowił oszukać wrogów Jezusa aby myśleli że to oni zabili Jezusa. Prowadzi to do jeszcze większej liczby problemów. Jeśli oszukanie uczniów było niezamierzone to musimy wywnioskować że Bóg nie zdawał sobie sprawy że miał zapoczątkować największą religię fałszywą na świecie. Jeśli było to zamierzone to Bóg zajmuje się zakładaniem fałszywych religii. Dlatego Bóg islamu jest albo strasznie ignorantem albo złośliwie oszukuje.

Stanowisko Mahometa oznacza również że Jezus był największą porażką w historii proroków. Spędził 33 lata na nauczaniu (znowu zaczął głosić teologię islamską zaraz po urodzeniu) ale wkrótce po jego śmierci dzieci Izraela zostały podzielone na dwa szerokie obozy. Ci którzy wierzyli w jego przesłanie stali się chrześcijanami z których wszyscy byli winni najgorszego grzechu jaki można sobie wyobrazić podczas gdy ci którzy odrzucili jego przesłanie byli winni odrzucenia jednego z największych posłańców Boga. Zatem bez względu na to czy ludzie uwierzyli w Jezusa czy go odrzucili ostatecznie wszyscy zostaliby potępieni i wrzuceni do piekielnego ognia. A zatem dziwne jest że muzułmanie uważają Jezusa za jednego z największych proroków wszechczasów. Wydaje się że powinien był być w stanie wygrać przynajmniej jednego trwałego nawrócenia na islam. Ale tego nie zrobił. Co więcej prawdziwy prorok islamu powinien był ostrzec swoich wyznawców aby nie odwracali się od islamu dając się zwieść Bogu. Ale Jezus nigdy nie przekazał tego przesłania. Rzeczywiście miliony ludzi z całego świata odmawiają teraz przyjęcia islamu ponieważ wierzą że Jezus umarł na krzyżu za ich grzechy naukę która sięga do zwodniczego Boga i niekompetentnego Mesjasza.

Allah szerzy fałszywą religię, którą przypadkowo zapoczątkował

Jeśli podążymy za naukami islamu aż do ich logicznej konkluzji zobaczymy że Bóg celowo lub nieumyślnie zapoczątkował chrześcijaństwo. Ale Koran na tym się nie kończy. Zamiast naprawiać bałagan jaki zrobił Allah wyniósł chrześcijaństwo na wyższy poziom.

FAKT NR 5: Koran stwierdza że Allah pomógł szerzyć chrześcijaństwo. Kiedy Bóg dał wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa potem pilnie pracował aby pomóc chrześcijanom w szerzeniu ich fałszywego przesłania:

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga, jak powiedział Jezus, syn Marii, do apostołów: “Którzy będą moimi pomocnikami w dążeniu do Boga?” Apostołowie powiedzieli: “My jesteśmy pomocnikami Boga!” I uwierzyła pewna część synów Izraela, a część pozostała niewierna. Wtedy umocniliśmy tych, którzy uwierzyli, przeciwko ich nieprzyjaciołom; i oni stali się zwycięzcami. Quran 61:14 Józef Bielawski

Ten werset jest niezwykle ważny ponieważ oznacza że ​​Allah pomógł wyznawcom Jezusa przeciw Żydom którzy odrzucili Jezusa i że ci wyznawcy „stali się najważniejszymi”. Kim więc byli ci naśladowcy Jezusa którzy stali się silniejsi niż Żydzi? Jedynymi ludźmi w historii którzy pasują do takiego opisu są ortodoksyjni chrześcijanie którzy wierzą w śmierć zmartwychwstanie i boskość Jezusa. Innymi słowy muzułmanie nie mogą tutaj twierdzić że przesłanie Jezusa zostało zepsute a prawdziwa Ewangelia została wymazana ponieważ wyraźnie nie jest to grupa do której Koran odnosi się w tym fragmencie. Nawet jeśli w I wieku istniała grupa muzułmańskich chrześcijan ta grupa nigdy nie zdobyła przewagi nad nikim. Rzeczywiście musiały zostać natychmiast zgaszone. Jedyną grupą wyznawców Jezusa, która kiedykolwiek stała się wystarczająco silna by przyćmić Żydów, byli chrześcijanie, kiedy chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po całym Imperium Rzymskim. Ci chrześcijanie wierzyli w fundamentalne doktryny które chrześcijanie wyznają nawet dzisiaj. Jednak zgodnie z Koranem Allah pomógł tym ludziom dojść do władzy!

Jak więc chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło i stało się dominującą religią świata? Rozprzestrzenił się dzięki mocy Allaha! A kto zapoczątkował chrześcijańskie przesłanie o śmierci Jezusa na krzyżu? Bóg wymyślił tę wiadomość! Nawet historycy niechrześcijańscy są przekonani że śmierć Jezusa jest jednym z najlepiej ustalonych faktów w historii. Skąd historycy wpadli na ten pomysł? Dostali to od Boga który oszukał tak wielu ludzi aby uwierzyli w śmierć Jezusa że mamy teraz tony historycznych dowodów na to wydarzenie. Ponieważ obecnie na ziemi jest około dwóch miliardów chrześcijan wydaje się że Jezus i Bóg są odpowiedzialni za założenie jedynej religii na świecie, która przyćmiewa islam.

Jeśli islam jest prawdziwy. . .

Nie trzeba dodawać, że myślę, że islamskie poglądy są niezwykle problematyczne. Wymaga od nas wiary, że Bóg oszukał miliardy ludzi. Bóg nawet sprowadził na manowce naśladowców Jezusa oszukując tak wielu ludzi by uwierzyli że Jezus umarł. Można by tego uniknąć gdyby Bóg nie był tak zdeterminowany by oszukiwać ludzi. Ale to prowadzi do kolejnych pytań: dlaczego Bóg miałby chcieć aby ludzie wierzyli że Jezus umarł podczas gdy tak naprawdę nie był? Muzułmanie nie mogą argumentować że Bóg zrobił to aby chronić Jezusa przed Żydami lub Rzymianami ponieważ Bóg i tak bezpiecznie zabrał Jezusa. Dlaczego więc Bóg miałby dać wrogom Jezusa satysfakcję z widoku zabicia Jezusa? Dlaczego nie wskrzesić Jezusa bez oszukiwania wszystkich co do tego? Wydaje się że nie ma żadnego powodu aby Bóg oszukiwał tych ludzi zwłaszcza że takie oszustwo wkrótce doprowadzi do powstania chrześcijaństwa.

To trudna do przełknięcia pigułka ale islam zmusza nas do takiego spojrzenia na pochodzenie chrześcijaństwa. Jeśli islam jest prawdziwy Bóg zwodzi ludzi którzy wierzą w proroków których posyła. Jeśli islam jest prawdziwy, Bóg szerzy fałszywe nauki aż staną się dominujące na świecie. Jeśli islam jest prawdziwy Jezus Mesjasz był całkowicie niekompetentny i nigdy nie powinien być posłany przez Boga ponieważ życie Jezusa sprowadziło na manowce więcej ludzi niż jakiekolwiek inne życie w historii. Ponieważ pogląd muzułmanów jest sprzeczny z jakimkolwiek tradycyjnym rozumieniem natury Boga (w tym z rozumieniem islamu) islam jest niespójnym systemem religijnym który powinien zostać odrzucony przez wszystkich racjonalnych ludzi. Islam ma słabe i godne pogardy wyjaśnienie pochodzenia chrześcijaństwa. Jeśli islam jest prawdziwy, istnienie chrześcijaństwa nie ma żadnego sensu.

Jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe. . .

Z drugiej strony chrześcijaństwo łatwo tłumaczy wzrost islamu. Rzeczywiście jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe powstanie islamu ma doskonały sens. Jeśli nie jest od razu jasne, dlaczego chrześcijaństwo pociąga za sobą powstanie religii takich jak islam rozważ następujący tok myślenia.

Jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe to prawdziwe są również następujące stwierdzenia:

(1) Ludzie mogą przyjść do Boga tylko przez Jezusa Chrystusa.

(2) Szatan jest prawdziwą istotą duchową, która chce odciągać ludzi od Boga.

Mając na uwadze te stwierdzenia, zobaczmy czy uda nam się dowiedzieć czegoś o Szatanie. Jeśli Szatan chce trzymać ludzi z dala od Boga i jeśli droga do Boga prowadzi przez Jezusa Chrystusa jaki byłby najwyższy priorytet Szatana? Jego głównym celem nie byłoby skłonienie ludzi do niemoralnego życia (chociaż wolałby żebyśmy to robili ponieważ to psuje stworzony przez Boga porządek); zamiast tego jego głównym celem byłoby zachęcenie ludzi do odrzucenia Chrystusa ponieważ to odrzucenie jest tym co trzyma ich oddzielonych od Boga.

Ale jak Szatan miałby przekonać ludzi do odrzucenia Chrystusa? Powinniśmy tutaj zauważyć że na świecie jest wielu ludzi którym po prostu nie zależy na Bogu. Szatan nie musi się o nich martwić ponieważ i tak nie są zainteresowani zbawieniem. Ponieważ jego celem jest powstrzymanie jak największej liczby ludzi od Boga spodziewalibyśmy się że Szatan będzie bardziej skoncentrowany na ludziach którzy do pewnego stopnia zajmują się sprawami religijnymi. Są dwa sposoby aby powstrzymać takich ludzi przed Bogiem. Szatan albo musiałby ich przekonać że wszelkie „rozmowy religijne” są nonsensem (tj. Szerząc sekularyzm, który widzimy na całym świecie), albo musiałby zaoferować im substytut prawdy (tj. Religię która odrzuca to co jest konieczne do zbawienie).

Tak więc jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, spodziewalibyśmy się, że Szatan zainspiruje religie, które odrzucają ofiarną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, nawet jeśli religie te mogą być podobne do chrześcijaństwa pod innymi (nieistotnymi) względami. Teraz, gdy mamy jasny obraz tego, co byśmy przewidzieli, gdyby chrześcijaństwo było prawdą zobaczmy jak islam pasuje do naszych przewidywań.

Przesłanie islamu brzmi mniej więcej tak: „Wierz w Boga. Czyńcie dobre uczynki. Jeśli zrobisz ich wystarczająco dużo, dostaniesz się do nieba. Szanujcie Jezusa, bo był on potężnym prorokiem który przekazał Boże przesłanie synom Izraela. Wierz także, że Jezus narodził się z dziewicy, że dokonał wielu cudów i że był Mesjaszem. Ale cokolwiek robisz, nie wierz, że umarł na krzyżu za twoje grzechy. I nie wierzcie że powstał z martwych. W rzeczywistości najgorszym możliwym grzechem jaki możesz popełnić jest wiara że ​​Jezus jest Synem Bożym ”. Zauważ że islam odrzuca podstawowe wymagania chrześcijaństwa dotyczące zbawienia akceptując jednocześnie inne doktryny. Na przykład muzułmanom nakazuje się wierzyć w Boga ale nawet Szatan i jego demony wierzą w Boga. Muzułmanom nakazuje się czynić dobre uczynki ale nauczają tego wszystkie religie. Muzułmanom wolno wierzyć w pewne rzeczy dotyczące Jezusa (takie jak status proroka i narodziny z dziewicy) ale te przekonania nie zbawiają człowieka. Kiedy jednak dochodzimy do przekonań które są niezbędne do zbawienia – bóstwo Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie – okazuje się że islam gwałtownie sprzeciwia się tym kluczowym doktrynom. Islam wygląda więc dokładnie tak jak religia którą przepowiedzieliśmy, że utworzy szatan ponieważ zaprzecza temu co jest konieczne aby ludzie przyszli do Boga.

Jest oczywiście łatwiejszy sposób, aby zobaczyć, że chrześcijaństwo przewiduje powstanie islamu. Możemy przyjrzeć się niektórym proroctwom w Biblii. Na przykład Jezus powiedział, że „powstanie wielu fałszywych proroków i wielu wprowadzą w błąd”. Paweł dodał, że niektórzy ludzie będą postępować zgodnie z „duchami podstępnymi i doktrynami demonów”. Koraniczne twierdzenie że Allah oszukał ludzi w sprawie śmierci Jezusa). Biblia nieustannie ostrzega że ​​fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy przyjdą, aby zniekształcić Ewangelię. Najwyraźniej niewielu ludzi w czasach Mahometa zważało na to ostrzeżenie.

Końcowe przemyślenia

W całej historii wielu ludzi uważało się za proroków. Rzeczywiście, nawet dzisiaj jest wielu samozwańczych proroków a jutro będzie ich więcej. Przypuśćmy, że w jakimś momencie w przyszłości pojawi się prorok który twierdzi że otrzymał nowe objawienie od Boga. Odrzuciliby go zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie. Ale przypuśćmy, że ten prorok mówi do muzułmanów: „Bracia wierzyliście w nauki Mahometa ale jestem tutaj aby wam powiedzieć że islam został zapoczątkowany przez Boga, aby oszukać ludzi. Poganie w Arabii robili straszne rzeczy na przykład zabijali swoje córki i poślubiali setki kobiet. Bóg postanowił ich ukarać sprowadzając ich na manowce i sprawiając że wszyscy wierzą w coś co nie jest prawdą. Ale jestem tutaj, aby powiedzieć ci prawdę! Jestem największym prorokiem Boga posłanym aby cię ocalić od zła! ” Czy muzułmanie mu uwierzyli? Z całą pewnością nie. Ale dlaczego muzułmanie mieliby odrzucać tego nowego proroka? Odrzuciliby go ponieważ nie chcieliby uwierzyć że Bóg świadomie oszukał miliony ludzi. Jednak dokładnie w to wierzą muzułmanie jeśli chodzi o śmierć Jezusa. Jeśli więc muzułmanie wierzą w Boga, który zwodzi ludzi, nawet tych, którzy podążają za jego prorokami jak muzułmanie mogą być pewni że otrzymali prawdę?

Muzułmanie chwalą się swoim szacunkiem dla Boga i proroków. Jednak po dokładniejszym zbadaniu widzimy że islam oskarża Boga o jedno z największych religijnych oszustw w historii. To powinno skłonić nas do zatrzymania się i zastanowienia przez chwilę. Dlaczego religia która szczyci się swoim poglądem na Boga, głosiłaby że Bóg zapoczątkował religie fałszywe? Dlaczego ludzie, którzy twierdzą że szanują Jezusa, mieliby sugerować, że poniósł on ogromną porażkę? Wygląda na to że islam jest tak niewiarygodnie zdesperowany by zniszczyć chrześcijaństwo że nie ma nic przeciwko zniszczeniu samego siebie. Innymi słowy islam może wyjaśnić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jedynie przez uczynienie Boga zwodzicielem, co niszczy islamską koncepcję Boga. Ta desperacja ma sens tylko wtedy, gdy chrześcijaństwo jest prawdziwe i jeśli islam został zaprojektowany przez szatana aby powstrzymać ludzi przed zbawieniem.

Muzułmanie mogą sprzeciwić się temu wszystkim, czego chcą. Mogą nadal głosić swoje oddanie Bogu i szacunek dla Jego proroków. Ale jest coś dziwnego w sposobie w jaki wyjaśniają chrześcijaństwo. Jest coś bardzo dziwnego w Bogu, który sprowadza świat na manowce. Jeśli islam jest prawdziwy Bóg i Jezus są porażkami. Ale jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe Bóg i Jezus odnieśli zwycięstwo na krzyżu, ponieważ drzwi do zbawienia zostały otwarte dla wszystkich pomimo tych którzy próbowali je zamknąć.

Jezus ostrzegł swoich naśladowców że przyjdą fałszywi prorocy. Nakazał nam również abyśmy im nie wierzyli. Jednym ze sposobów w jaki możemy rozpoznać fałszywych proroków jest uważne rozeznanie kiedy ich nauki prowadzą do niedopuszczalnych przekonań o Bogu. Bóg jest Prawdą i On jest Miłością. Islam po dokładnym zbadaniu sprawi że będziemy wierzyć inaczej.

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com