ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Obrona Pana Jezusa jako Boga i Trójcy Świętej przed Świadkami Jehowy

utworzone przez | lip 22, 2021 | Świadkowie Jehowy | 144 Komentarze

Autor: Ron Rhodes

Broniąc Pana Jezusa i Trójce Świętą przed Świadkami Jehowy (zwanymi dalej ŚJ) najlepiej zacząć od udowodnienia Boskości Chrystusa.

Powód jest prosty jeśli uda mi się udowodnić pełną Boskość Chrystusa ze ŚJ, będzie musiał ponownie rozważyć odrzucenie Trójcy. W końcu jest tylko jeden „Bóg Wszechmogący” a jeśli ŚJ zobaczy, że zarówno Ojciec jak i Jezus są „Bogiem Wszechmogącym”, otwiera to drzwi do szerszej dyskusji o Trójcy.

Istnieje wiele podejść które można przyjąć, aby udowodnić pełnię boskości Chrystusa. Pierwszą rzeczą którą lubię robić, jest rozbrajanie niektórych biblijnych zastrzeżeń ŚJ do doktryny. Niezmiennie wskazuje na pewne wersy, które ich zdaniem dowodzą że Jezus jest mniejszym bóstwem niż Ojciec. Poniżej podsumuję i odpowiem na kilka reprezentatywnych zarzutów ŚJ w odniesieniu do bóstwa Chrystusa.

Odpowiedz na zarzuty ŚJ wobec Bóskości Chrystusa

Zarzut 1: Jezus został stworzony jako Archanioł Michał.(1)

Odpowiedź na zarzut: Jezus nie był archaniołem Michałem w Starym Testamencie. Michał u Daniela 10:13 jest nazwany „jednym z naczelnych książąt”. Natomiast greckie słowo użyte do opisania Jezusa w Jana 3:16 („jednorodzony syn Boży”) jest monogenes – dosłownie oznacza „wyjątkowy” lub „jedyny w swoim rodzaju”. Jezus nie jest zwykłym „naczelnym księciem”, ale raczej „Królem królów i Panem panów” (Objawnie Jana 19:16).

Co więcej List do Hebrajczyków 2:5 mówi nam, że świat nie jest (i nie będzie) podporządkowany aniołowi. W związku z tym Chrystus nie może być Michałem, ponieważ w Piśmie Św mówi się wielokrotnie że jest władcą królestwa Bożego (Ks.Rodz. 33; Mat. 2:1-2; 9:35; Obj. 19:16).

Zauważ również że Archanioł Michał nie ma w sobie władzy skarcić szatana (List Judy 9). W przeciwieństwie do tego Jezus wielokrotnie ganił Diabła (np. Mat. 17:18; Marka 9:25). Ponieważ Michał nie mógł skarcić Diabła w swoim własnym autorytecie a Jezus mógł i skarcił Diabła w Swoim własnym autorytecie, to oczywiście nie są tą samą osobą.

Zarzut 2: Jezus jest jednorodzonym synem Bożym w tym sensie, że został stworzony bezpośrednio ręką Boga (Jana 3:16).(2)

Odpowiedź na zarzut: Być może żaden tytuł Chrystusa nie został tak źle zrozumiany jak „Syn Boży”. Chociaż termin ten może odnosić się do „potomstwa”, ma ważniejsze ważniejsze znaczenie „co do urzędu”. Wyrażenie to jest często używane w ten sposób w Starym Testamencie. Na przykład „synowie prorocy” oznaczali „zakon proroków” (1 Król. 20:35). „Synowie śpiewaków” znaczyło „z klasy śpiewaków” (Neh 12:28). Podobnie fraza „Syn Boży” w przypadku Chrystusa oznacza „porządek Boży” i reprezentuje roszczenie do nieosłabionego bóstwa.

Starożytni Semici i Orientowie używali wyrażenia Son of…, aby wskazać podobieństwo lub identyczność natury i równość bytu. Dlatego też, kiedy Jezus twierdził, że jest Synem Bożym, Jego żydowscy współcześni w pełni rozumieli, że twierdził, że jest Bogiem w bezwarunkowym sensie (Jana 5:18; 19:7).

Dowodem na wieczne Synostwo Chrystusa jest fakt, że Bóg stworzył wszechświat przez Swojego Syna (Hebr. 1:2) – co oznacza, że ​​Chrystus był Synem Bożym przed stworzeniem. Co więcej, Chrystus jako Syn jest wyraźnie powiedziany, że istniał „przed wszystkimi rzeczami” (Kol. 1:17; zob. zwłaszcza wersety 13-14). Również Jezus potwierdza swoją wieczną preegzystencję przed Abrahamem.(J 8:54-56)

Zarzut 3: Jezus potwierdził, że Ojciec jest większy niż on (Ew. Jana 14:28), wskazując tym samym, że jest pomniejszym bogiem.(3)

Odpowiedź na zarzut: Jezus w Ew. Jana 14:28 nie mówi o swojej naturze ani o swojej istocie (wcześniej powiedział, że On i Ojciec są jednym – Ew. Jana 10:30), ale raczej mówi o Jego niskiej pozycji w wcieleniu. Atanazjańskie wyznanie wiary potwierdza, że Chrystus jest „równy Ojcu, jeśli chodzi o jego boskość, i niższy od Ojca, jeśli chodzi o jego człowieczeństwo”. Ojciec siedział na tronie najwyższego majestatu w niebie; blask Jego chwały był nie zaćmiony, gdy był otoczony przez zastępy świętych istot, które nieustannie wielbiły Go z nieprzerwaną chwałą i chwałą. Zupełnie inaczej było z Jego wcielonym Synem, pogardzanym i odrzucanym przez ludzi, otoczonym nieprzejednanymi wrogami, a wkrótce przybitym do krzyża przestępców. Z tej perspektywy Jezus mógł powiedzieć, że Ojciec jest „większy” niż on.

Zarzut 4 : Jezus jest pierworodnym stworzenia (Kol. 1:15), co wskazuje na to, że jest stworzeniem.(4)

Odpowiedź na zarzut: Słowo „pierworodny” nie oznacza „pierworodnego”. Greckie słowo prototokos oznacza „pierwszy w kolejności, wybitny, spadkobierca”. Słowo niesie ideę prymatu i supremacji pozycyjnej. Chrystus jest „pierworodnym stworzenia” w tym sensie, że jest pozycyjnie nadrzędny nad stworzeniem i jest najwyższy nad wszystkimi rzeczami.

Historycznie słowo pierworodny wśród starożytnych odnosiło się do syna w rodzinie, który zajmował czołową pozycję. Niezależnie od tego, czy syn ten był dosłownie pierwszym synem urodzonym przez rodziców. Ten „pierworodny” syn byłby nie tylko najważniejszy w rodzinie, ale także spadkobiercą podwójnej części rodzinnego dziedzictwa.

To znaczenie „pierworodnego” ilustruje życie Dawida, który był najmłodszym (ostatnio urodzonym) synem Jessego. Psalm 89:27 mówi o nim: „Uczynię go też moim pierworodnym, najwyższym z królów ziemi”. Chociaż Dawid był ostatnim urodzonym w rodzinie Jessego, nazwano go „pierworodnym” ze względu na wybitną pozycję, na której umieścił go Bóg.

Aby List do Kolosan 1:15 oznaczał „pierwo stworzony”, Paweł nie nazwałby Chrystusa „pierworodnym” (prototokos), ale „pierworodnym” (protoktisis). Ten ostatni termin nigdy nie jest używany w odniesieniu do Chrystusa w Nowym Testamencie.

Zarzut 5: Ponieważ Bóg jest głową Chrystusa (1 Kor. 11:3), Chrystus nie może być Bogiem w tym samym sensie, w jakim jest Ojciec.(5)

Odpowiedź na zarzut: Dokładna analiza 1 Koryntian 11:3 pokazuje, że nie ma to nic wspólnego z wyższością jednej osoby nad drugą. Ma to raczej związek z wzorcami autorytetu. Zauważ że Paweł w tym samym wersecie mówi, że mężczyzna jest głową kobiety chociaż mężczyźni i kobiety są równi w swej zasadniczej naturze. Obaj są ludźmi i obaj są stworzeni na obraz Boży (Rdzaju 1:26-28). Jak również mówi się że są „jednymi” w Chrystusie (Gal. 3:28). Te wersety wzięte z 1 Koryntian 11:3, pokazują że równość bytu i hierarchia społeczna nie wykluczają się wzajemnie. Chociaż mężczyźni i kobiety są równi pod względem natury, to jednak mężczyzna ma władzę nad kobietą.

Podobnie Chrystus i Ojciec są równi w swojej boskiej istocie, chociaż Jezus funkcjonalnie jest pod przywództwem Ojca (1 Kor. 11:3). Nie ma sprzeczności w potwierdzaniu zarówno równości bytu, jak i funkcjonalnego podporządkowania osób w Bóstwie.

Zarzut 6: Ponieważ Jezus jest „początkiem” Bożego stworzenia (Objawienie 3:14), oczywiste jest, że jest stworzeniem.(6)

Odpowiedź na zarzut: Chociaż słowo arche w Objawieniu 3:14 może oznaczać „początek”, słowo to jest wyjątkowe i zawiera również ważne aktywne znaczenie „ten, kto zaczyna”, „pochodzenie”, „źródło”, „stwórca” lub „pierwsza przyczyna”. Uczeni ewangeliccy zgadzają się, że jest to zamierzone znaczenie w Objawieniu 3:14. Angielskie słowo architekt pochodzi od arche. Możemy powiedzieć, że Jezus jest architektem całego stworzenia (Jana 1:3; Kol. 1:16; Hebr. 1:2).

Warto zauważyć że jedyne inne czasy użyte w Księdze Objawienia odnoszą się do Boga jako „początku i końca” (Ap 1:8; 21:6; 22:13). Z pewnością użycie arche z Bogiem Wszechmogącym nie oznacza, że ​​miał On stworzony początek. Zamiast tego wersety te komunikują, że Bóg jest zarówno początkiem, jak i dopełnieniem stworzenia. On jest pierwszą przyczyną stworzenia; On jest jej ostatecznym celem. Słowo arche jest użyte w odniesieniu do Jezusa w tym samym znaczeniu w Objawieniu 3:14.

Zarzut 7: Skoro Jezus został „wyprowadzony” do udziału w stworzeniu (Prz 8:22-23), musi być istotą stworzoną.(7)

Odpowiedź na zarzut: Księga Przysłów 8:22-23 nie odnosi się do Jezusa. Zwróć uwagę, że pierwszych dziewięć rozdziałów Księgi Przysłów dotyczy uosobionej mądrości. Personifikacja to retoryczna figura retoryczna, w której nieożywione przedmioty lub abstrakcje są obdarzone ludzkimi cechami lub są przedstawiane jako posiadające ludzką formę. W Przypowieściach 1-9 mądrość jest w przenośni obdarzona ludzkimi cechami. Mając to na uwadze ważne jest aby uznać, że nic nie wskazuje na to że Księgę Przysłów 8 należy traktować inaczej niż rozdziały od 1 do 7 i 9.

W związku z tym, jeśli przyjmiemy Księgę Przysłów 8:22 dosłownie mówiąc o Chrystusie, musimy również założyć, że Chrystus jest kobietą płaczącą na ulicy (1:20-21), która mieszka z kimś o imieniu „Roztropność” (8:12) ). Przypowieści Salomona 1-9 nie mają sensu, jeśli próbuje się wczytać Chrystusa do tekstu. Przypowieści Salomona 8:22-23 po prostu mówią metaforycznie o wiecznej mądrości Bożej i o tym, jak została „urzeczywistniona” (w.24), aby wziąć udział w stworzeniu wszechświata.

Zarzut 8: Jezus nauczał, że należy czcić tylko Ojca (Jan 4:23). Chrystusowi należy okazywać tylko „pokłon”(8)

Odpowiadając na zarzut: Potwierdzając, że prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie (Ew. Jana 4:23), Jezus nie mówił, że również nie powinien być czczony. Fundamentalną zasadą poprawnej interpretacji Biblii jest to, że Pismo interpretuje Pismo. Każdy werset należy interpretować w szerszym kontekście tego, czego całe Pismo Święte uczy na dany temat.

Warto zauważyć, że to samo greckie słowo używane do oddawania czci Ojcu (proskuneo) jest używane do oddawania czci Chrystusowi w całym Nowym Testamencie. Jezus był czczony przez Tomasza (J 20:28), aniołów (Hbr 1:6), mędrców (Mt 2:11), trędowatego (Mt 8:2), władcę (Mt 9:18), niewidomy (Jan 9:38), anonimowa kobieta (Mt 15:25), Maria Magdalena (Mt 28:9) i uczniowie (Mt 28:17). W Księdze Objawienia uwielbienie Ojca otrzymuje Księga Objawienia, uwielbienie Ojca (4:10) jest identyczne z tym, które otrzymuje Jezus (5:11-14).

Zauważ, że Jezus nigdy nie karcił swoich naśladowców, kiedy Go czcili. Uważał taki kult za właściwy. To że Jezus przyjął cześć, mówi wiele o Jego prawdziwej tożsamości. Ponieważ jest to spójne świadectwo Pisma Świętego, że tylko Bóg może być czczony (Wyjścia 34:14).

Zarzut 9: Przekład Nowego Świata oddaje Jana 1:1: „Słowo było bogiem”. „Ponieważ nie ma przedimka określonego ‘the’ (ho), oznacza to że Chrystus jest tylko bogiem, a nie Bogiem”.(9)

Odpowiedź na zarzut: Tłumaczenie greckiego słowa oznaczającego Boga (theos) jako boga tylko dlatego, że brakuje w nim określonego rodzajnika, świadczy o głębokiej teologicznej stronniczości ze strony ŚJ. Profesor Daniel Wallace którego grecki gramatyka Beyond the Basics jest używany jako podręcznik w seminariach w całym kraju. Komentuje jak absurdalny byłby Przekład Nowego Świata, gdyby ŚJ konsekwentnie tłumaczyli rzeczowniki bez przedimków określonych jako mające przedimek nieokreślony:

Interesujące jest to że Przekład Nowego Świata oddaje theos jako „boga” na podstawie uproszczonego uzasadnienia braku tego artykułu. To z pewnością niewystarczająca podstawa. [Konsekwentne przestrzeganie tej zasady] oznaczałoby, że arche powinno być „początkiem” (1:1, 2), zoa powinno być „życiem” (1:4), para theou powinno być „od boga” (1:6 ), Ioannes powinien być „Janem” (1:6), theon powinien być „bogiem” (1:18), itd. Jednak żaden z tych anarthrycznych rzeczowników [bez rodzajnika określonego] nie jest oddany z przedimkiem nieokreślonym. W takim tłumaczeniu można jedynie podejrzewać silne stronniczość teologiczną.(10)

Opierając się na swojej uznanej znajomości języka greckiego, Wallace dochodzi do wniosku że Jana 1:1 wskazuje iż „chociaż osoba Chrystusa nie jest osobą Ojca, ich istota jest identyczna”. Rzeczywiście, „Słowo miało wszystkie atrybuty i cechy, które miał ‚Bóg’ (z 1:1b) [to znaczy Ojciec]. Innymi słowy, dzielił istotę Ojca, choć różnili się w osobie”. Wallace sugeruje że „konstrukcja, którą ewangelista wybrał, aby wyrazić tę ideę, była najbardziej zwięzłym sposobem, w jaki mógł stwierdzić, że Słowo jest Bogiem, a jednocześnie różni się od Ojca”(11).

Pozytywna prezentacja Boskości Chrystusa

Po udzieleniu odpowiedzi na zarzuty jakie ŚJ podnoszą przeciwko boskości Chrystusa, chciałbym przedstawić mocny pozytywny argument za boskością Chrystusa. Innymi słowy przechodzę z trybu defensywnego (odpowiadanie na zastrzeżenia) na tryb ofensywny (przedstawianie pozytywnego przypadku). Przestrzeń zabrania szczegółowego traktowania, ale poniższe podsumowanie przedstawia rodzaje argumentów, które mogą być skuteczne.

1.Pismo Święte dowodzi, że Jezus jest Jahwe:

W Objawieniu 1:7 Jezus jest widziany jako przebity Jahwe, opisany w Zachariasza 12:10.
Prorocze odniesienie do Pana („Jahwe”) i Boga („Elohim”) w Księdze Izajasza 40:3 jest spełnione w osobie Jezusa Chrystusa (zob. Mk 1:2-4).
„Wzywanie Jahwe” w Joel 2:32 jest postrzegane jako identyczne i równoległe do wezwania Jezusa w Rzymian 10:13.
Chwała Jahwe w Księdze Izajasza 6:1-5 jest powiedziana jako chwała Jezusa w Ew. Jana 12:41.
Głos Jahwe „jak ryk rwących wód” (Ezech. 43:2) jest identyczny z głosem Jezusa „jak szum rwących wód” (Ap 1:15).
Podczas gdy Jahwe w Starym Testamencie jest przedstawiany jako jedyny Stwórca (Iz 44:24), Jezus w Nowym Testamencie jest przedstawiany jako sprawca stworzenia (Kol 1:16; Jan 1:3).
Podczas gdy w Starym Testamencie Jahwe jest przedstawiony jako jedyny Zbawiciel (Iz 43:11), Jezus jest przedstawiony jako nasz wielki Bóg i Zbawiciel w Tytusa 2:13-14.

2. Pan Jezus ma wszystkie atrybuty boskości:

Samoistność. Jako Stwórca wszystkich rzeczy (Jan 1:3), sam Chrystus musi zostać niestworzony. Ponieważ jest On przed wszystkimi rzeczami (Kol. 1:17), nie jest zależny od nikogo ani niczego poza Nim w swoim własnym istnieniu.
Niezmienność . Chrystus jako Bóg jest niezmienny w swojej boskiej naturze (Hebr. 1:10-12; 13:8).
Wszechobecność. Chrystus obiecał swoim uczniom, że „gdzie dwóch lub trzech schodzi się w imię moje, tam jestem z nimi” (Mt 18:20). Jedynym sposobem, w jaki mógłby być obecny z nimi wszystkimi, jest prawdziwie wszechobecny (28:20).
Wszechwiedza . Uczniowie Jezusa przyznali: „Teraz widzimy, że wiecie wszystko” (Ew. Jana 16:30). Jezus wiedział, gdzie w wodzie znajdowały się ryby (Łk 5:4, 6) i w której rybie znajdowała się moneta (Mt 17:27). On zna Ojca tak, jak Ojciec zna Go (Mt 11:27; J 7:29; 8:55; 10:15; 17:25).
Wszechmoc . Chrystus stworzył cały wszechświat (Kol. 1:16) i podtrzymuje go swoją mocą (Kol. 1:17). Podczas swojej ziemskiej służby Chrystus sprawował władzę nad naturą (Ew. Łukasza 8:25), nad chorobami fizycznymi (Ew. Marka 1:29-31), nad duchami demonicznymi (Ew. Marka 1:32-34) i nad śmiercią (Ew. Jana 11:1- 44).

3. Jezus ma imiona bóstwa:

Elohim (Starotestamentowy hebrajski termin oznaczający „Bóg”). Elohim, zwyczajowe imię Boga w Starym Testamencie (używane około 2570 razy), dosłownie oznacza „silny”, a jego końcówka w liczbie mnogiej (im po hebrajsku) wskazuje na pełnię mocy. Jezus jest wyraźnie widziany jako Elohim w Izajasza 9:6 i 40:3.
Jahwe (Starotestamentowy hebrajski termin oznaczający „Pan”). Jezus poinformował niektórych Żydów: „Zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się urodził, JESTEM” (J 8:58). Żydzi natychmiast podnieśli kamienie z zamiarem zabicia Jezusa, ponieważ zrozumieli, że identyfikuje się jako Jahwe – „JA JESTEM” z Księgi Wyjścia 3:14. Izajasz 40:3 jest wyraźną aluzją, że Jezus jest Jahwe.
Theos (Grecki termin „Bóg” w Nowym Testamencie). Nowotestamentowe słowo oznaczające Boga, Theos, jest analogiczną paralelą do starotestamentowego Elohim. Jezus jest rozpoznawany jako theos przez wątpiący w Tomasza (J 20:28), dozorcę więziennego (Dz 16:31-34), apostoła Pawła (Tytusa 2:13), Piotra (1 Piotra 1:1) i innych.
Kurios (grecki termin Nowego Testamentu na „Pan”). Nowotestamentowym odpowiednikiem Jahwe jest Kurios. Apostoł Paweł wskazuje nam na ścisły związek między Jahwe i Kurios w Liście do Filipian 2. Mówi nam, że Chrystusowi nadano imię ponad wszelkie imię, „aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemia i każdy język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem [Kurios]” (w. 9-11). Paweł, badacz Starego Testamentu par excellence, nawiązuje do Izajasza 45:22-24: „Ja jestem Bogiem i nie ma innego. . . . Przede mną ugnie się każde kolano; mnie każdy język przysięgnie”. Opierając się na swojej rozległej wiedzy o Starym Testamencie, Paweł podkreślił, że Jezus jest Jahwe, Panem całej ludzkości.

4. Jezus robił rzeczy, które tylko Bóg może zrobić:

Cuda Jezusa dostarczają dalszych dowodów Jego boskiej tożsamości. Cuda Jezusa są często nazywane w Nowym Testamencie „znakami”, ponieważ znaki zawsze coś oznaczają – w tym przypadku, że Jezus jest boskim Mesjaszem. Niektóre z bardziej godnych uwagi cudów Jezusa to zamiana wody w wino (Jan 2:7,8); chodzenie po morzu (Mt 14:25); uspokojenie wzburzonego morza (Marek 4:39); nakarmienie 5000 mężczyzn i ich rodzin (Łk 9:16); wskrzeszenie Łazarza z martwych (J 11:43,44); i zmuszając uczniów do połowu wielkiej ilości ryb (Łk 5:5,6). Jezus wskazał również na swoje bóstwo, przebaczając grzechy grzesznikom, przywilej, który należy wyłącznie do Boga (Mk 2,5; Iz 43:25).

Odpowiadanie na zarzuty ŚJ wobec Trójcy Świętej

Po udzieleniu odpowiedzi na zarzuty ŚJ wobec bóstwa Chrystusa i pozytywnej prezentacji doktryny można przystąpić do odpowiadania na zarzuty ŚJ przeciwko doktrynie Trójcy:

Zarzut 1: W Biblii nie ma słowa „Trójca”.

Odpowiedź na zarzut: Chociaż słowo Trójca nie występuje w Biblii, pojęcie to wyraźnie pochodzi z Pisma Świętego (patrz „Pozytywne przedstawienie Trójcy” poniżej). To samo dotyczy wielu innych terminów teologicznych, w tym Biblii i teokracji. Można też zwrócić uwagę ŚJ, że słowo Jehowa nie występuje jako takie w żadnym legalnym hebrajskim czy greckim rękopisie Biblii. Słowo to zostało pierwotnie utworzone przez przesądnych żydowskich skrybów, którzy połączyli spółgłoski JHWH (co jest słowem biblijnym) z samogłoskami z Adonai. Rezultatem był Jahowah, czyli Jehowa. Jeśli odrzucasz doktrynę o Trójcy Świętej, ponieważ słowo to nie występuje w Biblii, to zgodnie z tą samą logiką doktryna Jehowy musi być uznana za fałszywą, ponieważ ten termin nie występuje w Biblii.

Zarzut 2: Doktryna Trójcy wywodzi się z pogaństwa.

Odpowiadając na zarzut: Babilończycy i Asyryjczycy wierzyli w triady bogów, którzy kierowali panteonem wielu innych bogów. Te triady stanowiły trzech oddzielnych bogów (politeizm), co jest całkowicie różne od doktryny Trójcy, która utrzymuje, że istnieje tylko jeden Bóg (monoteizm) z trzema osobami w jednym Bóstwie.

Warto zauważyć, że poganie nauczali koncepcji wielkiego potopu, który zabił znaczną część ludzkości. Poganie nauczali także idei podobnej do mesjasza postaci imieniem Tammuz, która została wskrzeszona. Stąd gdyby ŚJ byli konsekwentni, musieliby odrzucić potop, Mesjasza i Jego zmartwychwstanie jako doktryny pogańskie.Jeśli poganie mieli koncepcje przypominające te z Biblii, nie oznacza że koncepcja ta została skradziona poganom.

Zarzut 3: Bóg nie jest Bogiem zamieszania (1 Kor. 14:33), a zatem myląca doktryna Trójcy nie może być prawdziwa.(12)

Odpowiedź na zarzut: Pierwszy List do Koryntian 14:33 mówi nie o pomieszaniu doktryny, ale pomieszaniu praktyk. Paweł zajmuje się właściwym korzystaniem z darów duchowych. Chodzi o to że ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamieszania, Koryntianie powinni dołożyć wszelkich starań, aby zakończyć zamęt w swoich nabożeństwach, spowodowany zbyt dużą liczbą ludzi mówiących językami i proroctw w tym samym czasie (zob. w. 27-30). . Kontekstowo werset ten nie ma nic wspólnego z Trójcą.

Pozytywna prezentacja Trójcy

Po udzieleniu odpowiedzi ŚJ na zarzuty dotyczące doktryny o Trójcy, ważne jest pozytywne przedstawienie doktryny. Doktryna Trójcy opiera się na trzech liniach dowodowych. (1) Dowodach że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg. (2) Dowód że istnieją trzy osoby, które są Bogiem. (3) Dowód wskazujący na trzy Osoby w Boskiej Jedności.

  1. Jest Jeden Bóg. Fakt, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, jest spójnym świadectwem Pisma Świętego od Księgi Rodzaju do Objawienia. Bóg pozytywnie potwierdził za pośrednictwem proroka Izajasza: „Ja jestem pierwszy i jestem ostatni; oprócz mnie nie ma Boga” (Iz 44:6). Bóg powiedział także: „Jestem Bogiem i nie ma innego; Jestem Bogiem i nie ma nikogo takiego jak ja” (46:9; zob. także Jana 5:44; 17:3; Rz 3:29-30; 16:27; 1 Kor 8:4; Gal 3: 20; Efez. 4:6; 1 Tym. 2:5 i Jk. 2:19).
  2. Istnieją trzy Osoby, które są nazywane Bogiem:
    Ojciec jest Bogiem: Piotr odnosi się do świętych, którzy zostali wybrani zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca (1 P 1:2).
    Jezus jest Bogiem: Ojciec powiedział o Synu: „Tron Twój, Boże, trwać będzie na wieki wieków…” (Hbr 1:8; zob. także Iz 9:6; Mat 1:23; Tytus 2: 13; Filip. 2:6).
    Duch Święty jest Bogiem: W Dziejach Apostolskich 5:3-4 powiedziano nam, że okłamywanie Ducha Świętego jest równoznaczne z okłamywaniem Boga (zob. także 1 Kor. 6:11; Ps. 139:7-10)

Co więcej każda z tych trzech osób przy różnych okazjach jest postrzegana jako posiadająca atrybuty bóstwa:

Wszechobecny: Ojciec (Mt 19:26), Syn (Mt 28:18) i Duch Święty (Ps 139:7).
Wszechwiedzący: Ojciec (Rz 11:33), Syn (Mt 9:4) i Duch Święty (1 Kor 2:10).
Wszechmocny: Ojciec (1 P 1:5), Syn (Mt 28:18) i Duch Święty (Rz 15:19).
Święty: Ojciec (Obj 15:4), Syn (Dz 3:14) i Duch Święty (J 16:7-14).
Wieczny: Ojciec (Ps. 90:2), Syn (Mich. 5:2; J. 1:2; Obj. 1:8,17) i Duch Święty (Hbr. 9:14).

3. W Bóstwie jest Trzy w Jedności. Mateusza 28:19 czytamy: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (kursywa dodana). Słowo imię jest w liczbie pojedynczej w języku greckim, wskazując jednego Boga, ale trzy różne osoby w Bóstwie są wskazane przez trzy określone przedimki: Ojciec, Syn i Duch Święty (zob. także 2 Kor. 13:14).

Prawdopodobnie spotkasz się z dalszymi zastrzeżeniami ŚJ co do tych doktryn. Można też cytować różne inne wersety biblijne, aby „udowodnić”, że Trójca Święta jest fałszywą doktryną. Moja książka, Prowadzenie rozmów na podstawie Pism ze Świadkami Jehowy, może ci w tym pomóc, a także dostarczyć obfitych informacji na temat osobowości i bóstwa Ducha Świętego, co powinno cię dodatkowo wyposażyć w argumentację na rzecz Trójcy ze ŚJ.

Ron Rhodes (Th.D., Dallas Theological Seminary) jest przewodniczącym Ministerstwa Rozumów z Pisma Świętego. Jest autorem wielu książek, m.in. Prowadzenie rozmów ze Świadkami Jehowy (Dom Żniw).

Tłumaczenie Marek_P  Źródło: Defending the Deity of Christ and the Trinity Against the Jehovah’s Witnesses


UWAGI

1 Rozumowanie z Pisma Świętego (Brooklyn: Strażnica, 1989), s. 218.

2 Pomoc do zrozumienia Biblii (Brooklyn: Strażnica, 1971), 918.

3 Niech Bóg będzie prawdziwy (Brooklyn: Strażnica, 1946), s. 110.

4 Rozumowanie z Pisma Świętego, 408.

5 Czy wierzyć w Trójcę? (Brooklyn: Strażnica, 1989), 20.

6 Rozumowanie z Pisma Świętego, 409.

7 Największy człowiek, jaki kiedykolwiek żył (Brooklyn, Strażnica, 1991), str. 11.

8 Strażnica (15 lutego 1983), 18.

9 Strażnica (7 grudnia 1995), 4.

10 Daniel Wallace, Gramatyka grecka Beyond the Basics (Grand Rapids: Zondervan, 1996), s. 267, w nawiasach dodano wstawkę wyjaśniającą.

11 Wallace, Gramatyka grecka, 269.

12 Czy wierzyć w Trójcę?, 4.