ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Oczywisty błąd i sprzeczność w Koranie

utworzone przez | cze 28, 2021 | Uncategorized | 138 Komentarze

Oczywisty błąd i sprzeczność w Koranie:

Kto ponosi stratę, jeśli Mahomet się mylił?

Jochen Katz

Zobaczmy co mówi Allah w Surze 34:50

Powiedz: “Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu. A jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój Pan. Zaprawdę, On jest Słyszący, Bliski!” 34:50 Józef Bielawski

Powiedz: “Jeśli zbłądzę, zbłądzę tylko na swoją stratę; jeśli jestem prowadzony, to przez to, co objawia mi mój Pan. On jest wszechsłyszący, zawsze bliski. ” Arberry

Powiedz: “Jeśli (nawet) zbłądzę, zbłądzę tylko na swoją stratę. Ale jeśli pozostanę prowadzony drogą prostą, dzieje się tak z powodu natchnienia mojego Pana dla mnie. Zaprawdę, On jest wszechsłuchujący, zawsze bliski ). ”  Hilali & Khan

Błąd w tym wersecie powinien być oczywisty dla każdego kto zastanowi się przez chwilę nad tym stwierdzeniem. Nie chodzi tutaj o to czy Mahomet zbłądził czy nie; Muzułmanie i niemuzułmanie nadal będą się z tym nie zgadzać. Ten werset jest logicznie błędny, niezależnie od tego czy Mahomet błądził czy nie.

Błąd

Kto cierpiał i nadal ponosi stratę, jeśli Mahomet się mylił?

Pierwsza kwestia jest nieco banalna. Koran nakazuje muzułmanom brać Mahometa za wzór i dlatego wielu muzułmanów naśladuje go w najdrobniejszych szczegółach życia. Ubierają się jak Mahomet, używają miswaka do mycia zębów, tak jak zrobił to Mahomet, itd. Gdyby Mahomet się mylił, oznaczałoby to życie w niepotrzebnych niedogodnościach dla milionów muzułmanów.

Jest jednak wiele nie tak trywialnych aspektów naśladowania Mahometa. Jeśli przesłanie i nauki Mahometa były błędne, skazał miliony muzułmańskich kobiet na życie w nędzy (patrz różne artykuły na temat kobiet w islamie) bez żadnej nagrody w zamian! Co więcej nie tylko ci którzy podążali za Mahometem zbłądzili ale również miliony tak zwanych „niewierzących” ucierpiały ponieważ muzułmanie albo zabili ich z powodu ich braku wiary albo narzucili im prawa Mahometa i zredukowali id do miana obywateli drugiej kategorii. (patrz sekcja dotycząca nie-muzułmanów pod rządami islamu).

Jak na ironię ci ludzie ponieśli stratę nawet jeśli Mahomet był prawdziwym prorokiem. Niezależnie od tego czy Mahomet był zbłąkany czy prowadzony wiele istnień zostało unicestwionych przez muzułmańskie ataki na niewierzących więc to stwierdzenie jest nie tylko logicznie fałszywe ale także sprzeczne w faktycznej historii.

Odkładając na bok wszystkie okrucieństwa i cierpienia w tym ziemskim życiu które wynikały z nauk Mahometa intencją tego wersetu było z pewnością stwierdzenie straty poniesionej w wieczności, tz. Czy ludzie zostaną ukarani lub nagrodzeni w Sądzie Ostatecznym na podstawie tego czy zaakceptowali przesłanie Boże czy nie.

Zakładając że Mahomet był prawdziwym posłańcem boga ci niewierzący którzy zostali zabici w walce stracili podwójnie: raz że stracili życie, dwa że nie mogli się przekonać czy islam jest religią prawdy. Gdyby islam ograniczył swoją metodę ekspansji do pokojowego głoszenia i intelektualnej perswazji zamiast stosowania przemocy i siły, sytuacja byłaby znacznie inna. W obecnej sytuacji ci ludzie stracili życie na ziemi i poniosą wieczną karę ponieważ umarli odrzucając Boże przesłanie. Tak więc wielu niewierzących poniesie wieczną stratę nawet jeśli Mahomet miał rację. Chociaż muzułmanie mogą argumentować że z koranicznego punktu widzenia może to być uzasadnione nie ulega wątpliwości, że ponieśli doczesną i wieczną stratę z powodu brutalnej natury islamu.

Z drugiej strony jeśli Biblia jest prawdą a Mahomet był fałszywym prorokiem to liczba tych którzy poniosą wieczną stratę znacznie wzrośnie o: 

(1) Niewierzących (bałwochwalców, ateistów, …), którzy zostali zabici za słuszne odrzucenie islamu nadal stracili możliwość usłyszenia, zrozumienia i przyjęcia prawdziwego przesłania Bożego. 

(2) Miliony i miliony muzułmanów którzy odrzucili autentyczną Ewangelię Pana Jezusa przez Mahometa zostaną utraceni na zawsze ponieważ odrzucili zbawienie od grzechu ofiarowane przez Boga przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Tak więc ogromna liczba ludzi poniesie zarówno ziemskie, jak i wieczne straty, jeśli Mahomet się pomylił co jest jaskrawą sprzecznością z surą 34:50.

Po rozważeniu tych faktów nie ma prawie żadnych wątpliwości że Sura 34:50 jest obiektywnie błędnym stwierdzeniem. Jest to oczywisty błąd w Koranie.

Czy Bóg popełnia błędy? Czy Bóg zainspirowałby stwierdzenie tak błędne jak to?

Ten werset odsłania ludzką naturę Koranu. To oczywiście nie pochodzi od Boga ale od samego Mahometa i można łatwo wyjaśnić dlaczego Mahomet dodał takie stwierdzenie do swojego objawienia.

Na koniec należy poczynić jeszcze jedną istotną obserwację. Wystarczy spojrzeć na to, jak Mahomet potraktował tych którzy głosili inne przesłanie niż islam lub wyrażali krytykę islamu (więcej tutaj). Szybko dojdziemy do wniosku że sam Mahomet nie wierzył we własne objawienie! Oto bardzo ciekawa instrukcja Mahometa która brzmi: “Ktokolwiek porzuci islam, zabij go” oto 2 przykłady:

Opowiada `Ikrima: Niektórzy Zanadiqa (ateiści) zostali przywiezieni do Ali i spalił ich. Wiadomość o tym zdarzeniu dotarła do Ibn` Abbasa, który powiedział: „Gdybym był na jego miejscu, nie spaliłbym ich, ponieważ Wysłannik Allaha (ﷺ) zabronił tego, mówiąc:„ Nie karz nikogo karą Allaha (ogniem ) ”. Zabiłbym ich zgodnie z oświadczeniem Wysłannika Allaha (ﷺ): „Ktokolwiek zmienił islamską religię, zabij go”. Sahih al-Bukhari Vol. 9, Book 84, Hadith 57

Opowiadano, że Ibn ‘Abbas powiedział: „Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział:„ Kto zmieni religię, zabij go ”. Sunan an-Nasa’i Vol. 5, Book 37, Hadith 4067

Oczywiście Mahomet uważał apostazję (czyli porzucenie islamu) za tak poważne zagrożenie dla społeczności islamskiej, że trzeba było przeciwko takiemu zachowaniu zastosować możliwie najostrzejsze środki. Nigdzie w społeczeństwie islamskim otwarte głoszenie innej religii nie jest dozwolone. Dlaczego nie, skoro ci, którzy to zrobią, „zbłądzą tylko na swoją stratę”? Prawa szariatu i reakcje muzułmanów na tych którzy chcą publicznie zaprosić (muzułmanów) do innej wiary dowodzą, że nie wierzą oni że Sura 34:50 jest prawdą.

Sprzeczność

To jednak nie koniec kłopotów Allaha, Sura 34:50 jest nie tylko błędem merytorycznym (tz. Sprzecznym z obiektywną rzeczywistością) jak przedstawiono powyżej jest również częścią wewnętrznej sprzeczności w Koranie która będzie tematem na pozostałą część tego artykułu.

Jesli założymy że stwierdzenie: „Jeśli zbłądzę, zbłądzę tylko do własnej straty” jest prawdziwe to znaczy że jeśli Mahomet zbłądzi to tylko on sam, pozostaje to w oczywistym napięciu z wieloma wersami Koranu w których Allah twierdzi że muzułmanie mają go słuchać i go naśladować. 

Powiedz: “Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!” 3:32  Józef Bielawski

Takie są granice Boga. A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. I to jest wielkie szczęście! 4:13  Józef Bielawski

Słuchajcie Boga i Posłańca! Być może, doznacie miłosierdzia! 3:132  Józef Bielawski

Zapytują cię o łupy. Powiedz: “Łupy należą do Boga i Posłańca. Przeto bójcie się Boga i ustanówcie zgodę między wami! Słuchajcie Boga i Jego Posłańca, jeśli jesteście wierzącymi!” 8:1  Józef Bielawski

Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty. 33:36  Józef Bielawski

O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga i słuchajcie Posłańca! Nie czyńcie daremnymi waszych uczynków! 47:33  Józef Bielawski

Nie ma jednak żadnej nagany dla ślepego, nie ma też żadnej nagany dla kulawego ani też nie ma żadnej nagany dla chorego. A kto będzie posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. A kto odwróci się plecami, tego On ukarze karą bolesną. 48:17  Józef Bielawski

Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem. 4:80  Józef Bielawski

Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmużnę i słuchajcie Posłańca! Być może, doznacie miłosierdzia! 24:56  Józef Bielawski

Zaprawdę, ci, którzy składają tobie przysięgę wierności, przysięgają Bogu! Ręka Boga jest położona na ich rękach. A ten, kto złamie przysięgę, złamie ją przeciw sobie samemu. A ten, kto wypełnił zobowiązanie wobec Boga, ten otrzyma od Niego nagrodę ogromną. 48:10  Józef Bielawski

To, co dał Bóg Swojemu Posłańcowi jako zdobycz od mieszkańców miast, to należy do Boga i do Jego Posłańca, do bliskich krewnych i do sierot, do biedaków i do podróżnego; tak żeby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was. A to, co wam daje Posłaniec, to bierzcie; a czego wam zakazał, od tego się powstrzymajcie! I bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 59:7  Józef Bielawski

Podobnych wersów jest o wiele więcej, patrz S. 4:59,69; 5:92; 8:20,24,46; 9:71; 24:51–52, 54; 33:33,71; 49:14; 58:13; 64:12 itd.

Allah nie tylko nakłada obowiązek przestrzegania wyraźnych poleceń Mahometa (niezależnie od tego, czy są to wersety Koranu, czy jego własne słowa, zob. S. 24:45, 57:9), ale czyni wszystko co Mahomet robi i mówi jako standard i wzór do naśladowania! Zwróć uwagę że Koran to rzekome słowa Allaha a Mahomet jest tym który wyjawia Koran.

Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani też nie błądzi. On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane. Nauczył go posiadający wielkie moce, 53:2-5  Józef Bielawski

Zaprawdę, ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem! 68:4  Józef Bielawski

Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina. 33:21  Józef Bielawski

Opierając się na takich wersetach Mahomet jest uważany za doskonały i wspierany przez Boga wzór do naśladowania i jest naśladowany w najdrobniejszych szczegółach życia. Dlatego twierdzenie że jeśli zbłądzi to nadal nie wyrządzi krzywdy tym którzy idą za nim we wszystkim (S. 34:50) jest niedorzeczne!

Jak stwierdzono powyżej wersety te nie stanowią jeszcze wyraźnej sprzeczności z S. 34:50, ale są w znacznym napięciu. Zwykła sprzeczność pojawia się gdy do tego wszystkiego dodamy następujące wersety:

Mówią ci, którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli: “Idźcie naszą drogą, a my poniesiemy wasze grzechy.” Lecz oni nie poniosą żadnego z ich grzechów. Oni są kłamcami! 29:12  Józef Bielawski

Niech oni więc niosą swoje ciężary w całości w Dniu Zmartwychwstania, i część ciężarów tych ludzi, których oni sprowadzili z drogi bezwiednie. Jakże złe jest to, co oni poniosą! 16:25  Józef Bielawski

Z tych wersetów jasno wynika że „pójście za tymi, którzy was sprowadzają na manowce”, nie zwalnia was z własnej odpowiedzialności. W Dniu Sądu ci przywódcy nie poniosą kary (ciężaru) za wasze zbłądzenie. Nikt nie będzie w stanie całkowicie się usprawiedliwić słowami „ale poszedłem tylko za tym czy innym fałszywym prorokiem lub nauczycielem”. 

Sura 16:25 wydaje się wskazywać że jakaś część ciężaru tych którzy zostali sprowadzeni na manowce może zostać nałożona na tego który ich wprowadził w błąd ale nadal pokazuje że resztę musi dźwigać osoba która podążała za fałszywym prorokiem. W ten sposób ci którzy sprowadzają na manowce powodują że ich wyznawcy ponoszą boską karę i wieczną stratę.

Dlatego też Sura 34:50 („Jeśli zbłądzę, zbłądzę tylko na swoją zgubę”), wraz z wieloma wersetami które nakazują wierzącym podążać za Mahometem i być mu posłusznym stanowczo i oczywiście zaprzecza surze 16:25 i 29:12.

Sura 16:25 i 29:12 również odgrywają znaczącą rolę w innych ale ściśle powiązanych sprzecznościach: “Kto cierpi z powodu konsekwencji grzechów według Koranu?”oraz “Kim są osoby bez wiedzy” artykuły te zostaną dodane w późniejszym czasie.

Istnieje znaczna liczba dodatkowych wersetów które stwierdzają że ci którzy podążają za innymi błądzącymi (odniesienie to jest zwykle do przodków), nie są usprawiedliwieni jako ofiary ale są potępieni przez Allaha za podążanie za tymi fałszywymi przewodnikami:

A kiedy się im mówi: “Idźcie za tym, co zesłał Bóg!”, oni mówią: “Nie! My postępujemy za tym, przy czym zastaliśmy naszych ojców.” Czy nawet wówczas, gdyby ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli prowadzeni drogą prostą? 2:170  Józef Bielawski

Oni powiedzieli: “Czy ty przyszedłeś do nas, abyśmy czcili Boga Jedynego i abyśmy pozostawili to, co czcili nasi ojcowie? Przynieś nam więc to, czym nam grozisz, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!” On powiedział: “Spadła już na was srogość i gniew od waszego Pana. Czy będziecie sprzeczać się ze mną o imiona, którymi ich nazwaliście, wy i wasi ojcowie? Nie zesłał im Bóg żadnej władzy. Czekajcie więc! Ja jestem razem z wami wśród czekających.” 7:70-71  Józef Bielawski

A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny, to mówią: “Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.” Powiedz: “Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?” 7:28  Józef Bielawski

I nie miej żadnej wątpliwości względem tego, co czczą ci ludzie; oni oddają cześć tylko tak, jak oddawali cześć niegdyś ich ojcowie. Zaprawdę, My w pełni oddamy im ich udział, nie umniejszony! 11:109 Józef Bielawski

I daliśmy Abrahamowi jego prawość, i My znaliśmy jego. Oto powiedział on swemu ojcu i swemu ludowi: “Cóż to są te posągi, którym się kłaniacie?” Powiedzieli: “Zastaliśmy naszych ojców składających im cześć.” On powiedział: “Wy i wasi ojcowie byliście z pewnością w jawnym zabłądzeniu!” 21:51-54 Józef Bielawski

Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych. To jest bowiem drzewo, które wyrasta z dna piekła. Jego owoce są jak głowy szatanów. Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy. otem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. Potem, zaprawdę, nastąpi ich powrót do piekła. Oni znaleźli swoich ojców, którzy zabłądzili; I poszli szybko ich śladami. A przed nimi zabłądziła większość dawnych przodków. A przecież posyłaliśmy do nich ostrzegających. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych ostrzeganych; 37:63-73  Józef Bielawski

Tutaj ci ludzie podążają za religią, której nauczyli ich ich ojcowie a niektórzy nawet dopuszczają się haniebnych czynów przekazanych im przez ich przodków więc zostali wprowadzeni w błąd. Jednak Allah nadal potępia ich za te wierzenia i praktyki i nadal będą musieli ponieść pełną karę (S. 11: 109). Nie pomaga im nawet twierdzenie, że to Allah im to nakazał (S. 7:28), że być może to przez jakiegoś proroka z przeszłości który twierdził że przynosi rozkazy od Allaha, ale w rzeczywistości był fałszywym prorokiem.

PODSUMOWANIE

Ludzie którzy podążają za fałszywymi nauczycielami lub prorokami poniosą stratę i karę spowodowaną przynajmniej częściowo przez tych którzy sprowadzili ich na manowce. Jest to zasada zdrowego rozsądku której zaprzecza Sura 34:50 poważny błąd i rażąca sprzeczność w Koranie.

 

Link https://answering-islam.org/Quran/Contra/astray.html

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com