Zaznacz stronę
Szatańskie Wersety

Szatańskie Wersety

Szatańskie Wersety

Niewiele książek miało rozgłos taki jaki otacza Szatańskie wersety Salmana Rushdiego. Ten krótki artykuł ma na celu dostarczenie materiału stanowiącego tło dla tytułu książki oraz wyjaśnienie powodów, dla których nawet sam tytuł może niepokoić muzułmanów.

Islam zdecydowanie sprzeciwia się bałwochwalstwu, politeizmowi, kojarzeniu czegokolwiek lub kogokolwiek z Bogiem. W rzeczywistości credo islamu w języku arabskim zaczyna się od przeczenia: Nie ma boga poza Bogiem. Według Islamu Bóg nie może mieć współtowarzyszy. Jednak niektórzy z tych współtowarzyszy są nawet wymienieni w Koranie, to trzy bóstwa żeńskie: al-Lat, al-Uzza i Manat. Każda miał sanktuarium w osobnych miejscach niedaleko Mekki w Arabii, gdzie urodził się Mahomet i rozpoczął swoją misję. Uważano je nawet za córki Boga!

Koran, jak teraz czytamy, oczywiście odrzuca te bóstwa. Ale – i tu pojawia się problem – czy Koran i Mahomet zawsze je odrzucali?

Podczas gdy Mahomet przebywał w Mekce, jego wyznawców było niewielu. On również odczuwał ból wyobcowania ze swojego plemienia. Według wczesnych i cenionych biografii i historii Mahometa, autorstwa kompetentnych uczonych muzułmańskich (takich jak pisma at-Tabari i Ibn Sa’d), Mahomet pragnął lepszych relacji i pojednania ze swoją społecznością. Bóg objawił Muhammadowi Surę 53 oraz wersety: 19, 20. W tych dwóch wersetach czytamy:

Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza, I Manat – tę trzecią? 53:19-20 Józef Bielawski

Następnie oryginalnie po nich następowały wersety (znane dzisiaj jako wersety szatańskie):

To są wzniosłe żurawie (pośrednicy) czyjego wstawiennictwa należy się spodziewać.

Żurawiami były oczywiście trzy bóstwa: al-Lat, al-Uzza i Manat, a żurawiami dlatego że modlono się do nich a one przenosiły modlitwy do Allaha. Boginie te były uważane przez współplemieńców Mahometa za córki Allaha. Te same relacje mówią nam, że po zakończeniu tego objawienia Mahomet, jego zwolennicy i pogańscy Arabowie wszyscy padali na twarz. Napięcia osłabły, pojednanie było na wyciągnięcie ręki i wszyscy byli zachwyceni. Te trzy boginie były bożkami czczonymi przez plemię Mahometa, były jednymi z 360 bożków Kabby w Mekce.

Ale Mahomet wkrótce wycofał pojednanie – jak szybko nie jest jasne. Ponieważ tradycje kontynuują, że Jibril (Gabriel), anioł objawienia poinformował Mahometa, że Szatan wykorzystał pragnienie Mahometa do pojednania z pogańskimi przywódcami. Diabeł położył na język Mahometa te wersety a on wyrecytował je jako od Boga. Jak widać sam Mahomet nie potrafił rozróżnić słów Gabriela od Diabła a może to ta sama postać? Dalej czytamy:

Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety? Byłoby to podziałem niegodziwym. 53:21-22 Józef Bielawski

Innymi słowy: Kiedy wy Arabowie macie synów (których wolicie od córek!), jakże niesprawiedliwe z waszej strony jest mówienie, że Bóg ma córki! Idea wielości bogów lub bogiń, synów lub córek Boga jest śmieszna. Tylko Bóg jest Bogiem. Trzy boginie są fałszywe.

Uważa się, że dwa inne fragmenty Koranu odnoszą się do kompromisu między Mahometem a Arabami i ewentualnego odrzucenia go przez Mahometa. Pierwsza brzmi:

I gdybyśmy cię nie umocnili, to byłbyś gotów skłonić się ku nim. Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie życia i podwójnie śmierci. Potem już nie znalazłbyś dla siebie, przeciwko Nam, żadnego pomocnika. Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi, by ciebie z niej wypędzić; ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie. 17:73-75 Józef Bielawski

Drugi fragment ma na celu pocieszenie Mahometa:

I My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca ani proroka, któremu by szatan czegoś nie poszeptał, kiedy ten oddawał się marzeniom. Lecz Bóg ściera to, co podsuwa szatan; potem utwierdza Swoje znaki – Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry! – By uczynić to, co podsuwa szatan, próbą dla tych, w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. – Zaprawdę, niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! – 22:52-53 Józef Bielawski

Zwłaszcza na podstawie tych wersetów powstaje współczesne określenie „Szatańskie wersety”.

Nie jest naszą intencją bronienie Rushdiego i jego książki. Z drugiej strony jasne jest, że Rushdie nie wymyślił szatańskich wersetów. Wydaje się że wcześni islamiści akceptowali ideę iż Diabeł mógł sprawić iż Mahomet recytował to co mówi Diabeł. Bóg może zastąpić nawet werset z własnego objawienia podobnym lub lepszym wersetem, zasada agregacji.

Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny?! 2:106 Józef Bielawski

W rzeczywistości islamscy teologowie z wcześniejszych epok starannie ustalili, które fragmenty Koranu unieważniają które fragmenty.

Dzisiaj wielu muzułmanów zaprzecza, jakoby Bóg mógł unieważnić lub zmienić Swoje Słowo w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. 

Jak na ironię, czasami interpretują Koran 2:106 (powyżej) jako oznaczający że Koran uchylił poprzednie Pisma Mojżesza i Jezusa. Wszystko to pomimo faktu, że Koran wyraźnie potwierdza, że ​​te Pisma również są autorytarnym i niezmienionym Słowem Bożym! O ileż bardziej wstrętne jest więc sugerowanie, że przynajmniej przez pewien czas wersety satanistyczne faktycznie stanowiły część Koranu! 

Dla wielu muzułmanów jest po prostu nie do pomyślenia, aby Mahomet, nawet pod najcięższą presją, szedł na kompromis ze swoimi mekkańskimi wrogami, a jeszcze bardziej, że szatan mógł w jakiś sposób „szepnąć” jego myśli do istoty świętego Słowa Bożego czyli Koranu. Dlatego nawet idea satanistycznych wersetów w Koranie szokuje niektórych muzułmanów.

Ale powtórzę, Rushdie nie stworzył satanistycznych wersetów. Podobnie Żydzi, chrześcijanie czy inni niewierni. Nasze informacje o satanistycznych wersetach i okolicznościach towarzyszących ich objawieniu pochodzą z renomowanych muzułmańskich relacji at-Tabari i Ibn Sa’da. Dzisiejsi muzułmanie, którzy po prostu odrzucają relację tych pisarzy jako sfabrykowaną i niehistoryczną, muszą przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak szanowane osoby miałyby to zgłosić. Pytanie nie jest nowe, ale wydaje się, że trudno znaleźć poważną islamską odpowiedź.

Wkrótce więcej o Szatańskich Wersetach

Tłumaczenie Marek_P : źródło

Szatan: wspólnik na tronie Allaha czy Allah w przebraniu

Szatan: wspólnik na tronie Allaha czy Allah w przebraniu

SZATAN

Wspólnik na tronie Allaha czy Allah w przebraniu?

Sam Shamoun

Koran dość często wspomina o tronie Allaha szczególnie w odniesieniu do jego władzy lub suwerenności nad stworzeniem:

On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej wychodzi; i co schodzi z nieba, i co się tam wznosi. On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie! Do Niego należy królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. Quran 57:4-5 Józef Bielawski

Mówi się również, że Allah jest Panem / Posiadaczem potężnego / chwalebnego tronu lub tronu chwały:

Powiedz: “Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?Quran 23:86 Józef Bielawski

Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan tronu szlachetnego! Quran 23:116 Józef Bielawski

Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują! Quran 43:82 Józef Bielawski

On – Władca Tronu Godnego Chwały!  Quran 85:15 Józef Bielawski

Koran dalej stwierdza że ośmiu aniołów nosi tron Allaha:

Ci, którzy niosą tron, i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego Pana; wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy uwierzyli: “Panie nasz! Ty obejmujesz każdą rzecz miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze; i ochroń ich od kary ognia piekielnego! Quran 40:7 Józef Bielawski

Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. Quran 69:17 Józef Bielawski

Jednak najbardziej interesujące jest to że unosi się on nad wodą:

On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni – a Jego tron był na wodzie – aby wypróbować, który z was jest lepszy w działaniu. A jeśli powiesz: “Zaprawdę; zostaniecie wskrzeszeni, po śmierci” to oni z pewnością powiedzą: “To są tylko czary oczywiste!” Quran 11:7 Józef Bielawski

Oto co dodatkowo można się dowiedzieć z najbardziej wiarygodnych islamskich źródeł:

Opowiadane Imran bin Husain: Poszedłem do Proroka i przywiązałem moją wielbłądzicę przy bramie. Ludzie z Bani Tamim przyszli do Proroka, który powiedział: „O Bani Tamim! Przyjmij dobrą nowinę”. Dwukrotnie powiedzieli: „Przekazałeś nam dobrą nowinę, a teraz daj nam coś”. Wtedy przyszli do niego jemeńczycy i powiedział: „Przyjmijcie dobrą nowinę, ludu Jemenu, bo Bani Tamim im odmówił”. Przyjmujemy to, Apostole Allaha! Przyszliśmy zapytać cię o tę sprawę (tj. Początek stworzenia). ”Powiedział:„ Przede wszystkim nie było nic oprócz Allaha i (potem On stworzył Swój Tron). Jego tron był nad wodą i On napisał wszystko w Księdze (w Niebie) i stworzył Niebiosa i Ziemię. Sahih al-Bukhari, tom 4, księga 54, numer 414

Opowiadane Abu Huraira: Apostoł Allaha powiedział: „Allah powiedział:„ Wydaj (o człowieku), a ja wydam na ciebie ”. Powiedział również: „Ręka Allaha jest pełna i (jej pełnia) nie ma na nią wpływu ciągłe spędzanie nocy i dnia”. Powiedział również: „Czy widzisz, co wydał, odkąd stworzył niebiosa i ziemię? Niemniej to, co jest w Jego ręku, nie zmniejszyło się,a Jego tron był nad wodą; aw Jego ręce jest równowaga ( sprawiedliwość), przez którą podnosi i obniża (ludzi).  Sahih al-Bukhari, tom 6, księga 60, numer 206

Powodem dla którego jest to najbardziej fascynujący aspekt tronu Allaha jest to że zgodnie z tym samym tak zwanym autentycznym ahadith, tron Szatana również znajduje się na wodzie!

Jabir relacjonował: Słyszałem, jak Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) mówił: Tron Iblisa jest nad oceanem i wysyła oddziały (do różnych części), aby wystawiać ludzi na proces, a najważniejszą postacią w jego oczach jest ten, który jest najbardziej znany z siania ziarna niezgody. Sahih Muslim, księga 039, numer 6754

Jabir doniósł, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Iblis stawia swój tron na wodzienastępnie wysyła oddziały (w celu wywołania niezgody); bliżej niego w zbiorniku są ci, którzy są najbardziej znani w tworzeniu niezgody. Jeden z nich przychodzi i mówi: zrobiłem to i to. A on mówi: nic nie zrobiłeś. Wtedy przychodzi jeden z nich i mówi: Nie oszczędziłem tego a tak, aż zasiałem ziarno niezgody między mężem a żoną. Szatan podchodzi do niego i mówi: Dobrze się spisałeś. A’mash powiedział: Potem go obejmuje. Sahih Muslim, księga 039, numer 6755

Abu Sa’id poinformował, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) spotkał go (Ibn Sayyad), podobnie jak Abu Bakr i ‘Umar na niektórych drogach Medyny. Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Czy świadczysz o tym, że jestem Posłańcem Allaha? Po czym powiedział: Czy świadczysz o tym, że jestem posłańcem Allaha? Na to Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Potwierdzam swoją wiarę w Allaha i Jego aniołów oraz w Jego księgi, a co widzisz? Powiedział: „Widzę tron nad wodą. Na co Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Widzisz tron Iblisa na wodzie, a co jeszcze widzisz? Powiedział: „Widzę dwóch prawdomównych i kłamcę lub dwóch kłamców i jednego prawdomównego”. Na to Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Zostawcie go, on jest zawstydzony.  Sahih Muslim, Book 041, Number 6992

Biorąc pod uwagę powyższe czy to oznacza że Szatan jest współwłaścicielem tronu Allaha że on i Allah dzielą ten sam tron? W rzeczywistości czy muzułmanin może zacytować rzekomy autentyczny tekst stwierdzający że oprócz Allaha i Szatana istnieją inne osoby które mają tron usytuowany na wodzie?

Czy też powinniśmy interpretować to w ten sposób, że szatan wyrzucił Allaha ze swego tronu na wodzie i teraz ma kontrolę nad stworzeniem?

Co gorsza czy powinniśmy traktować to jako kolejny dowód na to że Allah islamu jest w rzeczywistości diabłem przebranym za boga? Wydaje się że tak jest zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę że Koran chwali się że Allah jest najlepszym oszustem / intrygantem / oszustem / oszukiwaczem wszystkich i że wypacza / wprowadza w błąd / deprawuje ludzi w taki sam sposób, jak robi to Szatan).

Według Biblii ten opis Allaha jako złoczyńcy / zboczeńca, który jest najlepszym oszustem, doskonale pasuje do szatana, o którym mówi się że jest ojcem kłamstwa i zwodzicielem całego świata:

Należysz do swojego ojca, diabła, i chcesz spełnić jego pragnienie. Od początku był mordercą, nie trzymał się prawdy, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy kłamie, mówi w swoim ojczystym języku, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa ”. Jana 8:44

„I został zrzucony wielki smok, ten starożytny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, zwodziciel całego świata – został zrzucony na ziemię, a wraz z nim zostali zrzuceni jego aniołowie”. Objawienie 12: 9

Takie przedstawienie nie przystoi jednak majestatowi i chwale świętego i czystego Boga prawdziwych proroków Izraela i błogosławionych apostołów zmartwychwstałego i nieśmiertelnego Pana Jezusa Chrystusa:

„On jest Skałą, jego dzieła są doskonałe, a wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Wiernym Bogiem, który nie popełnia zła, jest prawy i sprawiedliwy ”. Powtórzonego Prawa 32: 4

„Dlatego słuchajcie mnie, mężowie rozumni: daleko niech będzie od Boga, aby dopuszczał się zła, i od Wszechmocnego, aby czynił zło”. Hioba 34:10

„Aby ogłosić, że Pan jest prawy; On jest moją opoką i nie ma w nim nieprawości ”. Psalm 92:15

„Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło; nie możesz tolerować zła. Dlaczego więc tolerujesz zdradę? Dlaczego milczysz, gdy niegodziwi połykają sprawiedliwszych od nich samych? ” Habakuka 1:13

Ten, kto mówi od siebie, szuka własnej chwały; ale ten, kto szuka chwały Tego, który Go posłał, jest prawdziwy i nie ma w Nim nieprawości ”.  Jana 7:18

„Oto przesłanie, które od niego usłyszeliśmy i które wam oznajmiamy: Bóg jest światłością; w nim nie ma żadnej ciemności ”. 1 Jana 1: 5

Podsumowując chciałbym powiedzieć że bez względu na to jak muzułmanie starają się pogodzić te stwierdzenia, fakt ten pozostaje krystalicznie jasny – muzułmanie macie na rękach poważny problem!

Może Cię zainteresować: Allah Zwodziciel

Link https://www.answering-islam.org/authors/shamoun/satan_on_the_throne.html

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com