Zaznacz stronę
Isa muzułmański „Jezus”

Isa muzułmański „Jezus”

 

Isa czyli, muzułmański Jezus

Dr Mark Durie

Dziś coraz częściej słyszymy i czytamy że chrześcijaństwo i islam „dzielą” Jezusa, iż należy on do obu religii. Tak też jest z Abrahamem: mówi się o „cywilizacji Abrahama” na Zachodzie gdzie kiedyś mówiono o „cywilizacji judeochrześcijańskiej”. Ta zmiana myślenia odzwierciedla rosnący wpływ islamu.

Islam – pierwotna wiara

Islam nie uważa się za wiarę wywodzącą się z judaizmu i chrześcijaństwa, ale za religię pierwotną! Wiarę z której judaizm i chrześcijaństwo wywodzą się później. W Koranie czytamy, że Abraham „nie był Żydem ani chrześcijaninem” ale był monoteistą, muzułmaninem!

Abraham nie był żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym hanifem, całkowicie poddanym, i nie był on z liczby bałwochwalców. Quran 3:67 Józef Bielawski

Tak więc to muzułmanie a nie Chrześcijanie czy Żydzi są prawdziwymi przedstawicielami wiary Abrahama na dzisiejszy świat. 

Oni mówią: “Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami, a znajdziecie się na drodze prostej.” Powiedz: “Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego – hanifa. On przecież nie był z liczby bałwochwalców!” Quran 2:135 Józef Bielawski

Wszyscy prorocy biblijni byli muzułmanami !

To może być szokiem ale według islamu wszyscy prorocy byli islamistami! (Ash-Shura 42:13) Kim byli ci poprzedni prorocy? Według Al-An’am 6: 85-87 są to Ibrahim (Abraham), ‘Ishaq (Issac), Yaqub (Jacob), Nuh (Noe), Dawud (David), Sulaiman (Salomon), Ayyub (Job), Yusuf (Józef), Musa (Mojżesz), Harun (Aaron), Zakariyya (Zachariasz), Yahya (Jan Chrzciciel), ‘Isa (Jezus), Ilyas, Ishmael, Al-Yash’a (Elizeusz), Yunus (Jonasz) i Lut (Lot).

Taki jest Nasz dowód, który daliśmy Abrahamowi przeciw jego ludowi! My wywyższamy stopniami, kogo chcemy. Zaprawdę, twój Pan jest mądry, wszechwiedzący! I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba, każdego poprowadziliśmy drogą prostą. I Noego poprowadziliśmy drogą prostą; a z jego potomstwa: Dawida, Salomona, Hioba, Józefa, Mojżesza i Aarona – w ten sposób płacimy tym, którzy czynią dobro! – I Zachariasza, i Jana, Jezusa i Eliasza – oni wszyscy są z liczby cnotliwych – I Isma`ila, i Al-Jasa, Jonasza i Lota – wszystkich wywyższyliśmy ponad światy! Quran 6:83-86 Józef Bielawski

Muzułmańska „Isa” (Jezus)

Istnieją dwa główne źródła wiadomości na temat „Isy”, muzułmańskiego Jezusa. Koran przedstawia historię jego życia, podczas gdy zbiory hadisów – wspomnienia słów i czynów Mahometa – ugruntowują jego miejsce w muzułmańskim rozumieniu przyszłości.

Isa był prorokiem islamu

Prawdziwe imię Jezusa, zgodnie z Koranem brzmiało „Isa”. Jego przesłaniem był czysty islam i poddanie się Allahowi. (Âl ‘Imran 3:84) Jak wszyscy muzułmańscy prorocy przed nim i jak Mahomet po nim, Isa był prawodawcą i chrześcijanie powinni podporządkować się jego prawu. (Âl ‘Imran 3:50; Al-Ma’idah 5:48) „Pierwsi uczniowie Isy byli również prawdziwymi muzułmanami ponieważ powiedzieli:„ Wierzymy. Złóż świadectwo, że się poddaliśmy. Jesteśmy muzułmanami ”(Al-Ma’idah 5: 111

‘Książki’

Podobnie jak inni posłańcy islamu przed nim, Isa otrzymał objawienie islamu w formie książki. (Al-An’am 6:90) Księga Isy nazywa się „Injil lub ewangelia”. (Al-Ma’idah 5:46) Tora była księgą Mojżesza, a Zabur (Psalmy) były księgą Dawida. Tak więc Żydzi i chrześcijanie są „ludźmi Księgi”. Jedyną religią ujawnioną w tych książkach był islam. (Âl ‘Imran 3:18)

Podobnie jak w przypadku poprzednich proroków, objawienie Isy potwierdziło objawienia poprzednich proroków. (Âl ‘Imran 3:49,84; Al-Ma’idah 5:46; As-Saff 61: 6) Sam Mahomet zweryfikował wszystkie poprzednie objawienia, w tym objawienie od Isy (An-Nisa ‘4:47), więc muzułmanie muszą wierzyć w objawienie które otrzymał Isa. (Al-Baqarah 2: 136) Jednak księga Isy zagineła w swojej pierwotnej formie. Dziś Koran jest jedynym pewnym przewodnikiem po naukach „Isy”.

Biografia „Isy

Według Koranu „Isa był Mesjaszem. Był wspierany przez „Ducha Świętego”. (Al-Baqarah 2:87; Al-Ma’idah 5: 110) Nazywany jest także „Słowem Allaha”. (An-Nisa ”4: 171)

„Matka Isy Mariam była córką Imrana (Âl” Imrana 3: 34,35) – Tego Amrama z Wyjścia 6:20 – i siostrą Aarona (i Mojżesza). (Maryam 19:28) Została wychowana przez Zachariasza (ojca Jana Chrzciciela). (Âl ‘Imran 3:36) Będąc jeszcze dziewicą (Al-An’am 6:12; Maryam 19: 19-21) Mariam urodziła „Ise” w odludnym miejscu pod palmą daktylową. (Maryam 19: 22ff) (Nie w Betlejem).

„Isa przemówił, gdy był jeszcze dzieckiem w kołysce. (Âl ‘Imran 3:46; Al-Ma’idah 5: 110; Maryam 19:30)

O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna.” Wtedy ona wskazała na nie. Oni powiedzieli: “Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?” On powiedział: “Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę – jak długo będę żył – 28:31 Józef Bielawski

Dokonał wielu innych cudów w tym tchnienia życia w gliniane ptaki, uzdrawiania niewidomych i trędowatych oraz wskrzeszania zmarłych. (Âl ‘Imran 3:49; Al-Ma’idah 5: 111) On również przepowiedział nadejście Mahometa. (Jak Saff 61: 6)

Oto powiedział Jezus, syn Marii: “O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię – Ahmad!” Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: “To są czary oczywiste!” 61:6 Józef Bielawski

Isa nie umarł na krzyżu

Według islamu,chrześcijanie i żydzi wypaczyli swoje pisma święte. (Âl ‘Imran 3: 74-77, 113) Chociaż chrześcijanie wierzą, że Isa umarł na krzyżu a Żydzi twierdzą że go zabili w rzeczywistości nie został zabity ani ukrzyżowany, a ci którzy mówili że został ukrzyżowany kłamali (An-Nisa 4: 157). Isa nie umarł, ale wstąpił do Allaha. (An-Nisa ‘4: 158)

I za to, że powiedzieli: “zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry! 4:157-158 Józef Bielawski

W dniu zmartwychwstania „Sam Isa będzie świadkiem przeciwko żydom i chrześcijanom za to że uwierzyli w jego śmierć. (An-Nisa 4: 159)

I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią; a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem. 4:159 Józef Bielawski

Chrześcijanie powinni zaakceptować islam i wszyscy prawdziwi chrześcijanie to zrobią

Chrześcijan i Żydów nie można było uwolnić od ignorancji, dopóki Mahomet nie przyniósł im Koranu jako wyraźnego dowodu (Al-Bayyinah 98: 1). Mahomet był darem Allaha dla chrześcijan aby naprawić nieporozumienia. Powinni przyjąć Mahometa jako Posłańca Allaha a Koran jako jego ostateczne objawienie. (Al-Ma’idah 5:15; Al-Hadid 57:28; An-Nisa ’4:47)

O ludu Księgi! Nasz Posłaniec przyszedł do was, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy ukrywaliście z Księgi, i wiele też zacieraliście. Przyszło do was światło od Boga i Księga jasna. 5:15 Józef Bielawski

Niektórzy chrześcijanie i żydzi są wierni i prawdziwie wierzą. (Âl ‘Imran 3: 113,114) Każdy taki prawdziwie wierzący podda się Allahowi akceptując Mahometa jako proroka islamu, tz. Stanie się muzułmaninem. (Âl ‘Imran 3: 198)

Chociaż żydzi i poganie będą mieli największą wrogość wobec muzułmanów to chrześcijanie będą „najbliżej miłości wierzących”, czyli muzułmanów. (Al-Ma’idah 5:82) Prawdziwi chrześcijanie nie pokochają wrogów Mahometa. (Al-Mujadilah 58:22) Innymi słowy każdy kto sprzeciwia się Mahometowi nie jest prawdziwym chrześcijaninem.

Niektórzy żydzi i chrześcijanie są prawdziwymi wierzącymi akceptującymi islam; większość to przestępcy. (Âl ‘Imran 3: 109)

Wielu mnichów i rabinów jest żądnych bogactwa i powstrzymuje ludzi przed przyjściem do Allaha. (At-Tauba 9: 34,35)

Chrześcijanie i Żydzi którzy nie wierzą w Mahometa pójdą do piekła. (Al-Bayyinah 98: 6)

Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą, spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy, będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń! 98:6 Józef Bielawski

Muzułmanie nie powinni brać chrześcijan ani żydów za przyjaciół. (Al-Ma’idah 5:51) Muszą walczyć z chrześcijanami i żydami którzy odrzucają islam dopóki się nie poddadzą nie zapłacą characzu i nie zostaną upokorzeni. (At-Taubah 9:29) Do tego można dodać setki wersetów Koranu na temat dżihadu na ścieżce Allaha a także „Księgę Dżihadu” znajdującą się we wszystkich kolekcjach hadisów.

Wierzenia chrześcijańskie

Chrześcijanom nakazuje się nie wierzyć że „Isa jest synem Bożym:„ Jest daleko od jego transcendentnego majestatu, aby miał syna ”. (An-Nisa ”4: 171; Al-Furqan 25: 2)„ Isa była po prostu stworzoną istotą ludzką i niewolnikiem Allaha. (An-Nisa ‘4: 172; Âl’ Imran 3:59)

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: “Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun! 4:171 Józef Bielawski

Koran twierdzi że chrześcijanie wierzą w rodzinę bogów – Ojca Boga, matkę Marię i „syna Isę”, ale „Isa odrzucił tę naukę. (Al-Ma’idah 5: 116)

I oto powiedział Bóg: “O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte! 5:116 Józef Bielawski

Dla islamistów Trójca Święta to bluźnierstwo, Ci którzy w nią wierzą czeka bolesna kara od Allaha. (Al-Ma’idah 5:73)

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: “Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!” A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. 5:73 Józef Bielawski

Isa” niszczyciel chrześcijaństwa

Prorok „Isa będzie odgrywał ważną rolę w czasach ostatecznych ustanawiając islam i prowadząc wojnę dopóki nie zniszczy wszystkich religii oprócz islamu. Zabije Złego (Dajjal) apokaliptyczną postać antychrysta.

Rozdział: Pojawienie się Dajjala(14)باب خُرُوجِ الدَّجَّالِ
Opowiadane Abu Hurajra:

Prorok (ﷺ) powiedział: Nie ma między mną a nim proroka, czyli Jezusa (ﷺ). On zstąpi (na ziemię). Gdy go zobaczysz, rozpoznaj go: mężczyznę średniego wzrostu, jasnoczerwonego, w dwóch jasnożółtych szatach, wyglądającego tak, jakby krople spadały mu z głowy, choć nie będzie mokra. Będzie walczył z ludźmi dla sprawy islamu. Złamie krzyż, zabije świnie i zniesie dżizja. Allah zginie wszystkie religie z wyjątkiem islamu. Zniszczy Antychrysta i będzie żył na ziemi przez czterdzieści lat, a potem umrze. Muzułmanie będą się nad nim modlić. Sunan Abi Dawud 4324

Co oznaczają te wypowiedzi? Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Połamanie krzyży oznacza obalenie chrześcijaństwa. Świnie kojarzone są z chrześcijanami. Zabijanie ich to inny sposób mówienia o zniszczeniu chrześcijaństwa. Zgodnie z prawem islamskim podatek za ochronę życia i mienia podbitych „ludzi Księgi”. (At-Taubah 9:29) Zniesienie podatku od niewiernych oznacza ponowne rozpoczęcie dżihadu przeciwko chrześcijanom (i Żydom) żyjącym pod islamem, którzy powinni przejść na islam albo zostać zabici lub zniewoleni. Obfitość bogactwa odnosi się do łupów napływających do muzułmanów z tego podboju. To właśnie zrobi muzułmanin Isa, kiedy powróci w dniach ostatecznych.

Muzułmańscy klerycy potwierdzają te interpretacje: rozważmy na przykład orzeczenie Ahmada ibn Naqiba al-Misri (zm. 1368).

„… czas i miejsce [podatku pogłównego] są przed ostatecznym zstąpieniem Jezusa (Pokój nad Nim). Po jego ostatecznym przyjściu nic poza islamem nie zostanie od nich przyjęte, gdyż pobór pogłównego jest tylko obowiązuje aż do zstąpienia Jezusa (pokój z nim i naszym Prorokiem) … ”(Reliance of the Traveler. Trans. Nuh Ha Mim Keller, strona 603).

Ibn Naqib dalej stwierdza że kiedy Jezus powróci będzie rządził „jako naśladowca” Mahometa.

Krytyczne uwagi na temat muzułmańskiego „Isy” (Jezusa)”

Nie jest postacią historyczną

Isa z Koranu nie jest postacią historyczną. Jego tożsamość i rola jako proroka islamu opiera się wyłącznie na rzekomych objawieniach przekazanych Mahometowi ponad pół tysiąca lat po tym jak żył i umarł Jezus historii.

Imię Jezusa nigdy nie brzmiało „Isa”

Językiem ojczystym Jezusa był aramejski. W swoim życiu nazywał się po aramejsku Jeszua a po grecku Jesu. To tak, jakbyśmy nazywali tę samą osobę Janem kiedy mówiliście po angielsku a Jean kiedy mówili po francusku: Jesu, wymawiane „Yesoo”, to grecka forma aramejskiego Jeszuy. (Końcowe -s w Jesu-s to greckie zakończenie gramatyczne). Jeszua sam w sobie jest formą hebrajskiego Yehoshua ”, co oznacza„ Pan jest zbawieniem ”. Jednak Yehoshua ”jest zwykle podawane w języku angielskim jako Joshua. Tak więc Jozue i Jezus są wariantami o tym samym imieniu.

Interesujące jest to, że imię Jezusa Jehoszua zawiera w sobie właściwe hebrajskie imię Boga, przy czym pierwsza sylaba Jehowa jest skrótem od JHWH „Pan”.

Jeszua z Nazaretu nigdy nie był nazywany „Isa”, imię nadane mu przez Koran. Chrześcijanie mówiący po arabsku nazywają Jezusa Yasou ”(od Jeszuy), a nie Isa.

Jezus nie otrzymał „książki”

Według Koranu „księga” ujawniona Isa była Injil. Słowo Injil to zniekształcona forma greckiego euanggelion „dobra nowina” lub ewangelia. Co to był za euanggelion? Wyrażenie euanggelion nie odnosiło się do ustalonego tekstu objawionego i nie ma absolutnie żadnego dowodu że Jezus otrzymał „księgę” od Boga.

Biblijne „ewangelie” to biografie

Termin euanggelion został później użyty jako tytuł czterech biografii Pana Jezusa napisanych przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. To był wtórny rozwój znaczenia. Najwyraźniej w tym miejscu Mahomet wpadł na swój błędny pogląd, że Injil jest „książką”.

Większość tak zwanych proroków islamu nie otrzymała żadnej książki

Praktycznie wszyscy tak zwani „prorocy” islamu których imiona zostały zaczerpnięte z pism hebrajskich nie otrzymali żadnej „księgi” ani kodeksu prawnego. Na przykład Psalmy nie są księgą ujawniającą islam jak twierdzi Koran ale zbiorem pieśni uwielbienia z których tylko niektóre należą do Dawida. W biblijnej historii Dawida nie ma ani jednego dowodu że otrzymał on księgę praw dla Izraelitów. Mieli już Torę Mojżesza której mieli przestrzegać. Zatem Dawid nie był prorokiem w Koranie w znaczeniu tego słowa. Podobnie większość proroków do których przypisuje się islam nie była ani prawodawcami ani władcami.

Proroctwa biblijne i proroctwa islamskie to nie to samo

Biblijne rozumienie proroctw jest zupełnie inne niż Mahometa. Biblijne proroctwo nie jest traktowane jako fragment z niebiańskiego, wiecznie istniejącego tekstu takiego jak Koran, ale jako przesłanie od Boga na określony czas i miejsce. Biblijny prorok to ktoś, komu Bóg objawia ukryte rzeczy, a następnie działa jako słowny przedstawiciel Boga. Kiedy Samarytanka nazwała Jezusa prorokiem (Ew. Jana 4:19), to dlatego, że mówił o rzeczach z jej życia, które mógł wiedzieć jedynie w sposób nadnaturalny. Chrześcijaństwo naucza, że Pan Jezus był prorokiem ale on nie przyniósł „księgi”, on sam był żywym „Słowem Bożym”.

W żadnym wypadku nie wszystkie proroctwa o których mowa w Biblii nie stały się częścią tekstu biblijnego. Biblia składa się z szerokiej gamy materiałów napisanych pierwotnie w różnych celach w tym listów piosenek poezji miłosnej narracji historycznych tekstów prawniczych przysłowiowej mądrości a także fragmentów prorockich. Uważa się że są one natchnione przez Boga ale nie są podyktowane ponadczasową niebiańską księgą.

Jako historia prorocza Koran zawiera wiele błędów i anachronizmów

Twierdzenie że Jezus nie został stracony przez ukrzyżowanie nie ma żadnego wsparcia historycznego. Jedną z rzeczy co do której zgadzają się wszystkie wczesne źródła jest ukrzyżowanie Jezusa.

Mariam matka „Isy” jest nazywana siostrą Aarona, a także córką Imrana (hebr. Amram), ojca Aarona. Najwyraźniej Mahomet pomylił Marię z Miriam z Księgi Wyjścia. Ich życia dzieli tylko ponad tysiąc lat!

W Biblii Haman jest ministrem Aswerusa w Mediach i Persji (Księga Estery 3: 1-2). Jednak Koran umieszcza go ponad tysiąc lat wcześniej jako ministra faraona w Egipcie.

Twierdzenie że chrześcijanie wierzą w trzech Bogów – Ojca, syna Jezusa i matkę Marię – jest błędne. Koran również myli się twierdząc że Żydzi mówią że Ezdrasz był synem Bożym. (At-Taubah 9:30) Zarzut politeizmu przeciwko chrześcijaństwu i judaizmowi jest źle sformułowany i fałszywy. (Powtórzonego Prawa 6: 4, Jakuba 2: 19a)

Historia „dwojga rogów” (Al-Kahf 18:82 i dalej) wywodzi się z „Romansu Aleksandra”. Z pewnością Aleksander Wielki nie był muzułmaninem.

Problem z imieniem „Isa został już omówiony. Inne imiona biblijne są również źle rozumiane w Koranie i tracą znaczenie. Na przykład Elizeusz co oznacza „Bóg jest zbawieniem” jest podane w Koranie jako al-Yash’a, zamieniając El „Bóg” w al- „the”. (Islamska tradycja zrobiła to samo Aleksandrowi Wielkiemu nazywając go al-Iskandar „Iskandrem”). Abraham „Ojciec wielu” (por. Rdz 17: 5) mógłby być lepiej przedstawiony jako coś w rodzaju Aburahima „ojca miłosierdzia” zamiast Ibrahima co w ogóle nie ma znaczenia w języku arabskim.

Koran mówi że Samarytanin wykonał złotego cielca który był czczony przez Izraelitów na pustyni (Ta Ha 20:85) podczas wyjścia z Egiptu. W rzeczywistości był to Aaron (Wj 34: 1-6). Samarytanie istnieli dopiero kilka wieków później. Byli potomkami północnych Izraelitów wieki po wyjściu z Egiptu.

Wiele historii Koranu można prześledzić do żydowskich i chrześcijańskich podań ludowych oraz innej literatury apokryficznej. Na przykład opowieść o zniszczeniu bożków przez Abrahama (As-Saffat 37) znajduje się w żydowskiej opowieści ludowej Midrash Rabbah. Koraniczna historia Zachariasza ojca Jana Chrzciciela oparta jest na chrześcijańskiej baśni z drugiego wieku. Historia narodzin Jezusa pod palmą jest również oparta na późnej bajce podobnie jak historia Jezusa ożywiającego gliniane ptaki. Wszystko co Koran mówi o życiu Jezusa czego nie ma w Biblii można prześledzić do bajek skomponowanych ponad sto lat po śmierci Jezusa.

Tytuły Isy czyli Mesjasz i Słowo Boże, których używa Koran nie znajdują w Koranie żadnego wyjaśnienia. Jednak w Biblii z której zostały zaczerpnięte tytuły te są dobrze zintegrowane w całym systemie teologicznym.

Koran wspomina o Duchu Świętym w związku z Jezusem używając zwrotów pochodzących z ewangelii. Ibn Ishaq (Życie Mahometa) podaje że Mahomet powiedział że tym „Duchem” był anioł Gabriel (por. Także An-Nahl 16: 102, Al-Baqarah 2:97). Jednak biblijne wyrażenie „Duch Boży” (Ruach Elohim) lub „Duch Święty” można zrozumieć tylko w świetle hebrajskich pism świętych. Z pewnością nie odnosi się do anioła.

Rzekome przepowiednia Jezusa o przyjściu Mahometa (As-Saff 61: 6) wydaje się być oparta na zniekształconym czytaniu Jana 14:26 fragmentu który w rzeczywistości odnosi się do Ducha Świętego.

Pan Jezus potwierdził autentyczność i autorytet pism Hebrajskich oraz głosił z nich. Z tych samych pism świętych znał Boga jako Adonai Elohim Pana Boga Izraela. Nie nazywał Boga Allahem co wydaje się być imieniem lub tytułem pogańskiego bóstwa arabskiego czczonego w Mekce przed Mahometem. Pogański ojciec Mahometa który zmarł przed jego narodzinami nosił już imię „Abd Allah„ niewolnik Allaha ”a jego wuj nazywał się Obeid Allah.

Narracje biblijne są bogate w szczegóły historyczne wiele z nich zostało potwierdzonych przez archeologię. Obejmują ponad tysiąc lat i ukazują długi proces rozwoju technologicznego i kulturowego. W przeciwieństwie do tego święta historia Koranu jest pozbawiona wsparcia archeologicznego. Jego fragmentaryczne i chaotyczne historie nie oferują autentycznego odzwierciedlenia kultur historycznych. Nie wspomniano żadnej nazwy miejsca ze starożytnego Izraela nawet Jerozolimy. Wiele z rzekomych wydarzeń historycznych opisanych w Koranie nie podlega niezależnej weryfikacji. Na przykład powiedziano nam że Abraham i Ismael zbudowali Kaabę w Mekce (Al-Baqarah 2: 127), ale jest to całkowicie bez wsparcia. Biblijne sprawozdanie starsze o ponad tysiąc lat nie umieszcza Abrahama w pobliżu Arabii.

Koran nie jest wiarygodnym źródłem historii biblijnej

Koran napisany w VII wieku naszej ery nie może być traktowany jako posiadający jakiekolwiek uprawnienia do informowania nas o Jezusie z Nazaretu. Nie przedstawia żadnych dowodów na swoje twierdzenia dotyczące historii biblijnej. Liczne błędy historyczne odzwierciedlają zniekształcone rozumienie Biblii.

Islam przywłaszcza sobie historię judaizmu i chrześcijaństwa

Kiedy Mahomet połączył imię Allaha z historiami religijnymi judaizmu i chrześcijaństwa był to sposób na przypisanie im islamu. W świetle późniejszych wydarzeń twierdzenie że islam był pierwotną religią a wszyscy poprzedni prorocy byli muzułmanami można uznać za próbę przywłaszczenia przez islam historii innych religii. Efektem jest okradanie chrześcijaństwa i judaizmu z ich własnej historii.

Weź pod uwagę że wiele miejsc biblijnych takich jak groby patriarchów hebrajskich i Wzgórze Świątynne jest uważanych przez islam za miejsca muzułmańskie a nie żydowskie czy chrześcijańskie. W końcu Koran mówi nam że Abraham „był muzułmaninem”. Pod rządami islamu wszyscy Żydzi i chrześcijanie mieli zakaz wstępu do takich mioejsc.

Miejsce pism żydowskich w chrześcijaństwie jest zupełnie inne niż miejsce Biblii w islamie

Istnieje zasadnicza różnica między chrześcijańskim podejściem do żydowskich pism świętych a islamskim podejściem do Biblii. Chrześcijanie akceptują hebrajskie pisma święte. Na nich opiera się cała chrześcijańska wiara i praktyka. Podstawowe pojęcia chrześcijańskie, takie jak „Mesjasz” (gr. „Christos”), „Duch Boży”, „Królestwo Boże” i „zbawienie” są głęboko zakorzenione w hebrajskich tradycjach biblijnych.

Zwracamy również uwagę, że seminaria chrześcijańskie poświęcają wiele wysiłku studiowaniu hebrajskich pism świętych. Jest to integralna część szkolenia do służby chrześcijańskiej. Pisma hebrajskie są czytane (w tłumaczeniu) w każdą niedzielę w wielu kościołach na całym świecie.

W przeciwieństwie do tego jak islam traktuje Biblię całkowicie lekceważąc. Chociaż ma rzekomo „zweryfikować” wszystkie wcześniejsze prorocze objawienia Koran jest nieświadomy prawdziwej treści Biblii. Twierdzenie że chrześcijanie i Żydzi celowo wypaczali swoje pisma święte nie ma dowodów a to służy jedynie zatuszowaniu historycznych niedoskonałości Koranu. Muzułmańscy uczeni rzadko mają dogłębną wiedzę na temat Biblii lub teologii biblijnej więc pozostają ignorantami w zakresie tych realiów.

Niektóre współczesne głosy muzułmanów na temat Jezusa

Jaser Arafat, przemawiając na konferencji prasowej w ONZ w 1983 r., Nazwał Jezusa „pierwszym palestyńskim fedainem, który nosił swój miecz” (tj. Był bojownikiem o wolność dla islamu).

Szejk Ibrahim Madhi, pracownik Autonomii Palestyńskiej, transmitował na żywo w kwietniu 2002 r. W telewizji Autonomii Palestyńskiej: „Żydzi czekają na fałszywego żydowskiego mesjasza, podczas gdy my czekamy, z pomocą Allaha na Jezusa, niech spoczywa w pokoju. Czyste ręce Jezusa będą mordować fałszywego żydowskiego mesjasza. Gdzie? w Palestynie ”.

Autor Shamim A. Siddiqi z Flushing w Nowym Jorku jasno przedstawił klasyczne stanowisko islamu wobec chrześcijaństwa w niedawnym liście do Daniela Pipesa, felietonisty New York Post:

„Abraham, Mojżesz, Jezus i Mahomet byli prorokami islamu. Islam jest wspólnym dziedzictwem judeochrześcijańsko-muzułmańskiej społeczności Ameryki, a ustanowienie Królestwa Bożego jest wspólnym obowiązkiem wszystkich trzech religii Abrahama. Islam był din (wiara, sposób życia) zarówno Żydów, jak i chrześcijan, którzy później utracili go przez ludzkie innowacje. Teraz muzułmanie chcą przypomnieć swoim żydowskim i chrześcijańskim braciom i siostrom o ich pierwotnym din [religii]. Takie są fakty historyczne. “

Ten historyczny negacjonizm – który wydaje się potwierdzać chrześcijaństwo i judaizm a jednocześnie je odrzuca i zastępuje – jest podporą muzułmańskiej apologetyki. To co się potwierdza nie jest w rzeczywistości ani chrześcijaństwem ani judaizmem. Ma to doprowadzić do „powrotu” chrześcijan i Żydów do islamu do czego odnosi się Siddiqi kiedy mówi o „wspólnej odpowiedzialności” Żydów i chrześcijan za ustanowienie „Królestwa Bożego”. Ma przez to na myśli, że amerykańscy chrześcijanie i Żydzi powinni pracować nad ustanowieniem prawa szariatu i rządów islamu w Stanach Zjednoczonych.


Wniosek

„Isa (Jezus) z Koranu jest wytworem baśni, wyobraźni i ignorancji. Kiedy muzułmanie czczą tego „Ise”, myślą o kimś innym niż Jeszua czy Jezus z Biblii i historii. „Isa Koranu” nie jest oparty na żadnych uznanych dowodach historycznych ale na baśniach obecnych w Arabii z VII wieku.

Dla większości wiernych muzułmanów „Isa jest jedynym Jezusem jakiego znają. Ale jeśli ktoś akceptuje tego muzułmańskiego „Jezusa”, przyjmuje również Koran przyjmuje również islam. Islamski Isa nie ma żadnego uzasadnienia historycznego. Jeśli muzłumanie mają racje oznacza to że  znaczna część historii chrześcijańskiej i żydowskiej jest w rzeczywistości historią islamu.

Jezus Ewangelii jest podstawą na której rozwinęło się chrześcijaństwo. Islamizując go i czyniąc z niego muzułmańskiego proroka, który głosił Koran, islam niszczy chrześcijaństwo i przejmuje całą jego historię. To samo robi z judaizmem.

W czasach ostatecznych jak to opisał Mahomet Isa staje się wojownikiem który powróci ze swoim mieczem i lancą. Zniszczy religię chrześcijańską i uczyni islam jedyną religią na całym świecie. W końcu na ostatnim sądzie skazuje chrześcijan na piekło za wiarę w ukrzyżowanie i wniebowstąpienie.

Ten ostatni akt muzułmańskiego „Isy” odzwierciedla apologetyczną strategię islamu w stosunku do chrześcijaństwa która polega na zaprzeczeniu historii Jeszuy i zastąpieniu go wersją Mahometa tak aby nic nie pozostało poza islamem.

„Obecny muzułmański supersesjonista twierdzi, że cała biblijna historia Izraela i chrześcijaństwa jest historią islamu, że wszyscy prorocy, królowie Izraela i Judei oraz Jezus byli muzułmanami. dla islamskiego teologa. Żydzi i chrześcijanie są w ten sposób pozbawieni Pisma Świętego i wartości zbawczej ”.

– Bat Ye’or in Islam and Dhimmitude: gdzie zderzają się cywilizacje, strona 370.

Historyczne dowody na istnienie Pana Jezusa (Jeszua) z Nazaretu i jego śmierci przez ukrzyżowanie

Niechrześcijańskie źródła dla Jezusa

• Tacyt (55-120 ne), znany historyk starożytnego Rzymu, napisał w drugiej połowie pierwszego wieku, że „Christus … został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata, prokuratora Judei za panowania Tyberiusza: ale zgubne przesądy, przez pewien czas tłumione, wybuchły ponownie, nie tylko w Judei, skąd pochodzi zepsucie, ale także w Rzymie ”(Annals 15, 44).

• Swetoniusz piszący około roku 120 ne opowiada o zamieszkach Żydów pod „namową Chrestusa” za czasów cesarza Klaudiusza. Może to odnosić się do Jezusa i wydaje się odnosić do wydarzeń z Dziejów Apostolskich 18: 2, które miały miejsce w roku 49 ne.

• Thallus, świecki historyk piszący być może około roku 52 ne, odnosi się do śmierci Jezusa w dyskusji na temat ciemności panującej nad ziemią po jego śmierci. Oryginał zaginął, ale do argumentów Thallusa – wyjaśniających, co wydarzyło się jako zaćmienie słońca – wspomina Julius Africanus na początku III wieku.

• Mara Bar-Serapion, pismo syryjskie po zniszczeniu świątyni w 70 rne, wspomina o wcześniejszej egzekucji Jezusa, którego nazywa „Królem”.

• Talmud babiloński odnosi się do ukrzyżowania (nazywając to powieszeniem) Jezusa Nazarejczyka w przeddzień Paschy. W Talmudzie Jezus jest również nazywany nieślubnym synem Marii.

• Żydowski historyk Józef Flawiusz opisuje ukrzyżowanie Jezusa pod rządami Piłata w swoich Starożytnościach, napisanych około roku 93/94. Józef Flawiusz odnosi się również do Jakuba, brata Jezusa, i jego egzekucji w czasach Ananusa (lub Annasza), najwyższego kapłana.

Listy Pawła

• Listy Pawła zostały napisane w odstępie 20-30 lat po śmierci Jezusa. Są to cenne dokumenty historyczne nie tylko dlatego, że zawierają wyznania wiary które niewątpliwie pochodzą z pierwszych kilkudziesięciu lat wspólnoty chrześcijańskiej.

Paweł uwierzył w Jezusa w ciągu kilku lat od ukrzyżowania Jezusa. W swoim pierwszym liście do Koryntian pisze: “ Ponieważ przekazałem wam przede wszystkim to co również otrzymałem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem i że został pogrzebany a trzeciego dnia zmartwychwstał. zgodnie z Pismem i że był widziany przez Kefasa (Piotra), a następnie przez Dwunastu. ”To jasno pokazuje że wiara w śmierć Jezusa istniała od początku chrześcijaństwa.

Cztery ewangelie

• Cztery ewangelie zostały spisane w okresie 20-60 lat po śmierci Pana Jezusa w żywej pamięci wydarzeń które opisują.

Wydarzenia które opisują ewangelie miały w większości miejsce w pełnym świetle kontroli publicznej. Wielkie tłumy słuchały nauki Jezusa. Było bardzo wielu świadków wydarzeń z jego życia. Jego śmierć była publiczną egzekucją.

Rękopisy potwierdzające Biblię i jej przekaz

Dowody z rękopisów na greckie pisma święte są przytłaczające znacznie większe niż w przypadku wszystkich innych starożytnych tekstów. Poświadcza o nich ponad 20 000 rękopisów. Chociaż występują błędy w kopiowaniu czego można się spodziewać po stronie kopistów są one prawie wszystkie stosunkowo niewielkie a podstawowa integralność procesu kopiowania jest bogato obsługiwana.

Co więcej kiedy zachodni chrześcijanie studiowali hebrajskie pisma święte w okresie renesansu stwierdzili że bardzo dobrze zgadzali się z ich greckimi i łacińskimi tłumaczeniami które były kopiowane wielokrotnie przez ponad tysiąc lat. Wystąpiły błędy w kopiowaniu i kilka innych drobnych zmian ale nie było żadnych znaczących fabrykacji na zdumiewającą skalę która byłaby wymagana do wymyślenia historii śmierci Jezusa.

Podobnie gdy odkryto Zwoje znad Morza Martwego zawierały one hebrajskie zwoje biblijne sprzed czasów Jezusa. Te również bardzo ściśle zgadzały się z najstarszymi hebrajskimi rękopisami masoreckimi sprzed ponad tysiąca lat. Znowu żadnych fabrykacji ale dowody niezwykle wiernego kopiowania.

Wniosek: Jezus z Nazaretu jest postacią z historii

Najwyraźniej w związku z życiem Jezusa zapisano wydarzenia których wielu niechrześcijan nie zaakceptuje takie jak cuda narodziny z dziewicy i zmartwychwstanie. Bezsporne jest jednak to, że Jeszua ( Pan Jezus ) z Nazaretu był postacią historyczną która żyła przyciągała w swoim życiu zwolenników wśród innych Żydów i został stracony przez ukrzyżowanie przez władze rzymskie po czym jego wyznawcy rozprzestrzenili się szybko. Zgadzają się co do tego zarówno źródła świeckie jak i chrześcijańskie z tamtego okresu.

Głównymi źródłami historii życia publicznego Pana Jezusa są ewangelie. Zostały one spisane stosunkowo niedługo po jego śmierci – w żywej pamięci – i mamy wszelkie wskazówki że te źródła uznano za wiarygodne we wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej w okresie gdy byli jeszcze dostępni świadkowie życia Jezusa z pierwszej i drugiej ręki.

Dochodzimy do wniosku że wszelkie stwierdzenia o Isa (Jezusie) w Koranie złożone sześć wieków po śmierci Jezusa należy oceniać na podstawie dowodów historycznych z tych źródeł z pierwszego wieku a nie odwrotnie.

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com

Bangladesz: Fatwa wymaga, aby kobieta rozwiodła się z mężem, poślubiła innego mężczyznę, rozwiodła się z nim i ponownie poślubiła męża

Bangladesz: Fatwa wymaga, aby kobieta rozwiodła się z mężem, poślubiła innego mężczyznę, rozwiodła się z nim i ponownie poślubiła męża

Dziwne, że wydano w związku z tym nakazy aresztowania, ponieważ wyraźnie przestrzegano nakazów Koranu. Nikah halala jest jednym z najbardziej dziwacznych i odrażających aspektów prawa islamskiego. Jest to małżeństwo tymczasowe, które umożliwia kobiecie powrót do poprzedniego męża po rozwodzie. Jeśli jej mąż trzykrotnie powie jej „Rozwodzę się z tobą”, nie może do niego wrócić, dopóki nie poślubi innego mężczyzny, skonsumuje małżeństwo, a następnie rozwiedzie się z nowym mężem. Jest to oparte na Koranie. Przepisy Allaha dotyczące rozwodów podkreślają w odniesieniu do kobiet, że „mężczyźni mają nad nimi stopień” (Koran 2:228). Być może dlatego mężczyźni mogą rozwieść się ze swoimi żonami, mówiąc po prostu „Talaq” — jesteś rozwiedziony lub ja się z tobą rozwiodę. Tak łatwa procedura prowadzi do rozwodów w przypływie gniewu, po których następuje pojednanie — a Koran przewiduje to i stara się temu zapobiec, stanowiąc, że mąż, który trzykrotnie rozwodzi się z żoną, nie może się z nią pogodzić, dopóki nie poślubi innego mężczyzny i jest z kolei przez niego rozwiedziona: „A jeśli rozwiódł się z nią [po raz trzeci], to nie jest mu dozwolona, ​​dopóki nie poślubi innego męża niż on” (Koran 2:230).

Sąd w Bangladeszu Panchagarh wydał nakazy aresztowania dla dziewięciu osób rzekomo zaangażowanych w wydanie fatwy za małżeństwo „halala”, co doprowadziło do czteromiesięcznej izolacji pary w średnim wieku w ich wiosce.

Aynal Haque, lat 52, i jego żona Jamiran, lat 42, byli celem „fatwy” radykalnego przywódcy islamistycznego (edyktu religijnego) wzywającego Jamirana do poślubienia innego mężczyzny, rozwodu z nim, a następnie ponownego małżeństwa z Aynal. Ponieważ para zignorowała dyktat, przywódca islamistów poprosił wszystkich w sąsiedztwie wioski Salimnagar o odizolowanie pary za karę.

Policja zbadała incydent i przedstawiła raport oskarżając dziewięć osób – M. Shahjahan, Mufti Md Anwar Hossain, M. Nasir Uddin, M. Amir Chan, M. Shaheed, M. Sorman Ali, M. Julhaque, M. Mastafa i M. Rasel.

Sędzia Sądowy M.M. Mahbub Islam wydał nakazy sądowe po tym, jak policja złożyła w niedzielę raport z dochodzenia, powiedział inspektor sądowy Anisur Rahman….

Źródło 1

Źródło 2

Afganistan: Talibowie zabraniają fryzjerom golenia lub przycinania brody, powiedzmy, że jest to nieislamskie

Afganistan: Talibowie zabraniają fryzjerom golenia lub przycinania brody, powiedzmy, że jest to nieislamskie

Talibowie są skrupulatnie islamscy w tym wszystkim: „Ibn Umar powiedział: Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Działaj przeciwko politeistom, dokładnie przycinaj wąsy i zapuszczaj brodę”. (Sahih Muslim 259c)

Talibowie ostrzegli fryzjerów w prowincji Helmand w Afganistanie, aby zaniechali golenia i przycinania brody.

Talibowie powiedzieli, że golenie brody narusza ich interpretację prawa islamskiego.

W raporcie BBC talibska policja poinformowała że ​​każdy, kto zostanie przyłapany na złamaniu tej zasady zostanie surowo ukarany.

Według raportu w ogłoszeniu wywieszonym na salonach w południowej prowincji Helmand, talibscy funkcjonariusze ostrzegli, że fryzjerzy muszą przestrzegać prawa szariatu w zakresie strzyżenia włosów i brody.

Niektórzy fryzjerzy w stolicy kraju, Kabulu, powiedzieli, że otrzymali również podobne zamówienia.

„Nikt nie ma prawa narzekać” – głosiło podobno….

Podczas ich ostatniego panowania mężczyźni musieli zapuszczać brody, podczas gdy kobiety musiały nosić wszechobejmującą burkę, zakrywającą zarówno włosy, jak i twarz.

Muzyka została zakazana, aby zapobiec propagowaniu wulgaryzmów, a obywatele mogli słuchać tylko pieśni religijnych.

Talibowie zakazali także telewizji i kina, a niektóre produkty elektroniczne zostały zakazane jako nieislamskie.

Ostatnie zmiany sugerują narzucenie dawnych praw islamskich, które regulowały ich poprzednią kadencję.

Cytowano fryzjera, który powiedział, że talibscy egzekutorzy wciąż przychodzą do ich sklepów, aby ich monitorować.

„Wojownicy ciągle przychodzą i każą nam przestać przycinać brody” – powiedział podobno fryzjer z Kabulu.

„Jeden z nich powiedział mi, że mogą wysłać tajnych inspektorów, aby nas złapali”.…

Źródło

Somalia: Dżihadysta zamachowiec-samobójca zabija 8 osób, premier przysięga walkę z „bezwzględnymi terrorystami”

Somalia: Dżihadysta zamachowiec-samobójca zabija 8 osób, premier przysięga walkę z „bezwzględnymi terrorystami”

Jasne, ale nigdy nie zrobisz żadnego postępu przeciwko bezwzględnym terrorystom, jeśli nie zmierzysz się z podstawową przyczyną takiego zachowania: 

Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 9:111 Józef Bielawski

Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. 9:29 Józef Bielawski

Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem; i dopomoże wam zwyciężyć ich. On uleczy piersi ludzi wierzących, 9:14 Józef Bielawski 

Samobójczy zamach bombowy zabił co najmniej osiem osób w punkcie kontroli bezpieczeństwa w pobliżu pałacu prezydenckiego w stolicy Somalii, w ataku, do którego donosi powiązana z Al-Kaidą grupa al-Shabab.

Punkt kontrolny znajduje się na trasie na lotnisko w Mogadiszu, z której korzysta prezydent i premier Somalii.

Rzecznik policji Abdifatah Aden Hassan powiedział dziennikarzom na miejscu, że liczba ofiar w sobotnim ataku może być wyższa. Niektórzy zabici i ranni zostali zabrani przez krewnych po ataku, którego celem był konwój wjeżdżający do pałacu.

„Al-Shabab stoi za wybuchem. Zabili osiem osób, w tym żołnierza, matkę i dwoje dzieci. Al-Shabab masakruje cywilów” – powiedział.

W krótkim oświadczeniu grupa potwierdziła, że ​​stoi za zamachem.

„Mudżahedini przeprowadzili [przeprowadzoną] operację męczeńską, której celem była główna kontrola bezpieczeństwa w pałacu prezydenckim” – napisano.

Al-Shabab, które chce obalić rząd i narzucić swoją interpretację prawa islamskiego, często dokonuje takich zamachów bombowych….

Rzecznik rządu Mohamed Ibrahim Moalimuu powiedział, że wśród zabitych był Hibaq Abukar, doradca ds. kobiet i praw człowieka w biurze premiera Mohameda Husseina Roble.

„Była jednym z filarów biura premiera ds. kobiet” – powiedział na swojej stronie na Facebooku.

Roble potępił atak i złożył hołd Abukarowi, którego nazwał „młodą, pracowitą, energiczną dziewczyną z uczciwością”, a także „oddanym obywatelem”.

„Musimy współpracować w walce z bezwzględnymi terrorystami, którzy regularnie zabijają nasz naród” – dodał.

Źródło

Spór Michała z Szatanem

Spór Michała z Szatanem

W liście Judy natchniony pisarz przywołuje spór, jaki miał miejsce między archaniołem Michałem a Szatanem o ciało Mojżesza:

Podobnie ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi. List Judy 1:8-9
Jest to trudny do zinterpretowania fragment, ponieważ Juda zawiera informacje, których nie ma w kanonicznych księgach Pisma Świętego. Porusza On kwestię skarcenia szatana przez Michała nad ciałem Mojżesza, historii, której nie ma w natchnionym Piśmie Świętym.
Poniższe komentarze pomagają wyjaśnić, do czego dąży Juda i dlaczego zdecydował się podjąć spór między archaniołem a diabłem:

Przykład, który podaje Juda, nie jest opowieścią ST, ale intertestamentowym rozwinięciem takiej historii. Biblijna historia śmierci i pogrzebu Mojżesza w Pwt 34,1–12 jest znana, jeśli nie do końca znajoma. Podstawowe informacje znajdują się w pierwszych sześciu wersetach rozdziału, a konkretnie w ww. 1 i 4-6:

Następnie Mojżesz udał się z równin Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha, a Pan pokazał mu całą ziemię: Gilead aż do Dan… 4 Pan rzekł do niego: ziemię, o której przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: „Dam ją potomstwu twemu”; Pozwoliłem ci to zobaczyć twoimi oczami, ale nie przejdziesz tam.” 5 Wtedy na rozkaz Pana zmarł Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej. 6 Został pochowany w dolinie w ziemi Moabu, naprzeciw Bet-Peor, ale nikt nie zna jego miejsca pochówku do dnia dzisiejszego.

Najwyraźniej ta historia nie wspomina ani „archanioła Michała” (znajdującego się w ST tylko w Dan 10:13, 21; 12:1) ani diabła (co jest greckim terminem pojawiającym się dwadzieścia dwa razy w greckim ST tylko w tłumacząc księgi powygnaniowe, tj. Estery, Hioba, Zachariasza i raz w 1 Kronik, Psalmów [108:6], 1 Machabejskiej i Mądrości Salomona; tłumacząc konkretny termin hebrajski, zwykle tłumaczy się jako „Szatan”. Według ojców kościoła, począwszy od Klemensa Aleksandryjskiego (Fragmenty Listu Judy), powodem tego jest to, że Juda cytuje nie ST, ale Wniebowzięcie Mojżesza. (Klement napisał: „Kiedy Michał, archanioł, spierając się z diabłem, debatował o ciele Mojżesza”. Tutaj potwierdza Wniebowzięcie Mojżesza. Jest tutaj nazywany Michałem, który przez bliskiego nam anioła debatował z diabeł.”) Tak więc istnieje powszechna zgoda, że ​​Juda cytuje dzieło apokryficzne.

Problem pojawia się w znalezieniu dzieła, a tym samym kontekstu, do którego odnosi się Juda. Chociaż żadne zachowane pismo nie zawiera historii, do której odnosi się Juda, tak zwany rękopis mediolański zawiera większość dzieła zatytułowanego Testament Mojżesza z I wieku i to właśnie zagubione zakończenie tej księgi, jak twierdzi Bauckham, stanowi podstawę dla Judy. Z innych odniesień do tego dzieła można zrekonstruować utracone zakończenie: Po śmierci Mojżesza Michael przyszedł pochować jego ciało. Diabeł (Samma’el, jedno z wielu żydowskich imion diabła) przyszedł i argumentował, że należy mu oddać ciało, ponieważ Mojżesz był mordercą (tj. zamordował Egipcjanina, 2 Moj. 2:12– 14) i tym samym nie zasługiwał na honorowy pochówek. Kiedy Michael odwołał się do sądu Bożego słowami „Pan cię zgromi!” diabeł wycofał się, wiedząc, że Bóg zdecyduje na korzyść czci Mojżesza i przeciw jego oszczerstwu.

Davids, P.H. (2006). Listy z 2 Listu Piotra i Judy (strony 60–61). Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Współ.


Mając to tło, możemy teraz zbadać, co Jude próbuje przekazać. Po pierwsze, począwszy od ST Michał jest cytowany jako istota anielska (zwana w Danielu „księciem”), która jest obrońcą Izraela (Ap 12:7; 1 QM 17; por. b. Hagigah 12b; b. Menahot 110a dla rabiniczne odniesienia do Michaela). Jest identyfikowany jako jeden z czterech lub siedmiu głównych aniołów (np. 1 Henocha 20:5; 40:9), a często jako głowa grupy. Termin „archanioł” pojawia się w NT tylko tutaj iw 1 Tes 4:16; termin ten pojawia się inaczej tylko w dziełach pseudopigraficznych (trzydzieści osiem razy), takich jak grecki tekst 1 Henocha 20:7; Jub. 10:7; Życie Adama i Ewy 1; 22:1; 37:4; Test. Skr. 1:4, 6; 10:1. Pojawia się również w późniejszych pismach chrześcijańskich. „Archanioł” oznacza naczelnego anioła, a zatem jest odpowiednikiem „naczelnego księcia” Daniela lub rabinicznych „aniołów teraźniejszości”. Tak więc Michał jest przedstawiony jako postać znana czytelnikom Judy, która jest jednym z głównych aniołów Bożych.

Davids, P. H. (2006). The letters of 2 Peter and Jude (strony 60–61). Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co.


Po drugie, w naszej historii Michael jest uwikłany w spór z diabłem. Istnieje długa tradycja sporów między diabłem a aniołami, zaczynając od „anioła Pana” w Za 3:2 i ciągnąc się przez Zwoje znad Morza Martwego (CD 5:17-18; 1QS 3:18-25) , pseudopigrafy (T. Ash. 6:4–6) oraz dzieła wczesnochrześcijańskie (Hermas, Man. 6:2:1). Ten szczególny spór dotyczy ciała Mojżesza. Zatem Mojżesz jest już martwy, a kwestią sporną jest usposobienie jego ciała. Podczas gdy Powt. 34:6 mówi, że Bóg go pochował, do czasu greckiego tłumaczenia tego tekstu zinterpretowano go jako „pochowali go”, prawdopodobnie wskazując na aniołów działających na polecenie Boga. Nie zdziwiłoby więc czytelnika greckiego ST, gdyby odkrył obecność Michała w tej scenie. Tym, co mogłoby ich trochę zaskoczyć, byłaby obecność diabła. Dokładny problem między Michałem a diabłem nie jest określony; możemy przypuszczać, że Juda spodziewał się, że jego czytelnicy będą zaznajomieni z tą historią. Co więcej, sama kwestia nie odgrywa roli w Jude, więc nie trzeba jej wyraźnie wspominać.

Po trzecie, celem cytowania jest odpowiedź Michaela. Odpowiedź składa się z dwóch części. Pierwszym jest to, czego nie zrobił, a drugim jest to, co w przeciwieństwie do tego, co zrobił. To, czego nie zrobił, to „odważenie się wnieść przeciwko niemu oszczercze oskarżenie”. To niezwykle trudne zdanie, które trzeba rozpakować. Czasownik „odważyć się” pojawia się w NT szesnaście razy. Wskazuje na podjęcie ryzyka, a w szczególności ryzyka w postaci honoru lub wstydu. Tak więc w Mat. 22:46 (par. Marka 12:34; Łukasza 20:40) ludzie nie odważyli się już zadawać Jezusowi pytań (które kwestionowały jego honor), ponieważ widzieli, co wydarzyło się w poprzednim przypadku. W Marka 15:43 Józef ryzykuje swoją czcią, wchodząc i prosząc Piłata o ciało Jezusa, tak jak czynią to Filipianie w głoszeniu ewangelii w Filip 1:14. W każdym z tych przypadków ludzie narażali się na wstyd, przekraczając granice przyzwoitości społecznej, ale otrzymywali honor od autorów odpowiednich książek. W Dziejach Apostolskich 7:32 Mojżesz się nie ośmiela, co wskazuje, że zachował swoje właściwe miejsce w relacji z Bogiem. Podobnie Paweł zachowuje swoje właściwe miejsce w Rz 15:18; por. 2 Kor 10:2, 12; 11:21. Tak więc Michał jest tutaj przedstawiony jako utrzymujący swoje właściwe miejsce, co kontrastuje z aniołami z w. 6, którzy nie pozostali na swoim właściwym miejscu.

Wyrażenie „wyprowadzić sąd oszczerstwa” (dosłowne tłumaczenie) pojawia się w NT tylko tutaj oraz w 2 Piotra 2:11, które, jak sądzimy, zależy od tego fragmentu. Najbliżej LXX jest w Iz 42:3, ale ten fragment nie zawiera krytycznego terminu „oszczerstwo” (bluźnierstwo). Jest więc mało prawdopodobne, aby Juda polegał na tekście, który znamy. Obecnie dyskutowane są dwie interpretacje naszego fragmentu z Listu Judy. Pierwsza, argumentowana przez Kelly’ego, dotyczy NIV, „nie odważył się wnieść oszczerczego oskarżenia” przeciwko diabłu. To pasuje do kontekstu, ponieważ kontrastuje z działaniami fałszywych nauczycieli, którzy „oczerniają (bluźnierstwo grzechem) istoty niebiańskie”. Problem z tym polega na tym, że (1) trudno dostrzec, jak można oczernić diabła, a zwłaszcza w sytuacji, w której sprzeciwiał się on nakazowi Bożemu, oraz (2) nie jest charakterystyczne dla Pisma Świętego, by brać pod uwagę reputacja diabła (por. J 8,44; Dz 13,10; 1 J 3,8; Ap 12,9, z których wszystkie mówią negatywnie o diabła).

Inną interpretacją, argumentowaną przez Bauckhama i Neyreya, jest NRSV, „w celu potępienia oszczerstw przeciwko niemu”. Byłoby to paralelne do Dziejów Apostolskich 19:40, gdzie wspomniany jest zarzut zamieszek. Chociaż ta interpretacja nie pasuje również do zarzutów przeciwko intruzom z poprzednich wersetów, co oznaczałoby, że wersety są połączone hasłem, pasuje do toku argumentacji. Fałszywi nauczyciele oczerniają aniołów, prawdopodobnie oskarżając ich o narzucenie Mojżeszowi prawa wraz z jego wymogami moralnymi. Dla kontrastu, Michał, którego stanowisko było niepodważalne, gdy spierał się z diabłem w narracji, w której diabeł szkalował charakter Mojżesza, nie oskarżyłby tego upadłego anioła, o którym wszyscy zgadzają się, że jest zły, o oszczerstwo. Czyniąc to, Michał ODMÓWIŁ przekroczenie swoich właściwych granic I ZAJĘCIE MIEJSCA BOGA W OSĄDZENIU ZŁA.

Wydaje się, że to właśnie to ostatnie stanowisko ma najwięcej dowodów na to, by je pochwalić. Po pierwsze, pozwala uniknąć problemu wymyślenia, jak można oczernić diabła. Po drugie, dostarcza przekonującego powodu, dla którego Juda powołuje się na konkretny incydent, który robi, a mianowicie na incydent, w którym diabeł oczernia Mojżesza. Po trzecie, stanowi kontrprzykład dla fałszywych nauczycieli, ponieważ Michael nie przekracza swoich granic w temacie, w którym jego oskarżenie byłoby uzasadnione, podczas gdy oni przekraczają swoje w dziedzinie, w której ich oskarżenia są nieuzasadnione.

Negatywne stwierdzenie Jude prowadzi do opisu tego, co zrobił Michael; powiedział: „Pan cię zgromi!” To zdanie jest samo w sobie cytatem z Zach 3:2. Tam w innym

Davids, P.H. (2006). Listy z 2 Listu Piotra i Judy (strony 61–63). Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co. (Michael Green, Tyndale New Testament Commentaries: 2 Peter and Jude – An Introduction and Commentary, General Editor: Leon Morris [Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1987], tom 18; 

Oraz:

Werset 9 jest trudnym wersetem, więc na wstępie powinniśmy określić jego główny punkt. Przeciwnicy obrazili chwalebnych aniołów, które były demonami, ale Michał był tak pokorny, że nie odważył się potępić diabła, ale poprosił Pana, aby go zganił. Termin „archanioł” oznacza autorytet i pozycję Michała. W Dan 10:13, 21 jest on określony jako „książę” (archōn) – jako „wielki książę” (ho archōn ho megas, Teodotion) w Dan 12:1. W Apokalipsie prowadzi walkę ze smokiem i złymi aniołami (Ap 12:7). Jego znaczenie jest kontynuowane w innej literaturze żydowskiej (1QM 9:16; 1 Henoch 9:1; 10:11; 20:5; 24:6).

Chociaż Stary Testament mówi, że Pan pochował Mojżesza (Pwt 34:6), pojawiły się spekulacje na temat jego pochówku, ponieważ żaden człowiek nie obserwował miejsca pochówku. Zagadkowym elementem u Judy jest odniesienie do sporu o ciało Mojżesza między Michałem a diabłem. Użyte terminy sugerują spór prawny dotyczący ciała Mojżesza. Diabeł, ustalając winę Mojżesza, pozbawiłby go prawa do honorowego pochówku i przypuszczalnie zażądałby własności jego ciała. Wydaje się, że Michał miał wszelkie prawo krytykować diabła, ponieważ diabeł był nikczemny, a jego motywy były złe, ale Michał nie ośmielił się krytykować diabła i wydać „ohydnego sądu” (krisin blusphēmias) przeciwko niemu.

Słowa, które wypowiedział Michał: „Pan cię skarci!” nawiązują do Zach 3:2. Kontekst Starego Testamentu w Zachariaszu jest znaczący, ponieważ relacja z Zachariasza przedstawia inny incydent, w którym Szatan próbował ustalić winę jednego ze sług Jahwe. Jozue, arcykapłan, był w obecności Pana, ale szatan oskarżył go przed Panem (Zach 3:1). Możemy pomyśleć, że szatan słusznie oskarżył Jozuego, ponieważ jego „brudne szaty” przedstawiały jego grzech (Zach 3:3–4). Ale Jahwe ogłosił wyrok przeciwko szatanowi, mówiąc: „Pan cię zgromi” (Zach 3:2). Słowo Boże przynosi przebaczenie, czego ilustracją są czyste szaty, w które był ubrany Jozue. Jak pokazał Kee, Pan nie tylko skarcił Szatana, aby historia zakończyła się słownym napomnieniem. Przeciwnie, werdykt Pana był skuteczny, przypieczętowując klęskę Szatana na sali sądowej i ogłaszając słuszność Jozuego. Ci, których wybrał Pan, są usprawiedliwieni w Jego oczach (Zach 3:2, 4-5).

Podobnie słowa Michała z Listu Judy nie wskazują jedynie na to, że Pan pragnie ustnie zganić Szatana za wniesienie oskarżenia przeciwko Mojżeszowi, tak jakby Szatan otrzymał tylko słowne „ubieranie się”. Napomnienie Pana funkcjonowałoby jako skuteczna odpowiedź na oskarżenie szatana, aby Mojżesz został usprawiedliwiony, a jego usprawiedliwienie zapewniło mu właściwy pogrzeb. Diabeł prawdopodobnie rościł sobie prawo do władzy nad ciałem Mojżesza z powodu grzechu Mojżesza, który zabił Egipcjanina. Michael nie zaprzeczył, że Mojżesz zgrzeszył lub bronił swojego zachowania. Odwoływał się do nagany Pana z ufnością, że Mojżesz otrzyma przebaczenie słowem Bożym, w wyniku czego Bóg usunie jego skalanie (por. Za 3, 3-5).

Skąd Juda zaczerpnął tę historię? Niestety, relacja nie zachowała się w żadnym zachowanym piśmie. Tradycje opowieści sprowadzają się do nas, a te tradycje są starannie przesiewane przez Bauckhama w ekskursie. Historia podobno pochodzi z książki zatytułowanej Wniebowzięcie Mojżesza. Relacja między Wniebowzięciem Mojżesza a Testamentem Mojżesza jest intensywnie dyskutowana. W swoich gruntownych badaniach Bauckham uważa, że ​​w tych dwóch różnych pracach istnieją dwie odrębne tradycje. Ten komentarz nie musi rozwiązywać problemu, ponieważ nie posiadamy już oryginalnej wersji historii. Z tradycji zebranych przez Bauckhama dowiadujemy się, że diabeł zakwestionował „prawo do honorowego pochówku” Mojżesza, oskarżając go o zamordowanie Egipcjanina. Michael mógł dokończyć pogrzeb.

Moja interpretacja różni się pod jednym istotnym względem od interpretacji Bauckhama. Bauckham odrzuca powszechny pogląd, że Michael nie chciał oczernić diabła. W swoim uważnym i fascynującym studium tradycji tej relacji utrzymuje, że historia, z której czerpał Juda, nauczała, że ​​diabeł oczernił Mojżesza, ponieważ Mojżesz zamordował Egipcjanina. Klucz do zrozumienia tego, co miał na myśli Jude, sugeruje Bauckham, pochodzi ze znajomości tradycji, którą przywłaszczył sobie. Stąd, zdaniem Bauckhama, nie chodzi o to, że Michael odmówił oczerniania diabła. Michael, według Bauckhama, nie odważył się odpowiedzieć na oskarżenie diabła przeciwko Mojżeszowi, odwołując się do sądu Pana, a nie do własnego autorytetu jako przywódcy aniołów, aby przeciwstawić się szatanowi. Sugestia Bauckhama jest intrygująca, ale nie wierzę, że jest to najbardziej naturalny sposób zrozumienia tego wersetu.61 Mówiąc, że Michael nie ośmielił się wydać „ohydnego sądu”, najprawdopodobniej jest to sąd przeciwko diabłu, w tym sensie, że Michael nie zakładał, choć wydawał się mieć do tego wszelkie prawo, do wypowiadania się przeciwko…

Schreiner, TR (2003). 1, 2 Piotr, Juda (t. 37, strony 458–460). Nashville: Broadman & Holman Publishers. (Thomas R. Schreiner, The New American Commentary: 1, 2 Peter, Jude [Nashville, TN 2003: Broadman & Holman Publishers]


Link : https://answeringislamblog.wordpress.com/2020/04/13/michaels-contention-with-satan/

Tłumaczenie Marek_P

Źródło